Cathrinegården

Cathrinegården er et døgndækket botilbud med plads til 23 borgere med udviklingshæmning, som har brug for døgndækket hjælp og støtte i let til moderat omfang og som profiterer af socialpædagogisk indsats. Beboernes alder er fra 18 år og op efter.

Cathrinegården drives efter Lov om Social Service §§ 83, 85, og 87, samt Lov om Almene Boliger § 105, stk. 1.

Dagligdagen

Cathrinegården er borgernes hjem, og dagligdagen er indrettet, som de fleste af os kender den. De fleste borgere har dagtilbud uden for huset. Alle har en ugentlig fridag, og den bliver fx brugt til personlige indkøb, frisør, bibliotek og ture i nærmiljøet. Alle borgerne er med i en turnusordning i forhold til praktiske opgaver som borddækning, madlavning, opvask og småindkøb, hvilket er med til at styrke fællesskabet.

Fritidsaktiviteter

Borgerne får støtte til at tilmelde sig fritidsaktiviteter, kurser og lignende, hvis de har ønske herom. Sædvanligvis har borgerne brug for at hvile efter dagsaktivitet, hvorefter de forventes at indgå i dagligdagens aktiviteter, såsom indkøb, madlavning samt oprydning i hjemmet, når det er meningsfuldt for den enkelte.

Hvis der er tid om eftermiddagen/aftenen, tilbydes der gåture i området med personaleledsagelse. Som udgangspunkt er det muligt i weekenderne at tage på tur med personalestøtte i henhold til den normering, som huset har. Udflugtsmålet bestemmes på skift af borgerne selv på beboermøder.

Indimellem tilbydes der gåture i området med personaleledsagelse. Derudover er det muligt i weekenderne at tage på tur i følgeskab med en medarbejder. Udflugtsmålet bestemmes på skift af borgerne selv på beboermøder.

Vi tilbyder forskellige former for ferie, planlagt efter borgernes behov. Det kan være en tur i sommerhus, på musikfestival eller en-dagsture. 

 

På botilbuddet består personalesammensætningen af en daglig leder, pædagoger, social- og sundhedshjælpere, samt ufaglærte pædagogmedhjælpere.

Fastansat personale arbejder hver anden weekend og enkelte hver tredje weekend. Derudover er der ansat vikarer i tilfælde af ferie, kursus, efteruddannelse, sygdom eller lignende. Om natten er der vågen nattevagt, der tilser borgerne efter behov.

Der er endvidere tilknyttet specialtandpleje samt et ambulatorium, hvor der er ansat læger og sygeplejersker.

De aktuelle faglige værdier er indeholdt i tre hovedområder: 

  • Faglig kvalitet som bygger på den rehabiliterende tilgang, selv- og medbestemmelse og en anerkendende og ressourceorienteret tilgang, med fokus på social og praktisk læring.
  • Et fagligt forpligtigende fællesskab som bygger på, at vi vil hinanden og tror på, at den enkeltes bidrag er væsentligt for hele fællesskabet. 
  • Etik i det socialpædagogiske arbejde som betyder, at der kontinuerligt reflekteres over forestillinger om, hvad der er den rette eller gode menneskelige handlemåde og livsførelse.

Formålet med borgernes ophold på Cathrinegården er at skabe rammer for en tryg tilværelse med glæde og varme, hvor interesse og opmærksomhed for borgerne er til stede.

Cathrinegårdens menneskesyn bygger på værdighed og respekt i alle forhold, såvel indenfor som udenfor husets rammer. Det pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i den enkelte borgers ønsker, behov og funktionsniveau, herunder deres kognitive forståelsesramme. Det betyder også, at alle borgere skal yde så meget til fællesskabet, som de er i stand til. I praksis betyder det, at borgeren mødes med forventninger om at tage aktiv del i hverdagens opgaver. Alle har et medansvar for fællesskabet, og alle er afhængige af hinanden.

Cathrinegårdens faglige værdier i det pædagogiske arbejde er under konstant udvikling i overensstemmelse med tilegnelse af ny viden, nye erfaringer og den generelle udvikling, som er aktuel i samfundet.

 

Cathrinegården er et forholdsvist nyt atriumbyggeri, som blev taget i brug i 2008. Cathrinegården er et almennyttigt boligbyggeri, som rummer 23 moderne lejligheder. Cathrinegården ligger i et grønt område på Taxvej 27 i Bagsværd. Vi er nabo til den kendte Bagsværd Kirke, som er tegnet af Jørn Utzon. Botilbuddet ligger i gåafstand til Bagsværd by. Der er let adgang til både bus- og togforbindelser til Kgs. Lyngby og København. Alle har adgang til gratis trådløst netværk på hele Cathrinegården.

Til alle lejligheder hører et kælderrum. I gårdhaven i midten af byggeriet ligger tre basehuse og et stort fælles beboerhus, som kan rumme 60 personer. Desuden har alle adgang til en lille fælles tv-stue, som enkelte dage om året også rummer funktionen ”gæstebolig” og aflastningsbolig. Alle borgere har mulighed for at være medlem af klub OASEN - beliggende i kælderen af administrations-bygningen.

Egen bolig efter almenboligloven

Borgere, som tilbydes bolig i botilbud efter almenboliglovens §105 er ”almindelige” lejere. Lejeforholdet reguleres ved en lejekontrakt, og man betaler husleje i henhold til lejekontrakten (jf. priser og servicepakker). Husleje i boliger efter almenboligloven fastsættes som balanceleje, dvs. at der skal være balance mellem afdelingens indtægter og udgifter. Reglerne er fastsat i lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger.

Der kan ansøges om boligstøtte, jf. lov om individuel boligstøtte § 1.

Mennesker med handicap, der visiteres til en særlig bolig (fx almen ældrebolig med støtte efter servicelovens § 85), har i visse situationer mulighed for at modtage forhøjet boligstøtte, jf. boligstøttelovens § 14, stk. 6. Bestemmelsen er gældende for personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, har behov for en særlig bolig, men som ikke er i stand til at betale huslejen i den særlige bolig.

Boligselskabet FSB er administrator af boligerne på Cathrinegården, Taxvej 27. De står for boligopkrævninger, vand og elaflæsning mv.

Der er fælles gårdhave/have, som frit kan benyttes (også sammen med gæster). Til hver lejlighed er der en terrasse, som man selv skal sørge for vedligeholdelse af. Indimellem sker det at gartnerne sørger for klip af hæk mv. eller en borger i nyttejob, arbejdsprøvning eller lignende gør det. Men det påhviler den enkelte selv at stå for det (betale, hvis man selv eller familien ikke kan hjælpe).

Boligen

Hver borger har deres egen lejlighed på 38 kvadratmeter. Hver lejlighed har en entré, et tekøkken og et badeværelse. Lejlighedens stue er en kombination af stue og soveværelse. På badeværelserne er der forberedt til en vaskesøjle. Alle borgere har valgt at have egen vaskemaskine og tørretumbler. Enkelte benytter på ugebasis Cathrinegårdens vaskeri mod betaling. Hver lejlighed har udgang til en lille terrasse.

Rygning

Borgerne må ryge i deres egen bolig eller udenfor - væk fra indgange til fællesarealer. Gæster må ryge i borgernes bolig, hvis borgerne giver dem lov, men vi opfordrer alle til at ryge udenfor. Borgerne må ikke ryge i boligen, når personalet er tilstede for at hjælpe, og 10 min. før hjælp gives, skal der derfor luftes godt ud. 

Alle fællesrummene er røgfri, og personalet må ikke ryge i arbejdstiden og på matriklen.

Socialtilsynet fører det driftsorienterede tilsyn med de sociale tilbud, der er nævnt i Lov om socialtilsyn §4. Det er både boformer efter servicelovens §§ 107 og 109, samt boformer for voksne med væsentlig støttebehov efter servicelovens §85, som har et omfang svarende til tilbud efter §§ 107 og 108 i serviceloven.

Driftsorienterede tilsyn sikrer kvalitet

Ved det driftsorienterede tilsyn skal Socialtilsynet sikre, at tilbuddet har den fornødne kvalitet. Indenfor Lov om Socialtilsyn §6, vurderes kvaliteten i tilbuddene. Dette sker inden for temaer som uddannelse og beskæftigelse, organisation og ledelse, økonomi og fysiske rammer. Tilsynet sker både ved at aflægge anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg. Alle tilbud skal som led i det løbende driftsorienterede tilbud have besøg af Socialtilsynet mindst én gang om året.

Risikobaserede tilsyn

Styrelsen for Patientsikkerhed fører risikobaserede tilsyn på sociale botilbud. Som en af sine hovedopgaver føres tilsyn ud fra en løbende vurdering af, hvor der kan være størst risiko for patienternes sikkerhed. Det sker blandt andet på baggrund af proaktive risikoanalyser, klagesager, henvendelser fra patienter, pårørende, fagpersoner og offentlige myndigheder samt ved at følge mediernes omtale af sundhedsfaglige problemstillinger.

Styrelsen for Patientsikkerhed udarbejder en tilsynsrapport efter hvert tilsyn, hvoraf det fremgår, om der er konstateret overtrædelser eller mangler af betydning for patientsikkerheden.

Oversigt over tilsyn

Der laves desuden en årlig sammenfatning af observationer og vurderinger som følge af det risikobaserede tilsyn.

Nederst på siden finder du en boks med tilsynsrapporter på Handicapområdet samt tilsynsrapporter fra Styrelsen for Patientsikkerhed, der fører risikobaserede tilsyn på sociale botilbud.

Ønsker du at bo på Cathrinegården, skal du tage kontakt til Social- og Sundhedsforvaltningen.

Du skal være opmærksom på, at ledige pladser fordeles efter vores vurdering af borgernes behov for en plads - ikke efter, hvor lang tid man har stået på ventelisten. Derfor kan du også sige nej tak til en plads, uden at det har nogen konsekvenser for, hvor hurtigt du bliver tilbudt en ny plads.

Kontakt

Cathrinegården

Taxvej 27
2880 Bagsværd
Send digital post

Ledelse

Daglig leder
Helle Ingemann
heinla@gladsaxe.dk
Telefon: 39 57 42 80

Døgndækkede botilbud