Pædagogstuderende på de døgndækkede botilbud

De døgndækkede botilbud består af tre botilbud:

På Cathrinegården som ligger i Bagsværd, bor der 24 borgere i målgruppen mennesker med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse i moderat grad.
På botilbuddet Kellersvej 6 i Søborg, bor der 24 borgere i målgruppen mennesker med autismespektrumforstyrrelser, evt. også med udviklingshæmning. Fælles for alle er, at de har stort behov for hjælp til at overholde en veltilrettelagt struktur i hverdagen.
På botilbuddet Kellersvej 8-10 / Kellersvej 9-19 i Søborg, bor der 84 borgere i målgruppen mennesker med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse i svær grad. Det kan være borgere med multiple handicaps, epilepsi, sansehandicaps, kommunikative svagheder, Downs Syndrom - andre syndromer, Oligofreni Demens, Cerebral parese i lettere eller sværere grad, mobilitetsnedsættelse, synsnedsættelse og en eller flere komorbiditeter som: angst, depression, Tourettes Syndrom, OCD, ADHD kombineret med autismespektrumforstyrrelser, tidlige følelsesmæssige skader og psykiatriske problemstillinger og lidelser.

De døgndækkede botilbud drives efter Lov om Social Service §§ 83, 85, og 87, samt Lov om Almene Boliger § 105, stk. 1.
Målgruppens alder er fra 18 år og op.

Det er forskelligt hvor mange studerende vi modtager pr. år.

Vi lægger vægt på, at de studerende skal have et fællesskab mens de er i praktik, og har derfor afsat tid til, at de mødes på tværs af botilbuddene.

Praktikvejlederne har som udgangspunkt været på Gladsaxe Kommunes eller et af seminariernes praktikvejlederkurser, og er bekendt med formaliteterne i forhold til at have studerende. Vi forventer dog af dig som studerende, at du selv er ansvarlig i forhold til at holde dig ajour, overholdelse af deadlines, indhentning og overlevering af relevant information med mere. Vi anser de studerende som et udviklende element i vores pædagogiske dagligdag, og lægger i praktiktiden stor vægt på, at du er på vej til at blive en kommende kollega.

Vi glæder os til at se dig i GHTog til at få et læringsrigt samarbejde.

Retningslinjer

Hvis du er studerende i lønnet praktik, indgår du efter en opstartsperiode i normeringen.

Når du som studerende, har fået tildelt praktikplads hos os, kan du kontakte den daglige leder.

Praktikvejlederen er ansvarlig for, at den studerende præsenteres for huset, hvor praktikken vil foregå, samt at relevante papirer i forhold til ansættelse udleveres og udfyldes. Vær opmærksom på at du skal give samtykke, via E-boks, til at der indhentes straffeattest, inden du starter.

Gensidige forventninger til fx arbejdstid afklares ligeledes ved forbesøget.
I 2. og 3. praktik er det ugentlige timetal 32,5 for 1. praktik og meritstuderende er timetallet 30.
Forbesøget vil være af ca. 1 times varighed.

Som studerende har du krav på vejledning i overensstemmelse med praktikkens formål jf. aktuel bekendtgørelse: §14, stk2.
“Praktikstedet har ansvaret for, at den studerende modtager vejledning i overensstemmelse med kompetence-, færdigheds- og vidensmål".
Vejledningen tilrettelægges i samarbejde mellem den studerende og vejleder. Der vil som minimum blive planlagt én konferencetime pr. uge i gennemsnit for alle studerende. Evt. fællesundervisning skal ses som et supplement til dette og kan med fordel bruges til at reflektere over praksis.

Vejledningstimerne vil tage udgangspunkt i den studerendes konkrete mål. Derudover kan vejledningen indeholde følgende:

  • Introduktion til pædagogisk praksis (mål og metoder)
  • Brugergennemgang/profiler
  • Diagnoser/syndromer m.m.
  • Samarbejde og trivsel
  • Etik og moral
  • Deltagelse i aktuelle temaer som fx: Medborgerskabet, Velkommen til de døgndækkede botilbud og medicinudlevering
  • Vejledning i forhold til et pædagogisk forløb samt efterfølgende evaluering og dokumentation
  • Læse og debattere relevant litteratur
  • Refleksion over egen og praktikstedets praksis.

Praktikbeskrivelserne kan findes her:

Kellersvej 6

Kellersvej 8-10 / Kellersvej 9-19

Cathrinegården

 

Døgndækkede botilbud