Priser og Servicepakker

Herunder kan du finde en lang række informationer om alt fra husleje og boligstøtte, til udgifter til rengøring og tøjvask.

Huslejen er pr. 1. september 2019 7.212 kr. for lejligheder på 67,40 kvm og 7.640 kr. for lejligheder på 71,40 kvm - i begge tilfælde er prisen inkl. aconto varme og vand. Dertil opkræves for el, som afregnes som individuelt forbrug. Opkrævning og afmåling varetages af boligselskabet FSB.

Der opkræves indskud til delvis dækning af finansieringen af byggeriet af almene boliger og indskuddet fastsættes til to procent af anskaffelsessummen af byggeriet, jf. lov om almene boliger §118. Der kan søges beboerindskudslån efter boligstøtteloven §§ 55 og 56.

Mennesker med handicap, der visiteres til en særlig bolig (fx almen ældrebolig med støtte efter serviceloven § 85) har i visse situationer mulighed for at modtage forhøjet boligstøtte, jf. boligstøtteloven § 14, stk. 6. Bestemmelsen er gældende for personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for en særlig bolig, men som ikke er i stand til at betale huslejen i den særlige bolig.

Fælles for botilbud efter serviceloven og almenboligloven

Udgifter til andre fornødenheder, som ikke er omfattet af kommunens afgørelse om støtte til den pågældende, skal borgeren selv betale. Det gælder udgifter til frisør, egenbetaling af medicin, beklædning, ansvars- eller indboforsikring mv.

Botilbuddet er forpligtet til at stille en række valgfrie ydelser til rådighed for borgerne til dækning af deres grundlæggende behov. Det er ydelser som fx kost og tøjvask. Borgeren kan selv vælge, om vedkommende ønsker botilbuddets "servicepakker", eller om vedkommende ønsker at købe ydelser andre steder fra.

På botilbuddet Kellersvej 6, tilbyder vi kost, tøjvask, rengøring, vinduespolering, bus-/bilkørsel og forskellige aktiviteter i løbet af året.

Kommunen kan opkræve betaling for personaleomkostninger til madserviceordninger. Betaling for personaleomkostninger som led i madserviceordningen forudsætter, at maden tilberedes uden deltagelse fra modtageren. På botilbuddet Kellersvej 6 forudsættes, at maden tilberedes med inddragelse af borgerne, som led i socialpædagogisk botræning. Der opkræves derfor ikke betaling for personaleomkostninger.

Prisen er pr. 1. juli 2017 fastsat til 2.600 kr. pr. måned.

Prisen er fast efter, at der ikke kan ske til- og fravalg af enkelte måltider. Det er en samlet kostpakke. Kostservice omfatter hjælp og støtte som en gruppeydelse og vedrører derfor alene kost, som tilberedes til flere i et fællesskab. Som udgangspunkt er kosten en integreret del af botilbuddet, hvor borgerne ved indflytning er tilmeldt morgenmad, frokost og aftensmad (fuldpension). Kosten er en fritvalgsordning, som betyder, at den enkelte kan vælge kostservicen fra og selv varetage indkøb, tilberedning mm. Ved fravalg bortfalder praktisk og socialpædagogisk hjælp, som er forbundet med kostservice.  

Mulighed for afbestilling af kost:

Der kan ske afbestilling, når beboeren fx er på ferieophold, indlagt på hospitalet, eller i forbindelse med fravalg af hele døgnets måltider, når fristen for afbestilling er overholdt.

På botilbuddet Kellersvej 6 er der tre muligheder:

  • Vaskesøjle på eget badeværelse og køb af egne vaskemidler
  • Brug af det fælles vaskeri, med 25 kr. pr. maskine, som opkræves kvartalsvis.
  • Brug af det fælles vaskeri, som pr. 1. januar 2017 koster 207 kr. om måneden. Denne ordning forudsætter, at tøjvask foregår som en fælles ydelse og at der er navnemærke i tøjet.

Hvis en borger ønsker at få poleret vinduer x antal gange pr. år, koster det pr. 1. januar 2017, 21 kr. om måneden.

Pr. 1. januar 2018 stiller botilbuddet bus- og bilkørsel til rådighed for borgerne. Det drejer sig om kørsel forbundet med fælles aktiviteter eller kørsel i forbindelse med besøg hos læge, tandlæge, hospitaler mv. Stedets busser og biler kan ikke benyttes til individuel transport.

Hvis en borger bevilliges kørsel til og fra dagtilbuddet, er det dagtilbuddet, der sørger for kørsel og dagtilbuddet, som har kørselsbudgettet. Hvis en borger har brug for kørsel til og fra fritidsaktiviteter eller familiebesøg, skal borgeren selv betale for kørsel. Enkelte kommuner giver tilskud til kørsel. Her skal teamet søge handlekommunen om bevilling af flextrafik. Der er normalt ikke mulighed for at søge tilskud til kørsel til speciallæger.

Rengøring af fællesarealer i botilbud efter almenboliglovens §105.

I det omfang udgiften til renholdelse af fællesarealer findes at være omfattet af de udgifter, der skal indgå i udgifterne i ejendommens drift, skal udgifterne indgå i det beløb, der danner grundlag for beregning af huslejen. Lov om leje af almene boliger kapitel 3 danner grundlag for beregningerne udgifterne for rengøring. Der kan heller ikke opkræves særskilt betaling for rengøring af fællesarealer med hjemmel i serviceloven.

Rengøring af egen bolig

Som borger betaler du en mindre andel til rengøringsmidler i forbindelse med rengøring i din bolig. I 2017 er kvalitetsstandarden fastlagt til en ugentlig rengøring af bolig inkl. badeværelse. Afhængig af den enkeltes behov kan det variere lidt. Rengøringen i boligen består af gulvvask og aftørring af flader, under forudsætning at disse er klargjort inden rengøringspersonalet kommer. Prisen er pr. 1. januar 2017 er fastsat til 31 kr. om måneden.

Hvis borgeren har eget TV, skal der betales medieafgift og det er muligt at vælge TV-pakker via YouSee. Teamet hjælper med at søge nedsættelse af licensbetalingen. Der er gratis trådløs internetforbindelse. Ønskes en fast opkobling til internettet, står den enkelte borger selv for at få det oprettet.

Botilbud efter almenboliglovens §105

Der kan alene opkræves beboerfinansiering for inventar i fællesrum, hvis afdelingen har truffet beslutning om, at en sådan udgift skal indgå i afdelingens budget. Opkrævningen vil da være en del af huslejen, som fastsættes som balanceleje. På botilbuddet Kellersvej 6 betales der en andel til inventar i fællesrum, som en del af huslejen.

Kontakt

Kellersvej 6ABD

Kellersvej 6
2860 Søborg
Send digital post

Ledelse

Daglig leder
Tina Jonassen
tinjon@gladsaxe.dk
Telefon: 39 57 33 40
28 40 04 97

Kellersvej 6C

Kellersvej 6
2860 Søborg
Send digital post

Ledelse

Daglig leder
Eva Jacobsen
evemja@gladsaxe.dk
Telefon: 20 11 58 62

Kellersvej 6