Flytning af jord

Anmeldelse af jordflytning
Flytning af jord, skal anmeldes til Gladsaxe Kommunes miljøafdeling.
Anmeldelsen til kommunen skal via jordweb.dk

Krav til analyser af jorden
Anmeldelse af jordflytninger kræver dokumentation i form af analyser. Jorden skal analyseres og kategoriseres. Nogle modtageanlæg kan foretage analyser af jorden for dig. 

Du må flytte jorden straks efter kommunen har modtaget din anmeldelse hvis:

  • der er tale om en akut opstået situation
  • du flytter jorden til et godkendt modtageanlæg, der må modtage den pågældende type jord, og jorden ikke kommer fra et V1- eller V2-kortlagt areal 
  • flytningen sker fra et V1- eller V2-kortlagt areal, og vi på forhånd har godkendt en jordhåndteringsplan
  • den samlede jordflytning udgør mindre end 1 m3. Her kan jorden, uden forudgående anmeldelse, afleveres på et dertil godkendt modtageanlæg. Gladsaxe Kommunes genbrugsstation kan modtage mindre mængder ikke forurenet jord

Ellers må du flytte jorden, når du har modtaget en kvitteret jordanvisning fra os eller 4 uger efter, at vi har modtaget din anmeldelse. 

Flytning af jord fra kortlagte arealer
Hvis jorden skal flyttes fra V1 eller V2-kortlagte arealer gælder særlige regler og vi anbefaler derfor at du kontakter os inden du går i gang med arbejdet. Læs mere her: Flytning af jord fra V1- eller V2-kortlagte arealer  

Hvis man finder forurenet jord, der ikke var kendt i forvejen
Hvis man under et gravearbejde eller på anden måde finder jord, der lugter eller ser forurenet ud og dette forhold ikke var kendt i forvejen, skal arbejdet standses! Arbejdet må først genoptages når kommunen eller Region Hovedstaden har givet tilladelse hertil. Miljøafdelingen kommer på tilsyn hurtigst muligt, normalt samme dag, og vurderer forureningen.

Jordregulativ
Gladsaxe Kommune har  et jordregulativ. Her kan du som borger, bygherre, rådgiver, entreprenør mv. se, hvilke krav der er til prøvefrekvens, kategorisering og klassificering af jorden, når den skal flyttes væk fra en ejendom.

Formålet med Jordregulativet er at fastsætte regler for håndtering af jord i Gladsaxe Kommune med henblik på at forebygge forurening og uhygiejniske forhold for miljø og mennesker.

Jordregulativ for Gladsaxe Kommune

 


 

Jord