Vedtægter for Gladsaxe Erhvervsråd

1. Sammensætning:

Rådet består af mindst 19 medlemmer, der udpeges således:

Gladsaxe Byråd: 3 medlemmer

Erhvervsorganisationerne:

  • Gladsaxe Håndværkerforening
  • Handelsforening for Søborg og omegn
  • Vores Bagsværd
  • Mørkhøj Erhvervskvarter
  • Gladsaxe Erhvervsby
  • LO Sektion Gladsaxe (2 medlemmer)
  • Dansk Industri

Repræsentanter fra virksomheder: 8 medlemmer som mindste antal. Det tilstræbes, at sammensætningen afspejler mangfoldigheden i Gladsaxes erhvervsliv.

Desuden deltager repræsentanter fra Gladsaxe Kommune.

Valgperioden for Erhvervsrådets medlemmer følger Byrådets valgperiode.

2. Formand
Formandsposten i rådet varetages af borgmesteren. Næstformandsposten varetages af et valgt medlem fra en erhvervsorganisation eller virksomhed.

3. Sekretariat
Erhvervsrådet sekretariatsbetjenes af erhvervsudviklingschefen under Gladsaxe Kommunes By- og Miljøforvaltning.

4. Økonomi
Udgifterne i forbindelse med Erhvervsrådets virksomhed afholdes af Gladsaxe Kommune.

5. Formål
Gladsaxe Erhvervsråd er et samarbejdsforum mellem Byrådet og det lokale erhvervsliv med henblik på fremme af erhvervsudviklingen i Gladsaxe Kommune og i henhold til kommunens erhvervspolitik.

6. Arbejdsform
Gladsaxe Erhvervsråd har som udgangspunkt fire årlige møder og fastsætter selv sin arbejdsform. Dagsorden udsendes senest 7 dage før afholdelse af møde.

Vedtægter, mødedatoer, referater og medlemmer ligger tilgængeligt på gladsaxe.dk/erhverv

7. Ændringer af vedtægter
Erhvervsrådet kan når som helst ændre disse vedtægter, såfremt et flertal af medlemmerne på et ordinært møde stemmer herfor. Forslag til ændringer af vedtægterne skal fremsendes til erhvervsudviklingschefen, senest 14 dage før et ordinært møde og indgår som bilag til mødedagsordenen.

8. Ikrafttræden
Disse vedtægter træder i kraft den 7. december 2017 og erstatter vedtægterne fra oktober 2007.

Nyheder

Se alle nyheder

Kontakt

Erhverv og vækst

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 50 15
erhverv@gladsaxe.dk

Kontaktperson

Erhvervsudviklingschef
Freja Ludvigsen
frelud@gladsaxe.dk
Telefon: 39 57 50 15

Gladsaxe Erhvervsråd