Kørselsordninger - Individuel befordring

Kan du, på grund af varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, ikke kan benytte offentlige transportmidler, herunder Flextur, yder Gladsaxe Kommune tilskud til kørsel.

Jeg har brug for hjælp til transport - hvad kan jeg blive kørt til?

Tilskud kan efter behov ydes til:

  • Behandlingskørsel
  • Fritidskørsel
  • Kørsel til arbejde

Kan afgørelsen indbringes for anden myndighed?

Kommunens afgørelse om hjælp til kørsel efter Servicelovens § 117 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Du kan blive kørt til forskellige typer af behandling. Det drejer sig om kørsel til almindelig fysioterapi, vederlagsfri fysioterapi, kiropraktor, tandlæge, psykolog og fodterapi indenfor kommunegrænsen. For kørsel til kiropraktor og tandlæge kræves ingen lægehenvisning.

På borgeronline.dk kan du ansøge om kørsel til behandling.

Du har mulighed for at blive kørt til klubaktiviteter og fritidsundervisning, dog kun én ugentlig kørsel tur/retur. Kørslen foregår ved fælleskørsel eller med taxa. Der er en egenbetaling svarende til gældende kommunal takst. 

På borgeronline.dk, kan du ansøge om kørsel til fritidsaktiviteter.

Du kan blive kørt til og fra arbejde, hvis du ikke har mere end 20 kilometer hver vej. Som hovedregel ydes ikke kørsel, hvis der er en bil i husstanden, hvis du er berettiget til bilstøtte efter servicelovens § 114 eller hvis du er bevilget el-kørestol eller el-scooter, der kan dække behovet. Der er en egenbetaling svarende til Movia's takster. 

På borgeronline.dk kan du ansøge om kørsel til arbejde.

Ønsker du at søge om kørsel til vederlagsfri fysioterapi, skal du kontakte Visitationen.

Du finder kontaktoplysnigerne på Visitationen nederst på siden.

Hvis du ikke kan benytte offentlige transportmidler, herunder Flextur, kan du få tilbudt kørsel til visiteret træning i kommunens træningscentre. Læs her om mulighederne hos Flextur, hvis du ikke kan benytte offentlige transportmidler

I forbindelse med afprøvning og afhentning af hjælpemidler kan der ydes befordringsgodtgørelse. Der skal være tale om en varigt nedsat gangfunktion, og udgiften til kørslen skal overstige 60 kr. dog kun 25 kr. for pensionister.

Du kan kontakte Hjælpemiddelgruppen, hvis du vil søge om kørsel i forbindelse med et hjælpemiddel. Det er ikke muligt at møde op i Hjælpemiddelgruppens åbningstid uden at have en aftale.

Trafikselskabet Movia skal yde handicapkørsel fra dør til dør til svært bevægelseshæmmede samt blinde og svagsynede, der ikke kan benytte busser og tog. Movia Flextrafik omfatter kun kørsel til fritidsformål, f.eks. besøg hos familie og venner, indkøb og kulturelle aktiviteter.

På borgeronline.dk kan du ansøge om handicapkørsel hos Movia Trafik. 

Modtager du social pension, kan der ydes tilskud til nødvendig befordring til og fra egen læge og speciallæge, hvis offentlige transportmidler ikke kan benyttes og udgiften overstiger 25 kr. Henvendelse skal ske til Borgerservice.

Kontakt

Visitationen - Hjælp til seniorer

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 55 53
Send digital post

Åbningstider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00

Telefontider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00

Visiteret hjælp i dagligdagen