Sanser & Nærvær

Mosehuset er for personer med en udviklingshæmning, med fokus på sansestimuli og nærvær.

Sanser & Nærvær

Struktur & Forudsigelighed

På Kellersvej 8A er det fælles for brugerne, at de har brug for en høj grad af forudsigelighed og hjælp til at få indsigt i eget liv.

Struktur & Forudsigelighed

Bevægelse & Kreativitet

I fællesskab med andre, tilbyder Kellersvej 18 fysiske aktiviteter, herunder bl.a. ture ude af huset og maddage.

Bevægelse & Kreativitet

Kreativitet & Samvær

Kellersvej 14 er et aktivitets- og samværstilbud. Det tilbydes både som heldags- og deltidstilbud.

Kreativitet & Samvær

Løntilskud til førtidspensionister

Som førtidspensionist har du mulighed for at få et job med løntilskud.

Læs mere her

Christianehøj

Her kan du læse om Christianehøj og personalet, beboerne, beliggenhed, værdier, dagligdagens rytme og aktiviteter

Christianehøj

Dyrehold & Udeliv

Grønt Hus tilbyder aktivt socialt fællesskab og samvær med fokus på udeliv, dyrehold, bevægelse og sociale relationer.

Dyrehold & Udeliv

Sanser & Samvær

På Kellersvej 13 er der et stort fokus på sansestimulation, da det er vigtigt at få brugt og mærket sin krop.

Sanser & Samvær

IT & Kommunikation

På Kellersvej 17 er fokus på individuel støtte til socialt samvær, kommunikation og IT-aktiviteter.

IT & Kommunikation

Beskæftigelse & Kompetence

BAS tilbyder beskyttet beskæftigelse til borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Beskæftigelse & Kompetence

Beskyttet beskæftigelse

Beskyttet beskæftigelse er for dig der er under 65 år, og har en betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne.

Beskyttet beskæftigelse

Center For Døve

På Center For Døve´s hjemmeside kan du finde infomation om bl.a. rådgivning, tolke, undervisning og sociale tilbud.

Center For Døve

Kontakt

Exception in template (Designs/GX2014/Paragraph/Contact.cshtml): System.IndexOutOfRangeException: There is no row at position 0.
   at System.Data.RBTree`1.GetNodeByIndex(Int32 userIndex)
   at System.Data.DataRowCollection.get_Item(Int32 index)
   at DisPlay.DW.Models.ContactPerson..ctor(Type personType, Int32 itemId)
   at CompiledRazorTemplates.Dynamic.fdbafabafdbcdd.GetPersons(Type contactType, String personListName, String heading)
   at CompiledRazorTemplates.Dynamic.fdbafabafdbcdd.Execute()
   at RazorEngine.Templating.TemplateBase.RazorEngine.Templating.ITemplate.Run(ExecuteContext context)
   at RazorEngine.Razor.Parse[T](String razorTemplate, T model, String cacheName)
   at Dynamicweb.Rendering.Template.Output()
@inherits RazorTemplateBase<RazorTemplateModel<Template>> @using System.Text @using CustomModules.GeneralFunctions @using DisPlay.DW.Models @using Dynamicweb.Rendering; @using Dynamicweb.Frontend; @using DisPlay.DW.Models; @* don't delete this line, or you don't have intellisense on some classes!! *@ @using TimeSpan = DisPlay.DW.Models.TimeSpan @functions { private string GetPhoneNumbers() { var numbers = new StringBuilder(); foreach (var phoneNumber in GetLoop("Item.OrganizationPhoneNumberList")) { numbers.Append(PhoneNumber.Format(phoneNumber.GetString("Item.OrganizationPhoneNumberList.PhoneNumber"))).Append("<br />"); } return numbers.ToString(); } private string GetContactManagerList() { return GetPersons(ContactPerson.Type.ManagerPerson, "Item.ContactManagerList", "Ledelse"); } private string GetContactPersonList() { return GetPersons(ContactPerson.Type.ContactPerson, "Item.ContactPersonList", "Kontaktperson"); } private string GetPersons(ContactPerson.Type contactType, string personListName, string heading) { var output = new StringBuilder(); var phoneNumbers = new StringBuilder(); foreach (var p in GetLoop(personListName)) { var person = new ContactPerson(contactType, p.GetInteger(personListName + ".Id")); output.Append("<strong>" + person.Title + "</strong><br/>"); output.Append(person.FirstName).Append(" ").Append(person.LastName).Append("<br />"); if (person.ShowEmail && !string.IsNullOrWhiteSpace(person.Email)) { output.Append("<a href=\"mailto:").Append(person.Email).Append("\">").Append(person.Email).Append("</a>").Append("<br />"); } if (person.ShowWorkPhone && !string.IsNullOrWhiteSpace(person.WorkPhone)) { phoneNumbers.Append(person.WorkPhone).Append("<br />"); } if (person.ShowMobilePhone && !string.IsNullOrWhiteSpace(person.MobilePhone)) { phoneNumbers.Append(person.MobilePhone).Append("<br />"); } if (person.ShowSharedPhone && !string.IsNullOrWhiteSpace(person.SharedPhone)) { phoneNumbers.Append(person.SharedPhone).Append("<br />"); } var phoneNumberOutput = phoneNumbers.ToString(); if (!string.IsNullOrEmpty(phoneNumberOutput)) { output.Append("Telefon: ").Append(phoneNumberOutput).Append("<br/>"); phoneNumbers.Clear(); } } return output.ToString() == string.Empty ? string.Empty : "<h3>" + heading + "</h3>" + output; } private string GetTimeSpans(IEnumerable<TimeSpan> timeSpans) { var output = new StringBuilder(); foreach (var ts in timeSpans) { output.Append(ts.FromDay); if (ts.Closed) { output.Append(": Lukket"); } else { if (!string.IsNullOrEmpty(ts.ToDay)) { output.Append("-" + ts.ToDay); } output.Append(": "); if(!string.IsNullOrEmpty(ts.FromHour)) { output.Append(ts.FromHour).Append(".").Append(ts.FromMinutes); } if(!string.IsNullOrEmpty(ts.ToHour)) { output.Append("-").Append(ts.ToHour).Append(".").Append(ts.ToMinutes); } } output.Append("<br/>"); } return output.ToString(); } } @{ var orgUnitId = GetLoop("Item.Organization").Select(org => org.GetInteger("Item.Organization.Id")).FirstOrDefault(); if (orgUnitId == 0) { return; } var orgUnit = new Organization(orgUnitId); } <div style="width:200px;float:left;" class="contact-box"> <h2>@orgUnit.Name</h2> <p> @if (GetBoolean("Item.ShowAddress")) { @orgUnit.Street<text>&nbsp;</text>@orgUnit.HouseNumber<br> @orgUnit.Zip<text>&nbsp;</text>@orgUnit.City<br> } @if (GetLoop("Item.OrganizationPhoneNumberList").Count > 0) { <text>Telefon: </text> @GetPhoneNumbers() } @if (GetBoolean("Item.ShowFaxNumber") && !string.IsNullOrWhiteSpace(orgUnit.Fax)) { <text>Fax: </text>@PhoneNumber.Format(orgUnit.Fax)<br /> } @if (GetBoolean("Item.ShowCvrNumber") && !string.IsNullOrWhiteSpace(orgUnit.CvrNumber)) { <text>CVR-nummer: </text>@orgUnit.CvrNumber<br /> } @if (GetBoolean("Item.ShowEanNumber") && !string.IsNullOrWhiteSpace(orgUnit.EanNumber)) { <text>EAN-nummer: </text>@orgUnit.EanNumber<br /> } @if (GetBoolean("Item.ShowEmail") && !string.IsNullOrWhiteSpace(orgUnit.Email)) { if (GetGlobalValue("Global:Area.Name") == "kommunen") { <a href="mailto:@orgUnit.Email">@orgUnit.Email</a><br /> } else { <a href="mailto:@orgUnit.Email" id="subsite">@orgUnit.Email</a><br /> } } @if (GetBoolean("Item.ShowSendDigitalEmail") && !string.IsNullOrWhiteSpace(orgUnit.DigitalPostAddress)) { <a href="@orgUnit.DigitalPostAddress">Send digital post</a><br /> } @if (GetBoolean("Item.ShowUrlHomePage") && !string.IsNullOrWhiteSpace(orgUnit.HomepageUrl)) { var url = SearchEngineFriendlyURLs.GetFriendlyUrl("/Default.aspx?ID=" + orgUnit.HomepageUrl); <a href="@url"> @(orgUnit.HomepageText == "" ? orgUnit.HomepageUrl : orgUnit.HomepageText) </a><br /> } @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(orgUnit.Notes) && !string.IsNullOrWhiteSpace(orgUnit.Notes)) { @orgUnit.Notes } </p> @{ var openingHours = GetTimeSpans(orgUnit.OpeningHours); var phoneHours = GetTimeSpans(orgUnit.PhoneHours); } @if (GetBoolean("Item.ShowOpenHours") && !string.IsNullOrWhiteSpace(openingHours)) { <h3>Åbningstider</h3> <p> @openingHours </p> } @if (GetBoolean("Item.ShowPhoneHours") && !string.IsNullOrWhiteSpace(phoneHours)) { <h3>Telefontider</h3> <p> @phoneHours </p> } @GetContactManagerList() @GetContactPersonList() </div>
Handicaptilbud