Pædagogstuderende i BAS

BAS på Kellersvej er et aktivitets- og samværstilbud for mennesker med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse i henhold til Servicelovens § 104 (åbner i nyt vindue). Desuden giver vi tilbud om beskyttet beskæftigelse i henhold til Servicelovens §103 (åbner i nyt vindue).

På Kellersvej tilbyder vi aktiviteter, samvær og beskyttet beskæftigelse i dagtimerne til ca. 150 brugere, i alderen 18 år og opefter.
BAS’ mange huse ligger i naturskønne omgivelser i Søborg, der er ikke langt til offentlig transport, mellem 5-20 min.
BAS består af 8 enheder, herunder en café. For en nærmere beskrivelse af de enkelte huse, brugersammensætning og aktiviteter, kan du finde informationer om disse ved at orrientere dig her på hjemmesiden.

Vi har ca. fire-seks studerende årligt fordelt i de forskellige huse. Vi lægger vægt på, at de studerende skal have et fællesskab, mens de er i praktik, og har derfor afsat tid til dette.

Praktikvejlederne i BAS har alle været på Gladsaxe Kommunes eller et af seminariernes praktikvejlederkurser og er bekendt med formaliteterne i forhold til at have studerende. Vi forventer dog af dig som studerende, at du selv er ansvarlig i forhold til at holde dig ajour, overholdelse af deadlines, indhentning og overlevering af relevant information, med mere. Vi anser de studerende som et udviklende element i vores pædagogiske dagligdag og lægger i praktiktiden stor vægt på, at du er på vej til at blive en kommende kollega.

Vi glæder os til at se dig på Kellersvej og til at få et frugtbart samarbejde.

Retningslinjer

BAS modtager pædagogstuderende i alle fire praktikker. Pædagoger, der har været uddannet i to år og ansat i BAS i mindst et år, kan varetage opgaven som praktikvejleder. Der kan i særlige tilfælde gives dispensation. Der gives et funktionstillæg for varetagelsen af opgaven. Praktikvejledere for meritstuderende får ligeledes funktionstillæg.
Det er praktikvejleder og/eller ledelsens ansvar, at den studerende tildeles en anden vejleder i tilfælde af længere tids sygdom, barsel, orlov, mm.

Hvis du er studerende i lønnet praktik, indgår du efter en opstartsperiode, i et vist, passende omfang, i normeringen.

Ved forbesøg

Når du som studerende har fået tildelt praktikplads hos os, kan du kontakte os på tlf.nr. 39 57 33 60 eller på mail: ac-kellersvej@gladsaxe.dk for at aftale forbesøg.

Praktikvejlederen er ansvarlig for, at den studerende præsenteres for huset, hvor praktikken vil foregå, samt at relevante papirer i forhold til ansættelse udleveres og udfyldes. Vær opmærksom på, at du skal give samtykke, via e-boks, til at der indhentes straffeattest.

Gensidige forventninger til fx arbejdstid afklares ligeledes ved forbesøget.
I 2. og 3. praktik er det ugentlige timetal 32,5, for 1. praktik og meritstuderende er timetallet 30.
Forbesøget vil være af ca. en times varighed.

Vejledning

De studerende har krav på vejledning i overensstemmelse med praktikkens formål jf. aktuel bekendtgørelse:

§14, stk2. “Praktikstedet har ansvaret for, at den studerende modtager vejledning i overensstemmelse med kompetence-, færdigheds- og vidensmål".

Vejledningen tilrettelægges i samarbejde mellem den studerende og vejleder.
Der vil som minimum blive planlagt én konferencetime pr. uge i gennemsnit for alle studerende. Evt. fællesundervisning skal ses som et supplement til dette og kan med fordel bruges til at reflektere over praksis.

Vejledningstimerne vil tage udgangspunkt i den studerendes konkrete mål. Derudover kan vejledningen indeholde følgende:

 • Gennemgang af BAS (struktur og opbygning).
 • Introduktion til pædagogisk praksis (mål og metoder).
 • Brugergennemgang/profiler.
 • Diagnoser/syndromer m.m.
 • Samarbejde og trivsel.
 • Etik og moral.
 • Vejledning i forhold til et pædagogisk forløb samt efterfølgende evaluering og dokumentation.
 • Læse og debattere relevant litteratur.
 • Refleksion over egen og praktikstedets praksis.

I løbet af praktikken skal konferencetimerne indeholde følgende:

 • Drøftelse af evt. opgave, herunder tavshedspligt og anonymisering

Herudover kan de enkelte enheder/huse/grupper tilrettelægge indhold i vejledningstimerne med udgangspunkt i praksis/særpræg og de mål, som i samarbejde er udarbejdet for praktikken.

Overordnede krav og forventninger er:

 • at den studerende er deltagende i den daglige planlægning og i praksis.
 • at den studerende i praktikforløbet, planlægger, gennemfører og evaluerer et pædagogisk forløb med en eller flere brugere.
 • at den studerende forholder sig interesseret, reflekterende og konstruktivt kritisk til den pædagogiske praksis.
 • at den studerende deltager i relevant mødevirksomhed.
 • at den studerende læser relevant litteratur.
 • at den studerende er ansvarlig for egen læring.
 • at den studerende er ansvarlig for egne papirer, herunder praktikdokumentet (fra udd.inst.), overholdelse af deadlines, m.v.

Der afholdes tre konferencedage for alle studerende i 2. og 3. praktik i Gladsaxe Kommune. Internt i BAS afholdes også fælles vejledning/oplæg i udvalgte temaer, fx epilepsi og neuropædagogik. Hver anden uge har de studerende lejlighed til at mødes med andre studerende i BAS i eget forum, hvor sparring og vidensdeling kan finde sted.

Overordnede udfordringer

Vi vil opfordre den studerende til at skrive i praktikdokumentet, besøge et eller flere bosteder samt andre relevante samarbejdspartnere.

Kompetence-, færdigheds- og vidensmål, evalueringer og evt. opgaver

Evaluering foregår i overensstemmelse med uddannelsesinstitutionens retningslinjer. En evt. praktikopgave skrives med udgangspunkt i den studerendes oplæg fra uddannelsesinstitutionen. Udarbejdes der en opgave i praktikken, vil vi, som praktiksted, gerne have lejlighed til at give faglig feedback på opgaven, inden den afleveres. Endvidere vil vi medvirke til, at tavshedspligten bliver overholdt, samt at opgaven er anonymiseret i det omfang, som kræves.

Problemer i praktikken?

Opstår der problemer i praktikperioden, er det vigtigt, at dette tages op på et tidligt tidspunkt (tiden løser dem ikke). Der kan være modsætningsforhold; faglige, såvel som personlige, der skygger for, at praktikken bliver oplevet som givtig. Vi er klar over, at der er et magtelement i forholdet studerende/praktikvejleder, som kan gøre det svært for den studerende at give udtryk for, at der er problemer. Vi finder det meget vigtigt, at der fra starten er gensidig åbenhed og ærlighed. Er der problemer, er det vigtigt at få dem "på bordet" og bearbejde dem - evt. i samarbejde med uddannelsesinstitutionen. Det er vigtigt, at dette sker så tidligt i forløbet som muligt. Begge parter er ansvarlige for, at dette sker.
Den studerende har altid mulighed for at henvende sig til den praktikansvarlige på praktikstedet, som vil være behjælpelig med at løse evt. problemstillinger.

Beskæftigelse, Aktivitet og Samvær