Vand

Vand- og vandafledningsafgifter

Erhvervsejendomme i Gladsaxe Kommune skal betale vand- og vandafledningsafgift. Hvis virksomheden anvender en del af vandet i selve produktet, eller hvis vandet på anden måde ikke bliver ledt ud i kloaksystemet, kan virksomheden få refunderet vandafledningsbidraget for dette vand. 

Efter konkret vurdering kan der, når miljømæssige hensyn taler herfor, desuden ske nedsættelse eller fritagelse for betaling af vandafledningsbidrag for:

  • tilledning af vand fra afværgepumpninger
  • filterskyllevand
  • kølevand og regnvand opsamlet i VA-godkendte anlæg

Virksomheder, der udleder særligt forurenende vand, kan blive pålagt at betale et særbidrag.

 

Miljø, klima og affald