Cathrinegården

Cathrinegården er et døgndækket botilbud med plads til 23 borgere med udviklingshæmning, som har brug for støtte i moderat omfang.

Målgruppen

Målgruppen er borgere med udviklingshæmning, som har brug for døgndækket hjælp og støtte i let til moderat omfang og som profiterer af socialpædagogisk indsats.

Alder: fra 18 år og op.

Cathrinegården drives efter Lov om Social Service §§ 83, 85, og 87, samt Lov om Almene Boliger § 105, stk. 1.

Faglige metoder

De aktuelle faglige værdier er indeholdt i tre hovedområder: 

  • Faglig kvalitet som bygger på den rehabiliterende tilgang, selv- og medbestemmelse og en anerkendende og ressourceorienteret tilgang, med fokus på social og praktisk læring.
  • Et fagligt forpligtigende fællesskab som bygger på, at vi vil hinanden og tror på at den enkeltes bidrag er væsentligt for hele fællesskabet. 
  • Etik i det socialpædagogiske arbejde som betyder, at der kontinuerligt reflekteres over forestillinger om, hvad der er den rette eller gode menneskelige handlemåde og livsførelse.

Værdier og normer

Formålet med borgernes ophold på Cathrinegården er at skabe rammer for en tryg tilværelse med glæde og varme, hvor interesse og opmærksomhed for borgerne er til stede.

Cathrinegårdens menneskesyn bygger på værdighed og respekt i alle forhold, såvel indenfor som udenfor husets rammer. Det pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i den enkelte borgers ønsker, behov og funktionsniveau, herunder deres kognitive forståelsesramme. Det betyder også, at alle borgere skal yde så meget til fællesskabet, som de er i stand til. I praksis betyder det, at borgeren mødes med forventninger om at tage aktiv del i hverdagens opgaver. Alle har et medansvar for fællesskabet, og alle er afhængige af hinanden. Cathrinegårdens faglige værdier i det pædagogiske arbejde er under konstant udvikling i overensstemmelse med tilegnelse af ny viden, nye erfaringer og den generelle udvikling, som er aktuel i samfundet.

Fritidsaktiviteter

Borgerne får støtte til at tilmelde sig fritidsaktiviteter, kurser og lignende, hvis de har ønske herom. Sædvanligvis har borgerne brug for at hvile efter dagsaktivitet, hvorefter de forventes at indgå i dagligdagens aktiviteter, såsom indkøb, madlavning, oprydning i hjemmet, når det er meningsfuldt for den enkelte.

Hvis der er tid om eftermiddagen/aftenen, tilbydes der gåture i området med personaleledsagelse. Som udgangspunkt er det muligt i weekenderne at tage på tur med personalestøtte i henhold til den normering, som huset har. Udflugtsmålet bestemmes på skift af borgernes selv på beboermøder.

Dagligdagen

Cathrinegården er borgernes hjem og dagligdagen er indrettet, som de fleste af os kender den. De fleste borgere har dagtilbud uden for huset. Alle har en ugentlig fridag og den bliver fx brugt til personlige indkøb, frisør, bibliotek og ture i nærmiljøet. Alle borgerne er med i en turnusordning, i forhold til praktiske opgaver som borddækning, madlavning, opvask og småindkøb, hvilket er med til at styrke fællesskabet.

Fritidsaktiviteter

Borgerne får støtte til at tilmelde sig fritidsaktiviteter, kurser og lignende, hvis de har ønske herom. Sædvanligvis har borgerne brug for at hvile efter dagsaktivitet, hvorefter de forventes at indgå i dagligdagens aktiviteter, såsom indkøb, madlavning, oprydning i hjemmet, når det er meningsfuldt for den enkelte.

Indimellem tilbydes der gåture i området med personaleledsagelse. Derudover er det muligt i weekenderne at tage på tur i følgeskab med en medarbejder. Udflugtsmålet bestemmes på skift af borgerne selv på beboermøder.

Vi tilbyder forskellige former for ferie, planlagt efter borgernes behov. Det kan være en tur i sommerhus, på musikfestival eller en-dagsture. 

Personale

På botilbuddet består personalesammensætningen af en daglig leder, pædagoger, social- og sundhedshjælpere, samt ufaglærte pædagogmedhjælpere.

Fastansat personale arbejder hver anden weekend og enkelte hver tredje weekend. Derudover er der ansat vikarer i tilfælde af ferie, kursus, efteruddannelse, sygdom eller lignende. Om natten er der vågen nattevagt, der tilser borgerne efter behov.

Der er endvidere tilknyttet specialtandpleje samt et ambulatorium, hvor der er ansat læger og sygeplejersker.

Kontakt

Cathrinegården

Taxvej 27
2880 Bagsværd

Ledelse

Daglig leder
Helle Ingemann
heinla@gladsaxe.dk
Telefon: 39 57 42 80

Døgndækkede botilbud