Mit kørekort er betinget frakendt 

Der er tidsbestilling i Borgerservice. Du kan bestille tid HER.

Er dit kørekort frakendt for en betinget periode, skal du bestille til i Borgerservice og møde op med::

 • en udfyldt ansøgningsblanket, som du kan få udleveret i Borgerservice
 • dit gyldige pas eller sundhedskort (sygesikringsbevis)
 • et brev vedrørende frakendelsen, hvoraf det fremgår, inden for hvilket tidsrum du skal til kontrollerende prøve.

 

Mit kørekort er ubetinget frakendt

Er dit kørekort blevet ubetinget frakendt, skal du bestille tid i Borgerservice. Bestil tid her. Til dit møde hos Borgerservice skal du medbringe:

 • en udfyldt ansøgningsblanket, som du kan få udleveret hos Borgerservice
 • dit gyldige pas eller sundhedskort (sygesikringsbevis)
 • et foto der lever op til retningslinjerne for foto til kørekort.

Politiet har truffet afgørelse i min sag

Når politiet har truffet en afgørelse i din sag, skal du huske at informere kommunen om afgørelsen.

Hvad er betinget frakendelse af kørekort?

Betinget frakendelse af kørekortet betyder, at du har mulighed for at beholde dit kørekort. Når dit kørekort er frakendt på betinget basis, har du dit kørekort i en treårig prøveperiode. Du kan kun beholde kørekortet, hvis:

 • du består en kontrollerende køreprøve, som udgøres af en teori- og køreprøve
 • du ikke begår en ny trafikforseelse, som kan resultere i en frakendelse. Gør du det, mister du kørekortet ubetinget for en periode på mindst seks måneder.

Du bliver indkaldt til kontrollerende køreprøve

Hvis dit kørekort er blevet betinget frakendt, vil politiet indkalde dig til den kontrollerende køreprøve.

Hvornår får man betinget frakendt sit kørekort?

Dit kørekort kan blive betinget frakendt, hvis du for eksempel:

 • ikke har taget hensyn til færdselssikkerheden og har voldt skade på personer eller ting eller har fremkaldt mulig fare
 • har kørt for hurtigt, fx 160 km/t eller derover på motorvej eller over 60 pct. for hurtigt på de resterende veje
 • har kørt spirituskørsel og har haft en promille mellem 0,5 og 1,20.

Frakendt pga. spritkørsel

Hvis dit kørekort er blevet betinget frakendt pga. spirituskørsel, skal du tage et Alkohol, Narko og Trafik Kursus (ANT-kursus), inden du kan generhverve dit kørekort.

Ubetinget frakendelse af kørekort

Ubetinget frakendelse af kørekortet betyder, at du skal aflevere dit kørekort til politiet. Du kan først få et nyt kørekort igen, når frakendelsestiden er udløbet, og du har bestået en kontrollerende køreprøve.

Kontrollerende køreprøve til alle typer kørekort

Har du været frakendt i tre år eller mere, får du alene kørekort til kategori B (alm. bil). Havde du flere kategorier i dit gamle kørekort, skal du til kontrollerende prøve i de kategorier du gerne vil have tilbage.

Frakendt pga. spritkørsel

Hvis den ubetingede frakendelse er sket pga. spirituskørsel, skal du også gennemføre et Alkohol, Narko og Trafik Kursus (ANT-kursus), før du får lov at gå op til den kontrollerende køreprøve.

Hvornår får man ubetinget frakendt sit kørekort?

Dit kørekort bliver ubetinget frakendt, hvis du for eksempel:

 • har kørt spirituskørsel og har haft en promille på over 1,20
 • har forvoldt stor skade på mennesker og biler
 • tidligere har fået frakendt dit kørekort og overtrådt færdselsloven i prøvetiden.

Alkolås efter spirituskørsel

Hvad er en alkolås?

En alkolås er et apparat, som installeres i for eksempel en bil, og som forhindrer at du kan starte køretøjet, hvis du har en promille over den tilladte grænse. Alkolåsen er forbundet til tændingssystemet. Inden du starter køretøjet, skal du puste i alkolåsen, som måler indholdet af alkohol i din udåndingsluft.

Hvordan får jeg en alkolås?

Du er omfattet af alkolåsordningen, hvis du har fået frakendt førerretten ubetinget på grund af spirituskørsel. Hvis du vil køre med alkolås, skal du:

 • ansøge om at deltage i alkolåsordningen og have udstedt et alkolåskørekort. Du indleverer ansøgningen til kommunen. Kommunen undersøger, om de grundlæggende betingelser for udstedelse af kørekort er opfyldt, og sender herefter ansøgningen videre til politiet.
 • gennemføre et Alkohol, Narko og Trafik-kursus (ANT-kursus)
 • gå op til kontrollerende køreprøve (både teori-og praktisk prøve) hos politiet
 • købe eller leje en alkolås hos en godkendt leverandør

To forskellige alkolåsordninger

Der er to forskellige alkolåsordninger - en ”frivillig” og en ”obligatorisk”. Der er knyttet forskellige betingelser til hver ordning.

Den frivillige ordning

Du er omfattet af den frivillige ordning, hvis du er dømt for spirituskørsel

 • én gang med en promille på mellem 1,2 og 2,0 eller
 • to gange og din promille første gang var højst 2,0 og anden gang var højst 1,2.

Hvis du vil deltage i den frivillige ordning, skal du undersøges for et evt. alkoholmisbrug som betingelse for, at du kan komme med i ordningen. Hvis du har et misbrug, skal du i behandling for det.

Den obligatoriske ordning

Du er omfattet af den obligatoriske ordning, hvis du er dømt for spirituskørsel

 • med en promille på over 2,0 eller
 • to gange (undtagen, hvis din promille første gang var højst 2,0 og anden gang højst 1,2)
 • tre gange eller mere (uanset promillens størrelse).

Alkolåsen og det du skal betale

Færdselsstyrelsen har godkendt de leverandører af alkolåse, der må anvendes i forbindelse med alkolåsordningen. Du skal selv vælge en godkendt leverandør du vil benytte til at installere alkolåsen i din bil. Du står selv for at kontakte leverandøren, ligesom du selv skal betale samtlige udgifter til alkolåsen. Herudover skal du selv betale for bl.a. Færdselsstyrelsens, samt politiets administrationsomkostninger.

På Justitsministeriet hjemmeside kan du læse mere om kravene til alkolås.

Kontrollerende køreprøve

En kontrollerende køreprøve består af en teoriprøve og en praktisk prøve. Oftest er der ikke noget krav om, at du skal have taget køreundervisning, men det kan være en god idé at tage et par køretimer. Du kan kun få dit kørekort igen, hvis du består den kontrollerende køreprøve.

Skal jeg altid bestå køreprøven?

Du kan dog i særlige tilfælde blive fritaget fra kravet om at skulle bestå en kontrollerende køreprøve til en bestemt kategori af køretøj.

For eksempel kan en person fritages for kravet om kontrollerende køreprøve på motorcykel, hvis personen ikke længere er i stand til at gå til kontrollerende køreprøve på en motorcykel (f.eks. hvis personen er blevet handicappet, og derfor ikke længere fysisk er i stand til at føre motorcykel, men sagtens vil kunne føre bil med særligt installeret udstyr).

Jeg har fået kørselsforbud

Hvis du har fået kørselsforbud, skal du aflevere dit kørekort til politiet. Du kan først få dit kørekort tilbage, når du har gennemgået en særlig køreundervisning og bestået en kontrollerende køreprøve. Skyldes kørselsforbuddet spirituskørsel, skal du i stedet for særlig køreundervisning gennemgå et Alkohol, Narko og Trafik Kursus (ANT-kursus).

Særlig køreundervisning

Hvis du har fået kørselsforbud, skal du gennemføre en særlig køreundervisning hos en godkendt kørelærer, inden du går til den kontrollerende køreprøve. Den særlige køreundervisning tager fat i fire udvalgte dele af den almindelige uddannelsesplan, som man gennemgår til den almindelige køreprøve:

 • trafikadfærd
 • grundregler for bilkørsel
 • manøvrer på vej
 • særlige risikoforhold.

Undervisningen skal mindst omfatte otte lektioner af 45 minutter i teorilokale og mindst otte lektioner af 45 minutter i skolevogn. Undervisningen skal mindst strække sig over otte undervisningsdage.

Alkohol, Narko og Trafik Kursus (ANT-kursus)

Hvis du har fået kørselsforbud pga. spirituskørsel begået den 1. marts 2002 eller derefter, eller fået betinget eller ubetinget frakendelse af retten til at køre bil pga. spirituskørsel, skal du gennemføre et kursus i Alkohol, Narko og Trafik (ANT-kursus) for at få retten til at føre bil tilbage. Læs mere om ANT HER

Hvornår kan jeg begynde på et ANT-kursus?

Du kan tidligst begynde kurset tre måneder, før din frakendelse udløber. Hvis du har fået et kørselsforbud eller en betinget frakendelse, kan du begynde på første ledige kursus.

Kørekort