Borgerstyret personlig assistance (BPA)

Med Borgerstyret Personlig Assistance, BPA, kan du selv ansætte assistenter der kan hjælpe dig i dagligdagen.

For at kunne gøre brug af BPA ordningen skal du

  • Have betydelig og varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse
  • Have et omfattende behov for hjælp og støtte som ikke kan dækkes af personlig og praktisk hjælp
  • Være fyldt 18 år
  • Være i stand til at fungere som arbejdsgiver, eller
  • Være i stand til at fungere som daglig leder/arbejdsleder for hjælperne, hvis du har givet arbejdsgiver rollen til en anden

Hvordan vurderes mit behov?

Det bliver vurderet om det er muligt for dig at ansætte og fastholde de nødvendig hjælpere, der kan dække dit behov for hjælp. Vi skal være sikre på at dine hjælpere har de rigtige faglige kvalifikationer, så dine behov er dækket døgnet rundt.

Hvordan dækkes mine udgifter ved at ansætte en hjælper?

Det er ikke hensigten, at du skal have hverken personlige udgifter eller personlige indtægter ved at have en BPA-ordning. Derfor opstiller vi i forbindelse med din bevilling et budget over dine forventede udgifter, når du ansætter en hjælper. Vi betaler for dine faktiske omkostninger i forbindelse med fx. hjælpers sygdom, barns 1. og 2. sygedag og forsikring.

Hvad betyder det at have arbejdsgiver- eller lederansvar?

Kommunen kan rådgive dig om det ansvar, regler og de opgaver, der er forbundet med at være arbejdsgiver. Som udgangspunkt indebærer arbejdsgiveropgaven ansvaret for at administrere ydelsen og de praktiske og juridiske opgaver, der er forbundet med at modtage en bevilling til BPA. Hvis du vælger at benytte dig af BPA taler vi om hvilke konkrete ansvarsopgaver du skal væretage som arbejdsgiver.

Nærtstående som arbejdsgiver og arbejdsleder

Nogle gange foreslår vi, at en nærtstående person får ansvaret som arbejdsgiver og arbejdsleder. Det kan vi gøre, hvis vi skønner, at du ikke selv vil være i stand til at fungere hverken som arbejdsgiver eller arbejdsleder for hjælperne, eksempelvis som følge af udviklingshæmning, hjerneskade eller kognitive funktionsnedsættelser.

Som nærtstående anses normalt ægtefælle, samlever, forældre, søskende samt andre, som har et nært forhold til dig. Denne løsning findes i servicelovens § 95, stk. 3.

I skal begge synes, det er en god løsning. VI skal, især hvis du er ung, overveje om denne løsning giver dig mulighed for selvstændig livsudfoldelse.

Hvornår skal jeg aflægge regnskab?

Én gang årligt skal du lave et regnskab, som sammenholdes med budgettet. Desuden skal der årligt udarbejdes et regnskab for forventede og brugte timer.

Hvis du selv er arbejdsgiver for dine hjælpere, og kommunen varetager lønadministrationen, skal kommunen udarbejde regnskabet.

Kan jeg fortsætte med min BPA-ordning, hvis jeg flytter?

Hvis du flytter, skal kommunen fortsætte udbetalingen af dit tilskud, indtil din nye kommune har truffet en ny afgørelse.

Jeg vil klage over afgørelsen

Hvis du ikke er enig i afgørelsen, skal du klage til kommunen inden fire uger. Afgørelsen skal så genvurderes inden fire uger, fra klagen er modtaget. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen. På Ankestyrelsenshjemmeside kan du læse de typiske spørgsmål og svar om klagesager.

 

Respirationshjælp i eget hjem

På Retsinformation.dk, hvor du kan læse mere om de gældende regler for Respirationshjælp i eget hjem.

Respirationshjælp i eget hjem

Rådgivning og kurser i BPA ordningen

Få rådgivning og kurser indenfor arbejdsgiver og arbejdsleder områderne i forbindelse med BPA ordningen.

Rådgivning og kurser i BPA ordningen
Særlig hjælp til handicappede