Kellersvej 6

Kellersvej 6 er et døgndækket botilbud til 24 borgere med autismespektrumforstyrrelser (ASF).

Målgruppen

Målgruppen spænder fra borgere, der kræver en individuel tilrettelagt dagligdag med en-til-en støtte i alle vågne timer, til borgere, der er i stand til at mestre flere områder af eget liv.

Det forventes, at alle, der bor på Kellersvej 6, har et STU-forløb eller et 4-5 dages dagtilbud.

Borgerne har alle behov for, at der i de vågne timer, er medarbejdere ansat, som kan guide dem gennem dagen. Nogle af borgerne har også en udfordrende/uhensigtsmæssig adfærd, som betyder, at medarbejderne sørger for at afskærme borgeren og nedtrappe konflikter.

Alder: fra 18 år og op.

Botilbuddet er oprettet efter Lov om Almene Boliger §105, hvor borgerne ydes en helhedsorienteret indsats afpasset efter den enkeltes særlige behov, jf. Lov om Social Service §81. Der ydes socialpædagogisk støtte samt omsorg og pleje efter Lov om Social Service §§83, 85 og 87.

Faglige metoder

Den faglige tilgang er en individuel pædagogisk indsats med udgangspunkt i TEACCH og Low Arousal.

Herudover arbejdes med:

  • Struktureret pædagogik, udvikling af borgernes kommunikative færdigheder, bl.a. ved visualisering (piktogrammer eller anden visuel dagstruktur)
  • Der arbejdes løbende på at indføre forskellige teknologiske hjælpemidler, fx QR koder, iPads, tegn til tale og anden relevant kommunikationsteknologi
  • Der arbejdes løbende på at sikre selvbestemmelse og beboerindflydelse, ved hjælp af Rød-Gul-Grøn metoden
  • Faglig udredning af den enkelte borger og udarbejdelse af delmålsplaner, statusbeskrivelse og samarbejdsaftaler. Der følges løbende, og minimum en gang pr. måned, op på aftalte indsatser

Følelsesmæssige og adfærdsmæssige færdigheder

Der er stort spænd i borgernes følelsesmæssige og adfærdsmæssige færdigheder. Således går ydelserne fra træning af selvindsigt via anvendelse af en faglig tilgang af sociale historier, til motivation i form af fx fysisk/konkret belønning. Enkelte borgere er ude af stand til at lære gennem erfaringsdannelse og har i højere grad brug for ydre tryghed gennem pædagogisk tilstedeværelse.

Værdier og normer

Kellersvej 6 lægger vægt på at skabe rammerne for en tryg tilværelse, hvor gensidig respekt og værdighed vægtes i dagligdagen. Der arbejdes ud fra en helhedsorienteret bred faglig vinkel med udgangspunkt i den enkelte borger. Borgerens ønsker og behov for omsorg og indflydelse på eget liv tilgodeses i videst mulig omfang.

Formålet er at støtte/udvikle borgeren i egen bolig. Den personlige støtte gives efter individuel vurdering af borgerens behov. Formålet er også at træne den enkelte i at indgå i grupper under hensyntagen til fællesskabet.

Støtten gives ud fra en rehabiliterende tilgang, hvor der er særlig fokus på at opnå mestring af dagligdagens færdigheder. Formålet er endvidere at gøre borgeren så selvhjulpen som muligt, så den enkelte opnår videst muligt indflydelse på egen tilværelse. Der tages altid udgangspunkt i borgerens individuelle funktionsniveau og behov.

Dagligdagen

Dagligdagen er individuelt tilrettelagt ift. borgerens eksterne dagsforløb og ift. individuelle aftaler for mål og delmål, der udarbejdes i et samarbejde mellem myndighed, borger og personalet på Kellersvej 6. Der følges løbende op på mål og delmål og disse justeres i samarbejde med borgeren, så de giver mening for den enkelte.

Borgerne støttes individuelt ift. ønsker om deltagelse i aktiviteter på området eller eksternt. Borgeren deltager i aktiviteterne enten alene, med ledsager eller i nogen tilfælde sammen med andre beboere fra huset i følgeskab med en medarbejder.

Da mange borgere med autismespektrumforstyrrelser trænger til ro om eftermiddagen og aftenen, på grund af dagens mange sanseindtryk, så respekteres det hvis borgeren vælger ophold i egen lejlighed i eget selskab – fx med TV, computerspil, puslespil eller andre afslapningsaktiviteter.

Fritidsaktiviteter

Borgerne får støtte til at tilmelde sig fritidsaktiviteter, kurser og lignende, hvis de har ønske herom. Sædvanligvis har borgerne brug for at hvile efter dagsaktivitet, hvorefter de forventes at indgå i dagligdagens aktiviteter, såsom indkøb, madlavning, oprydning i hjemmet, når det er meningsfuldt for den enkelte.

Indimellem tilbydes der gåture i området med personaleledsagelse. Som udgangspunkt er det muligt i weekenderne at tage på tur med personaleledsagelse. Udflugtsmålet bestemmes på skift af borgerne selv på beboermøder.

Vi tilbyder forskellige former for ferie, planlagt efter borgernes behov. Det kan være en tur i sommerhus, på musikfestival eller en-dagsture. 

Personale

På botilbuddet består personalesammensætningen af to daglig ledere, pædagoger, social- og sundhedshjælpere, samt ufaglærte pædagogmedhjælpere.

Fastansat personale arbejder hver anden weekend og enkelte hver tredje weekend. Derudover er der ansat vikarer i tilfælde af ferie, kursus, efteruddannelse, sygdom eller lignende. Om natten er der vågen nattevagt, der tilser borgerne efter behov.

Der er endvidere tilknyttet specialtandpleje samt et ambulatorium, hvor der er ansat læger og sygeplejersker.

Kontakt

Kellersvej 6ABD

Kellersvej 6
2860 Søborg
Send digital post

Ledelse

Daglig leder
Tina Jonassen
tinjon@gladsaxe.dk
Telefon: 39 57 33 40
28 40 04 97

Kellersvej 6C

Kellersvej 6
2860 Søborg
Send digital post

Ledelse

Daglig leder
Eva Jacobsen
evemja@gladsaxe.dk
Telefon: 20 11 58 62

Døgndækkede botilbud