Hjælpemidler

Har du, eller dit barn, et varigt fysisk eller psykisk handicap, kan I søge tilskud til hjælpemidler og blive aflastet i hverdagen.

Har du brug for hjælpemidler i en midlertidig periode, bliver de stillet til rådighed af sygehuset.

Hvem kan søge om hjælpemidler?

Hvis du søger og du bliver bevilget et hjælpemiddel, kan du låne det gratis, eller du kan få tilskud til, at du selv kan købe det. Det kan for eksempel være en kørestol, et gangstativ eller et forhøjet toiletsæde. Det kan også være kropsbårne hjælpemidler som brokbind, støttekorset eller stomiposer m.m.

Kan jeg få bevilliget et hjælpemiddel?

Du kan få bevilliget hjælpemidler, så du kan få mulighed for at føre en så normal og selvstændig tilværelse som muligt. Bevillingen træffes på baggrund af en faglig vurdering af dit behov. Visitationen, der skal indstille dig til hjælpemidler vil efter aftale besøge dig i dit hjem.

Du kan få støtte, hvis hjælpemidlet i væsentlig grad

 • Kan afhjælpe de varige følger af din nedsatte funktionsevne
 • Kan lette dagligdagen i dit hjem
 • Er nødvendigt i dit arbejdsliv

Hjælpemiddeldepotet

Hos hjælpemiddeldepotet har du mulighed for at få repareret et hjælpemiddel, afprøve et udvalg af hjælpemidler, eller afhente et hjælpemiddel du er blevet bevilliget.

Kriterier for ansøgning om hjælpemidler:

 • Du skal altid ansøge om støtte inden du køber
 • Du vil altid få tilkendt støtte til det bedst egnede og billigste hjælpemiddel. - Ønsker du et dyrere hjælpemiddel, skal du selv betale den ekstra udgift
 • Du skal søge om kropsbårne hjælpemidler digitalt på borger.dk. - Har du ikke mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i kommunens borgerservice eller på biblioteket.
 • Du skal gøre rede for, hvordan hjælpemidlet, forbrugsgodet eller boligændringen kan kompensere for din eller dit barns nedsatte funktionsevne
 • Hvis det er første gang du søger, eller din funktionsevne har ændret sig siden din sidste ansøgning, skal du medsende de nyeste oplysninger fra sygehuset eller din læge.
 •  

Skal du bruge hjælpemidler på dit uddannelsessted, skal du kontakte uddannelsesstedet. Gerne i god tid inden skoleåret begynder, eller det er semesterstart.

Hvis du har brug for hjælpemidler på din arbejdsplads, skal du kontakte Jobcenter Gladsaxe.

Når du har fået en bevilling, kan du som hovedregel selv vælge, hvor du køber dit hjælpemiddel. Du kan højst få refunderet et beløb svarende til den pris, kommunen kan anskaffe hjælpemidlet til.

Der er ikke frit valg, hvis vi kan stille et hjælpemiddel til rådighed, der er identisk med det hjælpemiddel, du selv har valgt. Arbejdsredskaber eller plejehjælpemidler er heller ikke omfattet af frit valg. Typisk drejer det sig om tekniske hjælpemidler.

Betingelser for støtte

Hvis du opfylder betingelserne for at få støtte til hjælpemidler eller boligindretning, har du to muligheder:

 • Benytte kommunens tilbud om hjælpemiddel eller boligindretning
 • Benytte retten til frit at vælge et andet produkt, mod betaling af en eventuel merpris

Hvis du har brug for et hjælpemiddel her og nu kan du henvende dig på Hjælpemiddeldepotet onsdage fra kl. 10.00 – 12.00. Der er en ergoterapeut, der vurderer om du umiddelbart er berettiget til at få bevilliget et hjælpemiddel. Ofte er der tale om behov for en rollator eller andre ganghjælpemidler. Hvis ergoterapeuten vurderer, at et hjælpemiddel er nødvendig, er det muligt at få det udleveret samme dag.

Det er typisk kropsbårne hjælpemidler og personligt tilpassede hjælpemidler, du ikke skal levere tilbage til kommunen. Det gælder for eksempel

 • Ortopædisk fodtøj
 • Arm- og benproteser
 • Støttekorsetter og bandager m.v.
 • Parykker
 • Brystproteser
 • Stomihjælpemidler
 • Kropsbårne synshjælpemidler til personer med en varigt nedsat synsfunktion eller medicinsk-optisk definerede, varige øjenlidelser

Hvis du gerne vil ansøge om et kropsbårent hjælpemiddel, skal du gå ind på borger.dk og udfylde ansøgningsblanketten.

Der er mange forskellige lidelser og tilstande som berettiger til at modtage støtte til kontaktlinser og briller. Du kan følge linket nederst på siden, til Borger.dk, hvor du kan læse om kriterierne for at modtage støtte.

Hvis du gerne vil ansøge om støtte skal du gå ind på borger.dk og udfylde ansøgningsblanketten.

Betingelsen for at få tilskud til høreapparat er, at du er blevet undersøgt, rådgivet og har fået en henvisning fra en ørelæge. Du kan vælge, om du vil købe et apparat hos en privat forhandler eller få det via det offentlige. Et apparat fra det offentlige er gratis. Hvis du vælger at købe et høreapparat fra en privat forhandler, kan du modtage et tilskud.

Det er kun muligt at få tilskud én gang inden for en periode på fire år, medmindre at din hørelse bliver væsentligt forringet i løbet af denne periode. Du skal søge om tilskud, før du køber apparatet, og den private forhandler skal være godkendt.

Det er regionen, som yder tilskuddet. Folkepensionister og førtidspensionister som har et helbredstillæg efter den gamle ordning, har mulighed for at søge om yderligere tilskud. Nederst på siden kan de finde links, hvor du kan læse mere om Helbredstillæg og høreapparater. Der kan du også finde en pjece fra Sundhedsstyrelsen der kan hjælpe dig, hvis du skal have dit første høreapparat.

Forbrugsgoder er produkter, som massefremstilles og forhandles bredt til alment brug i befolkningen. Du kan få tilskud til visse forbrugsgoder, hvis du har et varigt fysisk eller psykisk handicap. Kommunen skal yde støtte til forbrugsgodet, hvis det i væsentlig grad kan afhjælpe dig, lette din dagligdag eller hvis det er nødvendigt for, at du kan udøve et erhverv. Du kan ikke få tilskud til forbrugsgoder, der normalt indgår i sædvanligt indbo, som for eksempel en almindelig seng, telefon eller tv.

Hvis forbrugsgodet udelukkende har til formål at afhjælpe dig grundet dit handicap, er det kommunen, som betaler anskaffelsesprisen. Hjælpen kan ydes som lån.

Hvis du har et varigt fysisk eller psykisk handicap, kan du søge kommunen om hjælp til boligændringer, så din bolig passer bedre til dig og dine behov.  Hvis din nuværende bolig ikke kan ændres i tilstrækkelig grad, kan kommunen yde hjælp til at dække de udgifter, der er forbundet med at finde en ny og mere tilgængelig bolig.

I Hjælpemiddeldepotet er der mulighed for at se og afprøve et udvalg af de mest almindelige hjælpemidler. Kun onsdage mellem kl. 10-12.

I hjælpemiddeldatabasen kan du se hvad der findes af hjælpemidler på markedet.

Ønsker du særlig vejledning, skal du aftale det med en ergoterapeut fra Hjælpemiddelgruppen på telefon 39 57 60 86

Du og dine pårørende har mulighed for selv at hente eller aflevere visiterede hjælpemidler på Hjælpemiddeldepotet. Du kan komme alle hverdage mellem kl. 8-10 efter forudgående aftale med terapeuterne. 

Du skal dog huske at der skal være lavet en køreseddel.

Hvis du har brug for at få repareret et hjælpemiddel, kan du aflevere det hos Hjælpemiddeldepotet. Der er mulighed for at få udført mindre reparationsopgaver i forbindelse med udlånte hjælpemidler på Hjælpemiddeldepotet. Du kan finde adresse og åbningstider nederst på siden, under Kontakt.

Reparationer uden for åbningstid

Er dit hjælpemiddel gået i stykker og du ikke kan klare dig indtil Hjælpemiddeldepotet åbner igen (alle hverdage fra kl. 9.00 – 14.00), kan du kontakte hjemmeplejen. Her finder du telefonnummeret til hjemmeplejen i dit område, hvor du kan få kontakt hele døgnet. 

Der laves en individuel vurdering af, hvor akut behovet for et andet hjælpemiddel er og om der kan iværksættes andre foranstaltninger ind til Hjælpemiddeldepotet er åbent igen.

Vi har indgået aftale med Falck Hjælpemidler om specialrådgivning om hjælpemidler. Har du behov for at besøge Falck Hjælpemidler, eller har du behov for generel rådgivning og vejledning, kan du kontakte en terapeut fra Falck Hjælpemidler for en aftale. Kontaktinformationer til en terapeut hos Falck Hjælpemidler findes via Falcks hjemmeside. 

Kontakt

Hjælpemiddelgruppen

Rådhus Alle 3
2860 Søborg
Telefon: 39 57 60 86
Send digital post

Telefontider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00

Jobcenter Gladsaxe

Gladsaxevej 372
2860 Søborg
Telefon: 39 57 66 20
Send digital post
Husk at bestille tid på jobnet.dk. Du skal registrere dig på standeren i Jobcentret, når du kommer til dit møde.

Åbningstider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00

Telefontider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00

Hjælpemidler