Gæld til kommunen

Hvis du får gæld til kommunen i relation til daginstitution, boligsikring, musikskole, kontanthjælp, og andre sociale krav, pensionistbetalinger, indskudslån, pligtlån, flygtningelån, ejendomsskatter eller andre kommunale fordringer, som du ikke umiddelbart kan betale, kan Opkrævningen hjælpe dig med en afdragsordning. Du bør henvende dig så hurtigt som muligt, efter at du er blevet opmærksom på gælden.

Vi vil typisk forsøge at indgå en aftale om afvikling af gælden, på baggrund af de samlede økonomiske forhold i din husstand. Vi kan hjælpe langt de fleste telefonisk eller via mail opa@gladsaxe.dk.

Hvis vi vurderer, at det er en fordel at mødes, så aftaler vi et møde, som finder sted i Borgerservice på Gladsaxe Rådhus.

Hvis du ikke betaler din gæld til tiden, eller ikke overholder de aftaler, du har indgået med Opkrævningen, vil du blive pålagt gebyrer og renter.

Såfremt en indgået aftale om afdragsordning med Opkrævningen ikke overholdes, kan Opkrævningen sende restancen til tvangsinddrivelse hos Gældsstyrelsen. Er restancen først sendt til Gældsstyrelsen, forbliver den der, til den er betalt.

Rammen for betalingsaftaler/afdragsordninger er i udgangspunktet som følger (der gælder i henhold til lovgivningen på området andre afdragsprofiler på alle typer af boligindskudslån):

 • Den månedlige betaling skal udgøre mindst 200 kr.
 • Afdragsperioden for restancer på op til 15.000 kr. kan maksimalt være på 12 måneder.
 • Afdragsperioden for restancer på mellem 15.001 kr. og 30.000 kr. kan maksimalt være på 24 måneder.

Ved højere restancer, eller hvis påtrængende sociale forhold taler for det, kan der indgås en individuel aftale.

I øvrigt fastsættes betalingsaftalen/afdragsordningen ud fra borgerens/virksomhedsejerens nettoløn og betalingsevne samt efter de til enhver tid gældende love og bekendtgørelser på området.

Betalingsaftaler/afdragsordninger skal i videst muligt omfang tilmeldes PBS Betalingsservice.

Hvis du ikke betaler som aftalt, vil du modtage en rykker, der husker dig på den manglende betaling. Rykkeren koster 250 kr. Hvis du fortsat ikke betaler, kan Opkrævningen sende restancen til tvangsinddrivelse i Gældsstyrelsen.

Proceduren for kommunens opkrævning af ejendomsskatter m.v. er følgende:

 • Overholdes betalingsfristen ikke udskrives første rykkerskrivelse. Der pålægges et rykkergebyr. Af rykkerskrivelsen fremgår, at der kan rettes henvendelse til kommunen med henblik på indgåelse af en eventuel frivillig betalingsaftale/afdragsordning.
 • Hvis der ikke reageres på rykkerskrivelsen, og hvis der ikke indgås en betalingsaftale/afdragsordning med kommunen, vil der blive udsendt en underretningsskrivelse til alle ejere (en skrivelse hvor skyldneren tilsiges til et møde på Rådhuset på et specifikt tidspunkt) med oplysning om, at der vil blive gennemført en udlægsforretning af kommunens pantefogeder mhp. efterfølgende indgivelse af tvangsauktionsbegæring over den ejendom, som der foretages udlæg i, medmindre det fulde ejendomsskattekrav indbetales straks.
 • Underretninger om udlægsforretninger pålægges et gebyr på 450 kr.
 • Når først der er foretaget udlæg i en ejendom, så har kommunen ikke længere mulighed for at indgå en betalingsaftale/afdragsordning, og sagen oversendes til en advokat, der herefter forestår al kontakt til skyldneren.

Advokaten indleder herefter en proces mod skyldneren, der, såfremt ejendomsskattekravet ikke indbetales straks, indebærer begæring af tvangsauktion over ejendommen ved fogedretten.

Hvis en borger/virksomhedsejer ikke kan betale en ejendomsskatteregning m.v. kan kommunens opkrævningsafdeling kontaktes med henblik på indgåelse af en frivillig aftale om betaling.

Rammen for betalingsaftaler/afdragsordninger er:

 • Den forfaldne ejendomsskatteregning m.v. skal være afdraget inden næste ejendomsskatterate forfalder.

 • Den månedlige rate for afdrag af en ejendomsskatteregning opgøres i udgangspunktet som det samlede udestående delt med antallet af måneder frem til forfald af næste ejendomsskatterate.

Der gives ikke henstand i sager angående betaling af ejendomsskatter m.v.

Gladsaxe kommunes opkrævningspolitik blev vedtaget af Byrådet 31. januar 2018.

Læs Gladsaxe kommunes opkrævningspolitik her.

Rykkergebyrer

Byrådet har besluttet, at der skal pålægges et gebyr ved udsendelse af rykkerskrivelser ved manglende betaling af regninger fra kommunen. Gebyrets størrelse afhænger af størrelsen på den manglende betaling:

 • Ved rykning for gæld under 500 kr. er gebyret 100 kr.
 • Ved rykning for gæld over 500 kr. er gebyret 250 kr.
 • Ved rykning for manglende betaling af afdrag på en betalingsaftale/afdragsodning er gebyret altid 250 kr.

Renter

Ved for sent betaling af ejendomsskat forrentes det udestående beløb med 0,4 procent pr. påbegyndt måned fra forfaldsdato.

For boligindskudslån fremgår rentesatsen af lånedokumentet.

Du skal være opmærksom på, at en række offentlige udbetalinger i udgangspunktet vil blive modregnet i din gæld, selvom du har indgået en aftale om afdragsordning med kommunen. Det gælder blandt andet børne- og ungeydelse, overskydende skat, pensionsudbetalinger m.v.

Kommunens mulighed for at udøve opkrævningsarbejde følger af lovbekendtgørelse 29 af 12. januar 2015, med efterfølgende ændringer, om inddrivelse af gæld til det offentlige.

Kommunens mulighed for at opkræve gebyrer og renter følger af §2, stk. 2 og 3 samt §2A, stk. 1 og 2 i lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse ydelser, der opkræves af regioner og kommuner (gebyrloven) af 23. januar 2018.

Du kan skrive til Opkrævningen på opa@gladsaxe.dk eller ringe på tlf. nr. 39 57 50 98.

Telefontid:

Mandag-Tirsdag:                        09.00-14.00

Onsdag:                                      LUKKET

Torsdag-Fredag:                         09.00-14.00

Pension og økonomi