Nyhedsbreve og aktuelle informationer

Nyhedsbrevene udgives i samarbejde med praksiskonsulenterne Mette Ødum og Nanna Hartmann.

Juni 2019 - Dette nyhedsbrev indeholder information om følgende emner:  Rusmiddelcentrets behandlingsmuligheder, Mulighed for henvisning direkte til bækkenbundstræning i kommunalt regi, samt et link til ansøgning til plejehjemslæge

Maj 2019 - Dette nyhedsbrev indeholder information om følgende emner: Et nyt tilbud om fysisk træning for borgere med demens i let til moderat grad, Tekst forslag til lægerne i forbindelse med korrespondancer omkring A/K-behandling, Hjælp til skolebørn med overvægt, Graviditetsbesøg samt et link til ansøgning til plejehjemslæge

Marts 2019 -  Dette nyhedsbrev indeholder information om følgende emner: Psykolog tilbud til pårørende til demensramte, Selektiv tilgang af patienter, Praktik i dagtilbud, Henvisning til PPR, Fasttilknyttede læger på seniorcentre.

Januar 2019 - Dette nyhedsbrev indeholder information om følgende emner: Satspuljemidler til styrket indsats til elever med lette psykiske vanskeligheder, PPR ønsker desuden styrket samarbejde om børn/unge i risikozonen for henvisning til børne-ungepsykiatrien og elever med skolevægring, Graviditetsbesøg.

September 2018: Dette nyhedsbrev indeholder information om følgende emner: Risikobaserede tilsyn, Max dosis på pn ordinationer, Om grønne recepter, Om bestilling af akutte sygeplejeopgaver, Lægedækning i sommerferien.

Juni 2018: Der søges fast tilknyttede læger til plejeboligerne. Der er stadig ledige lokaler på Ilbjerg Allé. Mere information om den kommende spørgeskemaundersøgelse. til slut orientering om den kommende nye besøgsrunde.

April 2018: Gladsaxe Kommune har fået ny døgnbemandet tværkommunal akutfukntion. Derudover er der åbnet et nyt tilbud om forebyggende psykologsamtaler til pårørende til borgere med demens eller anden fremadskridende, kognitiv svækkelse.

Marts 2018: Kommunens Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen overgår til nyt it-system. Læs her om hvikle nye muligheder systemet giver. Derudover kan du læse om Rusmiddelcenterets nye behandlingstilbud til unge under 18 år.

November 2017: Dette nyhedsbrev indeholder information om bl.a. Store KLU 19. september 2018 samt info om Råd og Indsats. Ligeledes også information om Nyt projekt mellem Buddinge-Søborg apotek og Forebyggelsescentret  samt Forebyggende hjemmebesøg fra 65 år til særligt sårbare og info vedr. stillinger som fast tilknyttet læge i plejeboliger genopslås inden længe.

Oktober 2017: Dette nyhedsbrev indeholder information om bl.a. Indsats målrettet borgere med dansk som andetsprog, ændret praksis ved tilbagemeldinger i forbindelse med underretning i børnesager, du kan også læse om PPR's tilbud om Cool Kids forløb.

September 2017: Dette nyhedsbrev indeholder infomation om bl.a. diætistforløb for undervægtige, ældre borgere. Der er noget om de rygestoptilbud i Gladsaxe Kommune tilbyder og til sidst information om gratis influenzavaccination.

Juni 2017: Der er information om henvisning til tværfaglig vurdering af borgere med hjerneskade på Neurorehabiliteringsambulatoriet. Der er noget om ansættelse af fast tilknyttede læger på plejecentre i Glx. Kommune. ydermere er der infomation om samarbejdet om dosisdispensering. Til sidste kan I læse om SSTs kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner.

Marts 2017: Der er information om den nye pakkehenvisning til forebyggelsescentret, om rusmiddelcentrets tilbud, om det nye tilbud om graviditetsbesøg, om fast tilknyttede læger til plejeboliger og til botilbud, og endelig er der link til den nye hvidbog om håndtering af multisygdom.

December 2016: Lungesatsning, parkinson-konsulenter, AK-behandling, FMK vejledning, gratis rygestop kurser

November 2016: Samarbejde om børn med sundhedsplejen, familieafdelingen og PPR

Oktober 2016: Ny besøgsrunde, National Lungesatsning med tidlig opsporing af KOL, Gladsaxe er bedst til at hjælpe de psykisk sårbare, Rusmiddelcenteret informationskampagne i ugerne 42, 43 og 44 

September 2016 : Lettere henvisningspraksis til patienter med diabetes, KOL eller Hjertekarsygdomme - rehabilitering; Gladsaxe Kommunes tilbud på rygområdet; Husk at orientere sygeplejen, når I som praktiserende læger laver ændringer i FMK.

August 2016: Dosisdispensering genoptages efter pause. Lægesystemer er nu opgraderet til at håndtere det igen; Tryghedskassen og dokumentation i FMK; Ny hjerneskadekoordinator for ikke-erhvervsaktive borgere; ”Sundt Liv Vejledning” åbner nu i Værebro Park hver tirsdag kl. 14.00-16.00

Maj 2016: FMK er ikke et doseringsredskab; HOTLINE for læger til Jobcenter Gladsaxe; Information om Botilbuddene på Granvej (tidligere Ringbo).

Marts 2016: Ny mulighed for henvisning af sårbare borgere +65 til ”Forebyggende hjemmebesøg” fra kommunen, Mulighed for henvisning af nytilkomne flygtningefamilier til sundhedspleje, Nye vejledninger fra Sundhedsstyrelsen om vækst og ernæring til 0-5 årige, Edifacter fra læger journaliseres i deres fulde ordlyd i borgerens omsorgsjournal. 

Januar 2015:  Orientering om kommunens implementering af FMK

Marts 2015: Visitation til Akutpladserne på TCG, Opfølgende hjemmebesøg, Tilbagemelding på underretninger fra Familieafdelingen, Fælles regler for medicin ved udskrivelsen fra hospital, Ny webbaseret selvhjælpsguide: #Frifrahash

Maj 2015:  PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) for børn og unge (0-18), Børn i sorg, Helbredsmæssige Vurderinger af flygtninge og deres familiemedlemmer.

Juni 2015: Resultat af spørgeskemaundersøgelse om samarbejdet med Gladsaxe kommune, ammerådgivere, urin- og afføringsincontinens hos børn, tidlig indsats for børn (1-7 år) med overvægt.

August 2015: Postkort-holder hos læger til info om Kommunens Sundhedstilbud. Akuttilbud for borgere i Gladsaxe med akut psykisk krise, døgntilbud. Rygkursus for borgere med nyudredte lænderyglidelser i Træningscenter Gladsaxe.

September 2015: FMK – servicemeddelelse, ”Lær at tackle-kurser” og  Støtte- og kontaktperson for borgere med sociale problemstillinger, via Råd & Indsats

November 2015: FMK: status og opdatering, forløbsprogram for lænderyg - målgruppe og status på forløb, sundhedstilbud og –kontakter på SOFT-portalen er opdateret, telemedicinsk sårpleje

December 2015: Flygtninge i Gladsaxe  2016; PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) for børn og unge (0-18 år)

December 2014: Nyt tilbud om ’Patient- og pårørendevejleder’. Visiteret tilbud til borgere med psykiske og sociale vanskeligheder. Udvidet mulighed for henvisning af moderat overvægtige til diætist.

November 2014: Orientering om kommunens implementering af FMK

Oktober 2014: Bækkenbundstræning for mænd med pro-statakræft. Udvidet mulighed for henvisning til rygestop. Resultat af spørgeskemaundersøgelse.

August 2014: Børn og Unge, Sundhedsplejen og Familieafdelingen

Maj 2014: Rygkursus og træningsforløb, diabetesskole på arabisk, Mens Health Week og Hjerteskolen
Bilag maj: Plakat Mens Health Week 2014

Februar 2014: Hjemmeplejens distrikter, subakutte lægetider og samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og almen praksis
Bilag februar: Vejfortegnelse 22.1.2014

Januar 2014: Diabetesskole til borgere med pakistansk og tyrkisk baggrund, rygkursus og FMK

 

Februar 2013: (pdf) Akut team, Hjerterehabilitering
April 2013: (pdf) Kommunal indsats for gratis HPV-vaccine
Bilag april: Notat fra Statens Serum institut
Maj 2013: Rusmiddelcentrets tilbud, Ydelser til terminale borgere og Mens Health Week
August 2013: Pårørendegruppe ved hjerneskade, sorggruppe og oversigt over tilbud til kvinder og familier med etnisk minoritetsbaggrund med sociale problemer.
September 2013: Anonym alkoholrådgivning, uge 40 kampagne og ændringer i alkoholbehandling
November 2013: Lokal rygestopkampagne og muligheder for telefonisk rådgivninger
Bilag november: kampagne postkort.

Januar 2012: (pdf) Forebyggelige indlæggelser, palliativ fysioterapeut, faldkonsulent, sundhed og vægttab, jobcenter hotline, forebyggende hjemmebesøg.
Marts 2012: Bliv praksis konsulent - og få indflydelse! "Status for diabetes", Elektronisk henvisning.
Bilag marts: Elektronisk henvisning
Maj 2012: Praksiskonsulent søges, omorganisering af Sundhed- og Rehabiliteringsområdet, Elektronisk henvisning.
August 2012: Nyt fra Rusmiddelcenter, Projekt Styrket Hjerneskaderehabilitering
September 2012: Familieafdelingen, Sundhedsplejen
November 2012: Kurser, sårprojekt og lokaler
December 2012: Dosisdispensering, arbejdsgang vedr. D+R af urin, Nyt Rehabiliteringsteam tilknyttet Træningscenter Gladsaxe.

Kontakt

Sundhed og sygdom

Rådhus Alle 3
2860 Søborg

Ledelse

Sundhedschef
Steen Rank Petersen
stepet@gladsaxe.dk
Telefon: 39 57 52 70

Til almen praksis