Tillæg 7 til byplanvedtægt 10 for industrikvarteret m.m. i Gladsaxe er vedtaget

Lokalplanens formål er, at give mulighed for, at det ud over den gældende anvendelse tillige bliver muligt, at anvende Gladsaxevej 315-333 til undervisning med værksteds- og produktionspræg. Dog under forudsætning af at det kan ske inden for den eksisterende bebyggelse.

Planen er vedtaget
Byrådet vedtog 27.03.2019 Tillæg 7 til byplanvedtægt 10 uden ændringer og tilføjelser. Den endelige vedtagelse blev offentligt bekendtgjort 02.04.2019.

Vedtagelsen af planen betyder, at der på Gladsaxevej 315-333 ikke kan opføres nybyggeri bortset fra mindre tilbygninger f.eks. i forbindelse med efterlevelse af byggelovens krav. Det betyder også, at ombygning samt ændring af anvendelsen skal ske i overensstem­melse med planens bestemmelser, med mindre der gives dispensation efter planlovens regler.

Klage
Hvis du vil klage over retlige spørgsmål skal du klage til Planklagenævnet. Følg vejledningen, som du finder her.

Du kan hente planerne i By- og Miljøforvaltningen, Rådhus Alle 7, 2860 Søborg.

Du kan også downloade planerne her: Tillæg 7 til byplanvedtægt 10

 

Borger