Orlov til pleje af døende pårørende

Har du en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem, kan du søge om plejevederlag.

Kan jeg få økonomisk støtte når jeg paaser en pårørende, der ønsker at dø i eget hjem?

Du kan som pårørende søge om et plejevederlag til at passe en nær slægtning eller ven, der ønsker at dø hjemme. Du har ret til at få orlov fra dit arbejde, når du modtager plejevederlag.

Betingelserne for at få bevilget plejevederlag er:

  • at en læge har vurderet, at der kun kan tilbydes lindrende behandling, og at levetiden vil være kort
  • at den døende skal have et plejebehov
  • at du og din nærtstående skal være enige om pleje- og pasningsopgaven
  • at plejen skal kunne varetages i dit eller den døendes hjem

Hvor søger jeg om plejevederlag?

Nederst på siden, i selvbetjening, findes et direkte link til siden på borger.dk, hvor du kan ansøge om af få et plejevederlag. 

Hvordan kan jeg få et plejevederlag?

Du skal rette henvendelse til den kommune, hvor den døende vil opholde sig den sidste tid. Vederlaget bevilges af en administrativ medarbejder eller af en visitator efter et visitationsbesøg. Visitatoren vil informere og vejlede dig og din nærtstående om mulighederne for hjælp og støtte i forbindelse med plejen i hjemmet.

Du får en skriftlig afgørelse, om plejevederlaget kan bevilges. Plejevederlaget kan ikke overstige din hidtidige indtægt. Beløbet svarer til 1,5 gange det sygedagpengebeløb, som du vil have ret til ved sygdom.

Jeg har ikke ret til sygedagpenge

Personer, der ikke har ret til sygedagpenge ved sygdom, får udbetalt et basisbeløb på 15.802  kr. om måneden ved fuld tid (2019). Plejevederlaget er skattepligtigt. Et plejevederlag kan udbetales, uanset om du mister en arbejdsindtægt, eller om du står uden for arbejdsmarkedet og fx er pensionist, studerende eller lignende. Får du folkepension eller andre sociale ydelser som fx boligydelse, mens du passer din pårørende i dennes eller dit hjem, skal du være opmærksom på, at disse ydelser ikke bliver udbetalt i den periode, du får et plejevederlag.

Ret til at holde orlov til pasning af døende

Både offentligt ansatte og privat ansatte har ret til at holde orlov for at passe en døende.

En arbejdsgiver, der yder løn til en ansat under orlov, får en refusion, der svarer til plejevederlaget. Du skal varsle din arbejdsgiver om, at du skal holde orlov senest samtidig med, at du ansøger kommunen om plejevederlaget.

Midlertidigt indlagt

Selv om plejen foregår i hjemmet, kan der være behov for en midlertidig indlæggelse - fx for at aflaste den pårørende. Du mister ikke et plejevederlag, fordi den døende er midlertidigt indlagt.

Indlag i mere end 14 dage

Plejeorloven stopper dog hvis den døende er indlagt i 14 dage eller mere, eller hvis der er udsigt til at det fra start er tale om et længerevarende ophold på hospital/hospice.

Orlovsperiode og løn

Hvis du bliver bevilliget orlov til at passe en pårørende, kan du efter aftale med din arbejdsgiver dele pasningen op i kortere perioder af mindst en måneds varighed. Pasningsperioden kan også forlænges med op til tre måneder efter fornyet ansøgning.

Under orloven bliver du ansat af den kommune, som den nærtstående bor i. Du kan højst få en løn på 28.304,67 for 37 timer per måned (2019), hvis du har et job, det år du ansøger. Du kan dog ikke få et beløb, der er større end det, du får udbetalt fra arbejdsgiver. Du bevarer desuden din ret til arbejdsløshedsdagpenge, feriepenge og lignende.

Tilskud til blandt andet medicin 

Mennesker, der er døende, kan få gratis, midlertidig hjemmehjælp og hjælp til at betale udgifter til medicin, sygeplejeartikler og lignende.

Kontakt

Visitationen - Hjælp til seniorer

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 55 53
Send digital post

Åbningstider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00

Telefontider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00

Når livet slutter