Miljøtilsyn

Miljøafdelingen fører miljøtilsyn med en række virksomheder såsom autoværksteder og autolakerere, maskinværksteder, trykkerier, benzinstationer og vognmænd.

Hvorfor fører Gladsaxe Kommunen tilsyn med din virksomhed?
Kommunen fører tilsyn med virksomheder, fordi vi skal sikre os, at din virksomhed overholder miljølovgivningen.

En væsentlig del af miljøarbejdet med virksomheder i Gladsaxe Kommune er centreret omkring:
• at føre tilsyn og håndhæve miljølovgivningen,
• at opstille vilkår for særligt forurenende virksomheders drift, og
• at gå i dialog med virksomhederne, og forsøge at inspirere til at reducere deres miljø- og klimabelastning.

I Gladsaxe Kommune er det Miljøafdelingen der fører miljøtilsyn med en række virksomheder såsom autoværksteder og autolakerere, maskinværksteder, trykkerier, benzinstationer og vognmænd.

Ved tilsynsbesøg er vi særligt opmærksomme på virksomhedens luftforurening, håndtering og opbevaring af affald, risiko for jordforurening, samt virksomhedens spildevand.

Du bør altid kontakte Miljøafdelingen, hvis virksomheden:
• udleder processpildevand til kloak (kræver særlig tilladelse)
• giver anledning til støj og røg
• udleder procesluft
• giver anledning til farligt affald

Hvad koster et miljøtilsyn?
Tilsyn med en række virksomheder er omfattet af reglerne i Miljø- og Fødevareministeriets Brugerbetalingsbekendtgørelse.

Timesatsen for 2019 er 328,62 kr. Gebyret opkræves en gang om året i november måned.

Hvor ofte besøger vi din virksomhed?
Hvor ofte din virksomhed får miljøtilsyn afhænger blandt andet af din virksomheds mulige miljøbelastning ved den daglige drift og risiko for om også driftsuheld. Virksomheder, der potentielt kan forårsage en stor miljøbelastning, vil få tilsyn oftere end virksomheder, hvor der er en mindre potentiel miljøbelastning. Tilsynsfrekvensen ligger på mellem hvert år og helt op til hvert fjerde år.

Plan for miljøtilsyn 2017-2010
Miljøudvalget vedtog i august 2017 Plan for miljøtilsyn 2017-2020.

  • Planen beskriver forvaltningens indsatser:
  • Risikovurdering af virksomheder og fastsættelse af tilsynsfrekvens
  • Samarbejde med og udvikling af god service til virksomheder, bl.a. om klimavenlige valg
  • Samarbejde med andre myndigheder

Miljøstyrelsens hjemmeside kan du læse mere om virksomhedstilsyn og brugerbetaling.

Offentliggørelse af miljøtilsyn

Miljøafdelingen skal offentliggøre en tilsynsrapport efter tilsynet på virksomheden. Rapporten skal indeholde oplysninger om, hvad der er ført tilsyn med, eventuelle indskærpelser, påbud, forbud og jordforurening mv. Tilsynsrapporten offentliggøres på Digital MiljøAdministration, DMA.

Her kan du se tilsynsrapporterne

Miljøberetning 2018

By- og Miljøforvaltningen fører miljøtilsyn med produktionsvirksomheder og sørger for, at miljølovgivningen bliver overholdt. Kommunerne skal offentliggøre tilsyn, håndhævelser og godkendelser af virksomheder på Digital MiljøAdministration, DMA.

Denne dagsorden er Miljøberetning 2018 fra Gladsaxe Kommune.

Tilsyn
Forvaltningen har i 2018 ført tilsyn med 42 af de 140 virksomheder, som er omfattet af regler om tilsyn og betaling. Virksomhederne skal betale gebyr for miljøtilsyn efter den tid, forvaltningen har anvendt til at føre tilsyn og anden sagsbehandling. For arbejdet med tilsyn og miljøgodkendelser i 2018 er opkrævet 95.735 kr., mens der i 2017 blev opkrævet 126.960 kr. Hovedårsagen til faldet er, at der er brugt mindre tid på nogle af de store virksomheder. Tidsforbruget varierer fra år til år, afhængig af virksomhedernes aktivitetsniveau.

Desuden har 9 svømmebade, der ikke er omfattet af gebyrreglerne, fået hygiejnetilsyn. I alt er der udført 63 tilsyn med virksomheder i 2018.

Håndhævelser
Ved tilsynene håndhæver forvaltningen Miljøbeskyttelsesloven og har i alt håndhævet reglerne 26 gange. Flere drejer sig om manglende miljø-årsrapporter, og indenfor autobranchen har flere ikke anmeldt, at de har etableret sig, og har ikke etableret udsug. Vi har indgivet politianmeldelse i et tilfælde, hvor der blev hældt spildolie i en vejbrønd. 

Alle tilsynsrapporter, herunder håndhævelser, skal offentliggøres på Digital MiljøAdministration, DMA. Det er en statslig platform, hvor en række tilsyns- og godkendelsesoplysninger løbende skal indberettes til Miljøstyrelsen og offentliggøres https://dma.mst.dk.

Forvaltningen har meddelt miljøgodkendelse og spildevandstilladelse til midlertidigt anlæg til oppumpning og afvanding af sediment ved Rostadion, Bagsværd Sø, samt meddelt spildevandstilladelse til bilvaskehal.

Der er desuden gennemført to lovpligtige tilsynskampagner. I 2018 har vi valgt kampagner om tilsyn med nye autoværksteder og om FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling.

Med tilsynsindsatsen i 2018 lever Gladsaxe Kommune op til krav i Bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Genesager
Forvaltningen behandler også sager om gener fra røg, støj, lugt, hønsehold, byggeri med videre. Nogle sager er klaret ved, at vi henvender os til den pågældende borger eller virksomhed, andre kræver længere sagsbehandling. Et industrikøkken har for eksempel gennem længere tid medført klager over lugtgener, som har medført, at vi har ført gentagne tilsyn og har meddelt virksomheden påbud om at få foretaget lugtmålinger.

I 2018 har forvaltningen behandlet godt 50 sager, hvilket er cirka samme niveau som i 2017. Antallet af genesager er steget siden 2015, hvor der var godt 40 sager. Det skyldes blandt andet gener fra et stigende antal bygge- og anlægsarbejder. 

Forvaltningen forventer, at ledningsomlægning i forbindelse med Letbanen i 2019 vil betyde flere henvendelser om støj og støv med mere. og lægger vægt på, at borgere og virksomheder skal informeres bedst muligt på forhånd.

Myndighed og servicepartner
Som led i Byrådets Kommunestrategi 2014 - 2018 har forvaltningen arbejdet med det koordinerede miljøtilsyn med vægt på god dialog og service. Det indebærer, at vi, når det har relevans for virksomheden, spørger til deres udviklingsplaner og dagligdagsproblemer. Vi formidler kontakt til kolleger om byggesager, byplanmæssige forhold, trafikforhold og erhvervsfremmesystemet. Vi benytter os endvidere af muligheden for at have en repræsentant fra Erhverv- og Vækstenheden med på tilsynet, så de kan tilbyde en målrettet indsats for virksomheden.

Aktiviteter i netværket KlimaKlar for virksomheder afrapporteres i forbindelse med afrapportering af CO2- og miljøplan (punkt 4 på dette møde). 

For at kunne justere indsatsen, så den giver mest mulig værdi for virksomhederne, har forvaltningen i en periode sendt et elektronisk spørgeskema til virksomheder efter tilsynet. Vi oplever, at kun få efterhånden besvarer skemaet, og vi vil derfor ikke bruge den metode længere. Vores erfaring er, at virksomhederne er meget positive overfor udbyttet, når Erhverv- og Vækstenheden deltager i tilsynet. I 2019 vil vi fortsat være opsøgende på, hvordan vores tilsyn og service kan tilføre værdi for virksomhederne.

Gladsaxe Kommune er myndighed for følgende bilag 1 virksomheder omfattet af Godkendelsesbekendtgørelsen.

Nyheder

Se alle nyheder

Kontakt

Miljø

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 51
miljo@gladsaxe.dk

Åbningstider

Mandag-Fredag: 10.00-14.00

Telefontider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00

Miljø, klima og affald