Hvis du skal have hjemmehjælp

Hvis du har brug for praktisk hjælp eller personlig pleje skal du henvende dig til visitationen i Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen.

Hvordan får jeg hjemmehjælp?

Ved en individuel samtale med en visitator, vurderer visitatoren i hvilket omfang du kan modtage hjælp. Hvis dine behov for hjælp ændres, bliver din hjælp også ændret. Hvis det er første gang du søger om hjemmehjælp, vil du modtage en skriftlig besked, en såkaldt afgørelse, på hjælpens omfang.

Hjemmehjælp skal ses som hjælp til selvhjælp, og kan for eksempel være hjælp til: 

• Af- og påklædning, toiletbesøg, personlig hygiejne, bad m.v.
• Anretning af morgenmad, frokost og/eller aftensmad
• Rengøring, madordning, tøjvask eller indkøb

Hvad er hjælp til selvhjælp?

Selvom du får hjemmehjælp bliver du tilbudt træning, så du træner de færdigheder du ikke selv kan klare. Du indgår en aftale med din visitator, hjemmehjælper og træningsterapeut om både din og deres indsats under træningsforløbet.

Ved samme møde tilrettelægges omfanget af din hjemmehjælp.

Hvad er varig hjælp?

Enkelte har vedvarende behov for hjælp. Det kommer til at fremgå af den skriftlige afgørelse, om du får varig eller midlertidig hjælp. 

Den hjælp du kan få, afhænger af dine daglige færdigheder og dine muligheder for at kunne genoptrænes.

Hjælpens primære formål er at gøre dig i stand til at klare dig selv, eller at klare så mange opgaver som muligt selv. Erfaringer viser, at hvis vi hver dag holder os i gang med vores daglige gøremål, er det med til at holde os fysisk og psykisk friske.

Hvis du er visiteret til personlig og/eller praktisk hjælp efter §§ 83 og 84, har du også mulighed for at udpege en person til at udføre opgaverne. Den udpegede person skal kunne godkendes af kommunen, og skal herefter ansættes af kommunen til at løse de opgaver, du er visiteret til.

Den person, du har udpeget til at udføre din hjemmehjælp, skal kunne udfører alle opgaverne. Du kan derfor ikke vælge at få nogen indsatser leveret af din selvudpegede hjemmehjælp og de andre opgaver af den kommunale hjemmepleje.

Spørgsmål eller ansøgning om selvudpeget hjemmehjælp skal ske til visitationen. Se kontaktoplysnigerne længere nede på siden. 

Gladsaxe Hjemmeplejen skal overholde arbejdsmiljøloven. Det betyder, at hjemmehjælp i din bolig skal udføres sundheds- og arbejdsmiljømæssigt forsvarligt for vores medarbejdere. Arbejdsmiljøloven betragter din bolig som en arbejdsplads og stiller krav til medarbejdernes arbejdsmiljø.

Der må ikke ryges i din bolig, mens Hjemmeplejens personale er til stede. Der kan være behov for udluftning.

Det kan være nødvendigt at ændre i din boligindretning for at skabe den fornødne plads og et godt lys, til at vores medarbejdere kan give din hjælp. Vejledende mål mht. pladskrav fremgår af arbejdsmiljøtjeklisten.

Afhængig af hvilken hjælp du skal have, kan du få brug for at få installeret et hjælpemiddel, fx en plejeseng. Har du behov for hjælp til forflytning kan det blive nødvendigt at installere relevante hjælpemidler til løft i dit hjem.

Hvis du får hjælp til rengøring bliver den udført med kommunens fiberkludesystem. Du får udleveret rengøringsredskaber, som vores medarbejdere skal benytte, når du får gjort rent. Redskaberne er kommunens ejendele og skal returneres, hvis din rengøringshjælp ophører.

Du skal selv have en velfungerende støvsuger og tilhørende støvsugerposer, som er sikker at bruge og som har teleskoprør med evt. forlængerrør, så den kan anvendes af personer med forskellige højder. Hvis der skal foretages støvsugning på flere etager, skal der være en støvsuger på hver etage. Har du en trappe skal du stille en håndstøvsuger til rådighed.

Vores medarbejdere medbringer universal rengøringsmiddel. Men du skal selv sørge for at have miljørigtigt toilet rens, opvaskemiddel og eddike eller fortyndet eddikesyre som vores medarbejdere kan benytte ved din rengøring. Medarbejderen må ikke anvende faremærkede rengøringsmidler.

Dine vaske- og tørremuligheder skal være på samme etage og vores medarbejdere skal kunne vaske og tørre dit tøj i gode arbejdsstillinger.
Vores medarbejdere transporterer ikke vasketøj fra en etage til en anden medmindre der er en elevator.

Som udgangspunkt bestilles dagligvarer via en dagligvare leverandør. Hvis du bliver udskrevet fra hospital kan Hjemmeplejens hjælpe dig med akut indkøb af dagligvare.

Hjemmeplejen foretager altid indkøb i nærmeste dagligvarebutik i forhold til din bopæl og må maksimalt veje 12 kg. Dine indkøb skal kunne anbringes forsvarligt på en cyklen.

Har du trappe i din bolig skal den overholde sikkerhedsmæssige krav. Dette gælder også ved kældertrapper. Hjemmeplejen undersøger gerne om din trappe overholder de sikkerhedsmæssige krav.

Hvis vores medarbejder skal benytte trappestige i din bolig skal den være arbejdsmiljøgodkendt.

Jeg vil kontakte hjemmeplejen

Nedenstående kan du skrive din adresse i søgefeltet "Tast din adresse". Du vil derefter få distriktsnavn samt telefon nummer til henvisning for det distrikt du bor i.

Kort

Kontakt

Visitationen - Hjælp til seniorer

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 55 53
Send digital post

Åbningstider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00

Telefontider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00

Hjælp til seniorer