Tilskud til merudgifter

Har du varig nedsat funktionsevne, kan du søge om tilskud til merudgifter.

Du kan få dækket merudgifter, som er direkte forbundet med et varigt fysisk eller psykisk handicap, hvis:

 • Du er mellem 18 år og folkepensionsalderen
 • Har udsat din folkepension
 • Du får invaliditetsydelse efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension.
 • Du har en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
 • Du har nødvendige merudgifter i forbindelse med den nedsatte funktionsevne.

Med varigt nedsat funktionsevne forstås en langvarig lidelse:

 • Hvis konsekvenser for dig er af indgribende karakter i din daglige tilværelse
 • Som medfører, at der ofte må sættes ind med ikke uvæsentlige hjælpeforanstaltninger.

Det er en betingelse, at merudgiften er en konsekvens af din nedsatte funktionsevne og ikke kan dækkes efter anden lovgivning eller andre bestemmelser i denne lov. Du kan få dækket dine nødvendige merudgifter uanset din boform, dvs. også selv om du fx bor i bofællesskab eller i botilbud.

Får du førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig pension, kan du ikke få ydelser efter servicelovens § 100, medmindre du får kontant tilskud efter servicelovens § 95 eller borgerstyret personlig assistance efter § 96.

Hos Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (DUKH) kan du finde mere information om, hvem der kan søge og på hvilke betingelser.

Kommunen kan yde hjælp til dækning af nødvendige merudgifter ved din daglige livsførelse. Der kan være mange typer af forskellige nødvendige merudgifter, som du har pga. din varige nedsatte funktionsevne.

Eksempler på merudgifter, der kan være omfattet er:

 • Medicin
 • Kørsel i forbindelse med uddannelse/arbejde/behandling/fritid
 • Særlige kurser
 • Håndsrækninger
 • Ekstra vask

Det er vigtigt, at du har et overblik over hvilke merudgifter du har, inden du søger om økonomisk hjælp.

Du skal søge kommunen om tilskud til dækning af dine merudgifter. Det kan både være de løbende udgifter og enkeltudgifter. Du skal dels dokumentere din funktionsnedsættelse, og dels dokumentere eller sandsynliggøre, at det medfører ekstraudgifter for dig.

Nederst på siden kan du finde et link til Borger.dk, hvor du kan ansøge om tilskuddet online.

Din merudgiftsydelse udmåles ud fra størrelsen af de sandsynliggjorte, nødvendige merudgifter, du har som følge af din funktionsnedsættelse.

For at du kan komme ind i ordningen, skal du sandsynliggøre nødvendige merudgifter der når et minimumbeløb, kaldet bagatelgrænsen. Det er både de løbende udgifter og enkeltudgifter. Hvis du opfylder betingelserne, bliver tilskuddet fastsat ud fra de skønnede udgifter pr. måned.

Nederst på siden kan du finde et link, hvor du kan se den gældende bagatelgrænse.

Højst en gang om året kan du få reguleret beløbet for de løbende udgifter, hvis du kan sandsynliggøre, at du har stigende merudgifter. Du får kompensation med tilbagevirkende kraft, hvis dine merudgifter bliver godkendt af kommunen. Hvis du i løbet af året får en enkeltstående merudgift, kan du søge kommunen om kompensation.

Desuden gælder det at:

 • Din indkomst har ingen betydning for, om du kan modtage tilskud til merudgifter.
 • Tilskuddet er skattefrit. 

Kontakt

Handicaprådgivningen

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
handicapraadgivning@gladsaxe.dk
Husk at bestille tid

Telefontider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00

Førtidspension og økonomi