Tilskud til tandbehandling for førtidspensionister

Som førtidspensionist har man mulighed for ansøge om tilskud til sin tandpleje. Her kan du læse mere om reglerne og hvordan man ansøger.

Pensionssag fra før 1. januar 2003

Jeg har helbredstillæg

Hvis du har helbredstillæg, kan der ydes tilskud til den del af tandbehandlingen, som den offentlige sygesikring (sundhedsloven) giver tilskud til. Helbredstillæg beregnes på baggrund af den personlige tillægsprocent.

Hvis din tillægsprocent er 100 ydes der tilskud med 85 procent af den sygesikrede del af tandbehandlingen. Den personlige tillægsprocent beregnes af Udbetaling Danmark på baggrund af dine og din evt. ægtefælles/samlevers indtægtsfor-hold. Formuegrænsen for helbredstillæg er 84.300 kr. (2017).

Hvis du er medlem af sygeforsikringen danmark, fratrækkes tilskuddet derfra, før der beregnes helbredstillæg.

Jeg har ikke helbredstillæg

Hvis du ikke har helbredstillæg kan du søge om dette ved at følge linket under selvbetjening nederst på denne side. Det er obligatorisk at søge om helbredstillæg digitalt. Hvis du har brug for hjælp hertil, eller du ikke er i stand til at søge digitalt, kan du kontakte pensionsteamet på telefonnr. 39 57 60 00. Hvis du er berettiget, modtager du et helbredskort, som du skal medbringe og fremvise, når du skal til tandlæge.

Personligt tillæg

Udover helbredstillæg kan personligt tillæg gives til førtidspensionister, hvis økonomiske forhold er særligt vanskelige. Det træffer kommunen afgørelse om efter en nærmere konkret og individuel vurdering af pensionistens økonomiske forhold. Opnåelse af personligt tillæg sker ved henvendelse til pensionsteamet i Borgerservice.

Du har ikke retskrav på personligt tillæg. Personligt tillæg kan gives til den del af egenbetalingen for sygesikrede ydelser som helbredstillægget ikke dækker, eller til behandlinger som ikke er dækket af helbredstillægget f.eks. kroner og faste broer. Udover den økonomiske vurdering sker der også i hvert tilfælde en konkret tandlægelig vurdering af, hvorvidt behandlingen er den billigste fagligt forsvarlige og om behandlingen er nødvendig. I den forbindelse skal nævnes at man stadig betragter behandling med aftagelige proteser som fagligt forsvarligt, og at der kun bevilges tilskud svarende til faste kroner og broer mv., hvis dette er den eneste fagligt forsvarlige løsning, og hvis erstatning af den pågældende tand er nødvendig af kosmetiske eller tyggefunktionelle årsager.

Din tandlæge skal fremsende et overslag på behandlingen til pensionsteamet i Borgerservice, ved at bruge blanket 7935, som findes på kommunens hjemmeside. Overslaget skal også indeholde et alternativt behandlingsforslag. Du skal afvente en bevilling fra kommunen før du påbegynder behandlingen.

Anvendelse af tillæg til anden behandling (substitution)

Hvis du ved helbredstillæg og eventuelt personligt tillæg har opnået tilskud svarende til en aftagelige protese, kan du anvende dette tilskud til en dyrere løsning f.eks. en fast protese eller implantat, hvis du ønsker dette. I så fald skal du selv betale differencen op til den dyrere behandling.

Såfremt din tandlæge har honorarer for proteser som ligger ud over den pris Gladsaxe kommune har indgået overenskomst med tandteknikerforeningen om skal du selv betale differencen op til den højere pris.

Tilskud fra sygeforsikringen Danmark trækker vi altid fra i den udgift.

Tilskud for kontanthjælpsmodtagere

Reglerne for tandplejetilskud for kontanthjælpsmodtagere gælder også for førtidspensionister, hvis pensionssag er startet efter 1. januar 2003.

Kontanthjælp til tandpleje

Kommunen kan yde hjælp til udgifter til sygebehandling, medicin, tandbehandling eller lignende, der ikke kan dækkes efter anden lovgivning, hvis ansøgeren ikke har økonomisk mulighed for at betale udgifterne.

Der kan kun ydes hjælp, hvis behandlingen er nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundet. Der kan kun undtagelsesvis ydes hjælp til udgifter til behandling uden for det offentlige behandlingssystem. Dette forudsætter, at der ikke er behandlingsmuligheder inden for det offentlige behandlingssystem, og at behandlingen i hvert enkelt tilfælde er lægeligt velbegrundet.

Du skal være opmærksom på, at du som sådan ikke har ikke noget retskrav på et eventuelt tilskud ligesom at udgiften ikke må kunne dækkes via anden lov (f.eks. Sundhedsloven), og at eventuel hjælp forudsætter, at du og/eller ægtefællen ikke har nogen betalingsevne. Behandlingen skal være nødvendig her og nu og helbredsmæssigt begrundet.

Ved udmåling af hjælp lægges også vægt på om behandlingen kan udskydes til du igen har mulighed for selv at afholde udgiften idet kontanthjælp som udgangspunkt er en midlertidig hjælp. Hjælpen gives efter en konkret vurdering af såvel de økonomiske forhold som det aktuelle behov for tandpleje. Ofte vil hjælpen blive givet til midlertidige løsninger og ved udmåling af hjælpen vil der også blive skelet til om udgiften er rimelig og ville kunne være afholdt af en almindelig lønindtægt.

Tandsættets forfatning, mundhygiejne og tidligere tandlægebesøgsvaner bliver også inddraget i vurderingen. Der bliver givet hjælp til den billigste, men fagligt forsvarlige løsning.

Hvis der gives hjælp er det til den billigste, men fagligt forsvarlige løsning og kun til helbredsmæssig nødvendig behandling. I den forbindelse skal du være opmærksom på, at der ved ansøgning om kroner ofte bevilges hjælp svarende til en provisorisk (midlertidig) krone, idet hjælpen har provisorisk karakter. Endvidere skal du være opmærksom på at enkeltkroner i denne sammenhæng betragtes som en protese, altså en erstatning af en tand, og at der i hvert enkelt tilfælde skal tages stilling til, om den pågældende tand er nødvendig af kosmetiske, tyggefunktionelle eller bidfunktionelle grunde. Du skal i den sammenhæng være opmærksom på, at der foreligger videnskabelig dokumentation for hvor mange tandkontakter der er nødvendige af tygge- og bidfunktionelle hensyn. Mange protetiske løsninger der foreslås kan derfor betragtes som ønskværdige men i denne sammenhæng ikke som helbredsmæssigt nødvendige

Du skal være opmærksom på, at der ikke ydes hjælp til behandlinger som er påbegyndt inden ansøgning og godkendelse af kommunen. Endvidere skal du være opmærksom på, at der kun i meget sjældne tilfælde ydes hjælp til tandregulering og implantatbehandling efter denne ordning, og kun efter en konkret vurdering.

Der ydes kun tilskud til aftagelige proteser svarende til det honorar som er aftalt ved overenskomst mellem Kommunen og tandteknikernes foreninger

Den hjælp der gives kan kun bruges til det ansøgte formål. Man kan således ikke bruge beløbet til en anden og dyrere behandling hvor man selv betaler differencen. I så fald vil der ske modregning af det beløb man selv kan betale, også selv om det drejer sig om en foræring fra familie eller bekendte.

Kontanthjælp søges på det lokale Jobcenter og hjælp til tandbehandling søges via ydelsesafdelingen på Gladsaxe Rådhus.

Selvbetjening

Betjen dig selv på nettet

Psykiatri og handicap

Søg helbredstillæg

Her kan du online søge om tilskud til udgifter, du har på grund af problemer med dit helbred, hvis du er pensionist og vanskeligt stillet økonomisk.

Søg helbredstillæg (helbredskort)

Søg helbredstillæg

Her kan du online søge om tilskud til udgifter, du har på grund af problemer med dit helbred, hvis du er pensionist og vanskeligt stillet økonomisk.

Søg helbredstillæg (helbredskort)

Søg udvidet helbredstillæg

Du kan her søge udvidet helbredstillæg til briller, tandprotese og fodbehandling.

Søg udvidet helbredstillæg

Søg udvidet helbredstillæg

Du kan her søge udvidet helbredstillæg til briller, tandprotese og fodbehandling.

Søg udvidet helbredstillæg

Søg helbredstillæg med fuldmagt

Her kan du søge om helbredstillæg som pårørende eller nærtstående.

Søg helbredstillæg med fuldmagt

Søg helbredstillæg med fuldmagt

Her kan du søge om helbredstillæg som pårørende eller nærtstående.

Søg helbredstillæg med fuldmagt

Udvidet helbredstillæg med fuldmagt

Du kan her søge udvidet helbredstillæg til tandproteser, briller og fodbehandling, på vegne af pårørende eller nærtstående, som ikke kan få tilskud til efter sundhedsloven.

Søg udvidet helbredstillæg med fuldmagt

Udvidet helbredstillæg med fuldmagt

Du kan her søge udvidet helbredstillæg til tandproteser, briller og fodbehandling, på vegne af pårørende eller nærtstående, som ikke kan få tilskud til efter sundhedsloven.

Søg udvidet helbredstillæg med fuldmagt

Søg personligt tillæg

Her kan du som pensionist søge digitalt om personligt tillæg til nødvendige og rimelige udgifter, som du ikke selv har mulighed for at betale.

Søg personligt tillæg

Søg personligt tillæg

Her kan du som pensionist søge digitalt om personligt tillæg til nødvendige og rimelige udgifter, som du ikke selv har mulighed for at betale.

Søg personligt tillæg

Udvidet helbredstillæg - Erklæring fra tandtekniker/tandlæge

Som tandtekniker og tandlæge kan du her sende en erklæring til kommunen, når en kunde/patient ansøger om udvidet helbredstillæg.

Indsend erklæring fra tandtekniker/tandlæge

Udvidet helbredstillæg - Erklæring fra tandtekniker/tandlæge

Som tandtekniker og tandlæge kan du her sende en erklæring til kommunen, når en kunde/patient ansøger om udvidet helbredstillæg.

Indsend erklæring fra tandtekniker/tandlæge
Førtidspension og økonomi