Værdier, menneskesyn og etik i BAS

I Beskæftigelse, Aktivitet & Samvær, også kaldt BAS, arbejder vi med udgangspunkt i det humanistiske menneskesyn; at mennesket er et subjekt, der indgår i en dialektisk sammenhæng med andre mennesker og defineres som en person med rettigheder, bl.a. til frihed, ansvar, og menneskelig værdighed. Mennesket opleves som et aktivt væsen i sit eget og andres liv og i samfundet, hvorved udvikling finder sted. Vi arbejder i et etisk perspektiv, med respekt for den enkeltes autonomi, værdighed, integritet og sårbarhed.

I BAS er brugerne i centrum, som individ og som gruppe, på en måde, der tilgodeser den enkelte, samtidig med at vi pædagogisk vægter det sociale samvær i forhold til udvikling af sociale og samværsmæssige kompetencer. BAS modtager borgere fra det fyldte 18. år.

Overordnet målsætning for brugerne på BAS

I BAS tilstræber vi at:

  • brugerne har optimale muligheder for at bruge deres evner og få udfoldelsesmuligheder i det daglige
  • sikre valgmuligheder og brugerindflydelse i dagligdagen
  • imødekomme ønsker og behov for et differentieret tilbud af jobindhold, aktiviteter og samvær, således at den enkelte får forøgede muligheder for læring og for at tilegne sig og vedligeholde færdigheder og kompetencer
  • skabe muligheder for, at de brugere der kan og vil, kommer ud og bruger sine kompetencer på en virksomhed ”ude i byen”
  • øge samarbejdet med botilbud, forældre, pårørende og andre interessenter, for derigennem at skabe de bedste muligheder for den enkelte bruger.

God kommunikation er en forudsætning for, at brugerne trives og oplever at have indflydelse på eget liv og på tilbuddets indhold. Kommunikationen med brugerne foregår på mange planer, og det er væsentligt for os at afdække og forstå den enkeltes kommunikationsform. Kommunikation er derfor et nøglebegreb i det pædagogiske arbejde, som vi løbende arbejder på at forbedre og udvikle.
Vi besidder stor viden om totalkommunikation, fra den enkeltes kommunikationsform til informationsteknologiens muligheder, tolkning af lyde, mimik og kropssprog, til fx tegn til tale, billedkommunikation og andre relevante teknologiske løsninger.

Brugerindflydelse/medborgerskab og hvad brugerne finder værdifuldt

Brugergruppen i BAS er kendetegnet ved mangfoldighed. Brugerindflydelse og involvering har derfor mange former, fra tolkning fra personalets side til brugermøder, tilfredshedsundersøgelser og til udarbejdelse af samarbejdsaftale, mål og delmål. Vi anvender metoden rød, gul og grøn (med- og selvbestemmelse) i forskellige udformninger, afhængig af brugerens funktionsniveau. Vi forsøger at skabe et tilbud, der baserer sig på, hvad vi tolker, at brugerne finder værdifuldt:

Samvær med andre brugere og personale, en indholdsrig hverdag, der er stabil og struktureret, men også med plads til spontanitet, at gå på arbejde, at kunne færdes på området, sjove, lærerige og udviklende aktiviteter, tryghed, respekt og plads til den enkelte, traditioner, m.m. Herudover arbejder vi med at skabe fællesskaber på tværs af BAS for brugerne, der baserer sig på interesser og relationer.

Vores fysiske placering på Kellersvej betyder, at brugerne, alt efter funktionsniveau, kan færdes selvstændigt på området, gå i caféen eller på besøg i andre huse. Det finder vi er værdifuldt, i forhold til at opleve en øget frihedsgrad, knytte nye kontakter, ansvar og mulighed for at løse opgaver selvstændigt.

Beskæftigelse, Aktivitet og Samvær