Bygge- og anlægsaffald

Genanvendelse af bygge- og anlægsmaterialer

Generelt gælder at bygge- og anlægsmaterialer skal genanvendes, hvis det er muligt. Det betyder, at der skal ske en udsortering af de genanvendelige materialer uanset, at det ikke er den billigste løsning. Det er altså ikke tilladt at sammenblande genanvendeligt affald med forbrændingsegnet affald og affald til deponering. Men - der er er ofte god økonomi i sorteringen.

Liste over bygge- og anlægsaffald som skal kildesorteres:

 • Natursten, f.eks. granit og flint
 • Uglaseret tegl (mur- og tagsten)
 • Beton
 • Jord
 • Stenuld
 • Gips
 • Asfalt
 • Blandinger af beton og asfalt    
 • Blandinger af materialer fra natur-
  sten, uglaseret tegl og beton

Liste over øvrigt affald som altid skal kildesorteres i forbindelse med nedrivning/renovering/opførelse af bygninger:

 • Genanvendeligt PVC-affald
 • Papir
 • Pap, karton
 • Emballageaffald af glas, plastfolie, metal og træ (fremkommer ofte i forbindelse med isolering og montering af nye køkkener m.m.)

Genanvendelsesområder

Der sker løbende en udvikling på genanvendelsesområdet og mulighederne for at genanvende nye fraktioner øges stadig. Er du i tvivl om, hvorvidt der er genanvendelsesmuligheder for en given affaldsfraktion, kan du altid kontakte Miljøafdelingen.

Undtagelse for kildesortering på stedet

Kildesortering skal normalt ske på byggepladsen, da det giver de bedste betingelser for en god sortering.

Ekstern sortering er dog tilladt på følgende betingelser:

 • At anlægget, der modtager affaldet, er miljøgodkendt og registreret som ”Indsamlings-virksomhed med behandlingskapacitet”. Se Affaldsregistret.
 • At det kan dokumenteres, at der foreligger en aftale om modtagelse af affald til sortering indgået mellem bygherren og modtageanlægget med angivelse af, hvilke fraktioner der er tale om.
 • At den eksterne kildesortering alene omfatter de fraktioner, der står på listen over bygge- og anlægsaffald, som skal kildesorteres (jf. Affaldsbekendtgørelsen).

Pap, træ og glas altid skal udsorteres på byggepladsen

Pap, træ og glas altid skal udsorteres på byggepladsen med mindre, der foreligger en konkret tilladelse fra Miljøafdelingen.

Alternativer til naturlige grus- og stenmaterialer

Uforurenede og kildesorterede materialer kan genanvendes som alternativ til naturlige grus- og stenmaterialer. Det er dog ikke tilladt at anvende nedknust byggeaffald som erstatning for jord i forbindelse med terrænregulering og opfyld af huller.

Veje, pladser m.m. skal opbygges efter samme principper, som ved anvendelse af naturlige materialer. Indbygning af materialer ud over den nødvendige mængde er ikke genanvendelse.

Genbrug byggematerialer

Det er endvidere tilladt at genbruge byggematerialer til samme eller beslægtede formål, som materialerne har været brugt til hidtil. Fx genbrug af mursten, tagsten, bygningstømmer, døre og vinduer.

Behandling og transport af bygge- og anlægsaffald

Det er bygherrens ansvar, at der benyttes registrerede transportører og godkendte modtageanlæg. Ansvaret for dette kan ikke overdrages til andre. På Energistyrelsens hjemmeside kan du finde godkendte transportører og modtageanlæg.

Du skal være opmærksom på, at dagrenovation og farligt affald er omfattet af kommunens indsamlingsordninger, som alle virksomheder har pligt til at deltage i. Læs mere om indsamlingsordningerne i Gladsaxe Kommune

 

Selvbetjening

Betjen dig selv på nettet

Affald

Genbrugsstation tilmelding

For at din virksomhed kan benytte genbrugsstationen skal den være tilmeldt. Der kan både købes årskort og engangsbilletter

Tilmeld genbrugsstation

Genbrugsstation tilmelding

For at din virksomhed kan benytte genbrugsstationen skal den være tilmeldt. Der kan både købes årskort og engangsbilletter

Tilmeld genbrugsstation

Problemer med afhentning af affald

Her kan du direkte fortælle kommunen, om de problemer du har haft i forbindelse med din affaldsafhentning. For eksempel blev dit affald ikke hentet, eller hentet for tidligt. Blev din beholder ikke sat på plads eller blev der spildt affald på vejen.

Problemer med afhentning af affald

Problemer med afhentning af affald

Her kan du direkte fortælle kommunen, om de problemer du har haft i forbindelse med din affaldsafhentning. For eksempel blev dit affald ikke hentet, eller hentet for tidligt. Blev din beholder ikke sat på plads eller blev der spildt affald på vejen.

Problemer med afhentning af affald

Ansøg om dispensation

Har du problemer med dine adgangsforhold, giver vi enkelte tilfælde dispensation, så du i stedet for en sæk til dagrenovation kan have en beholder.

Ansøgning om dispensation

Ansøg om dispensation

Har du problemer med dine adgangsforhold, giver vi enkelte tilfælde dispensation, så du i stedet for en sæk til dagrenovation kan have en beholder.

Ansøg om dispensation

Reguler dit materiel på dagrenovation

Tilmelding, afmelding eller ændring af antallet af dine affaldsbeholdere

Reguler dit materiel på dagrenovation

Reguler dit materiel på dagrenovation

Tilmelding, afmelding eller ændring af antallet af dine affaldsbeholdere

Reguler dit materiel på dagrenovation

Tømning uden for ordinær rute

Her kan du købe ekstra afhentning af dit affald uden for ordinær rute.

Køb tømning uden for ordinær rute

Tømning uden for ordinær rute

Her kan du købe ekstra afhentning af dit affald uden for ordinær rute.

Køb tømning uden for ordinær rute
Affald