Farligt affald

På denne side kan du læse om de regler, der gælder for opbevaring, transport og bortskaffelse af farligt affald. Du skal håndtere og opbevare farligt affald således, at omgivelserne er sikret mod forurening.

Hvad er farligt affald
Farligt affald er affald, der kan udgøre en brandfare, sundhedsfare eller miljøfare ved opbevaring, transport eller bortskaffelse. 

Eksempler på farligt affald

Emballering
Du skal opbevare farligt affald i tæt og forsvarligt lukket emballage, gerne original emballage. Emballagen skal være med tydelig angivelse af indhold. Bland aldrig forskellige kemiske produkter sammen, da dette kan ændre kemikaliernes egenskaber.

Opbevaring
Du skal opbevare farligt affald overdækket og på en tæt bund eller belægning, så der ved spild eller uheld ikke kan ledes farligt affald til kloakken eller ske nedsivning i jorden. Du kan også opbevare farligt affald i særligt indrettede miljøcontainere.
 
Vejledning om opbevaring og håndtering af kemikalier, olie og farligt affald

Transport og bortskaffelse
Hvis du producerer kildesorteret, genanvendeligt farligt erhvervsaffald (farligt affald, der kan benyttes direkte i andre produkter) er du forpligtet til at bruge et firma fra listen over indsamlingsvirksomheder i Energistyrelsens affaldsregister.
 
Hvis du producerer almindelig farligt affald skal du benytte en registeret transportør af farligt affald fra Energistyrelsens affaldsregister.

Bortskaffelse af små mængder farligt affald
Virksomheder, der frembringer under 200 kg farligt affald om året, kan aflevere dette affald på Genbrugsstationen. Affaldet skal være emballeret korrekt og afleveres efter personalets anvisninger. Det kræver, at du som virksomhed er tilmeldt genbrugsstationen, hvilket du skal gøre på hjemmesiden www.tilmelding-genbrugsstationer.dk

Når din virksomhed afleverer farligt affald på Genbrugsstationen, skal du sørge for at få en kvittering for afleveringen, som du skal fremvise til Miljøafdelingen på forlangende ved miljøtilsyn.

Kvittering for afleveret farligt affald

Uheld
Hvis du forårsager eller konstaterer forurening med farligt affald, har du pligt til straks at underrette kommunen herom.
 
Kontakt 1-1-2 eller ring til Miljøafdelingen tlf. 39 57 59 29. 
 
Beredskabslov
Du skal opbevare brandfarlige væsker i henhold til gældende bestemmelser, jf. tekniske forskrifter for brandfarlige væsker udgivet af Beredskabsstyrelsen. Ved oplag over 800 oplagsenheder, skal Gladsaxe Brandvæsens tilladelse indhentes.

Bygge- og planlov
Du skal søge om byggetilladelse hos Byggesagsafdelingen til skure, halvtage og containere.


 

Selvbetjening

Betjen dig selv på nettet

Affald

Genbrugsstation tilmelding

For at din virksomhed kan benytte genbrugsstationen skal den være tilmeldt. Der kan både købes årskort og engangsbilletter

Tilmeld genbrugsstation

Genbrugsstation tilmelding

For at din virksomhed kan benytte genbrugsstationen skal den være tilmeldt. Der kan både købes årskort og engangsbilletter

Tilmeld genbrugsstation

Problemer med afhentning af affald

Her kan du direkte fortælle kommunen, om de problemer du har haft i forbindelse med din affaldsafhentning. For eksempel blev dit affald ikke hentet, eller hentet for tidligt. Blev din beholder ikke sat på plads eller blev der spildt affald på vejen.

Problemer med afhentning af affald

Problemer med afhentning af affald

Her kan du direkte fortælle kommunen, om de problemer du har haft i forbindelse med din affaldsafhentning. For eksempel blev dit affald ikke hentet, eller hentet for tidligt. Blev din beholder ikke sat på plads eller blev der spildt affald på vejen.

Problemer med afhentning af affald

Ansøg om dispensation

Har du problemer med dine adgangsforhold, giver vi enkelte tilfælde dispensation, så du i stedet for en sæk til dagrenovation kan have en beholder.

Ansøgning om dispensation

Ansøg om dispensation

Har du problemer med dine adgangsforhold, giver vi enkelte tilfælde dispensation, så du i stedet for en sæk til dagrenovation kan have en beholder.

Ansøg om dispensation

Reguler dit materiel på dagrenovation

Tilmelding, afmelding eller ændring af antallet af dine affaldsbeholdere

Reguler dit materiel på dagrenovation

Reguler dit materiel på dagrenovation

Tilmelding, afmelding eller ændring af antallet af dine affaldsbeholdere

Reguler dit materiel på dagrenovation

Tømning uden for ordinær rute

Her kan du købe ekstra afhentning af dit affald uden for ordinær rute.

Køb tømning uden for ordinær rute

Tømning uden for ordinær rute

Her kan du købe ekstra afhentning af dit affald uden for ordinær rute.

Køb tømning uden for ordinær rute
Affald