Lovkrav

.

Olietanke mindre end 6000 l

.

Der gælder sløjfningsfrister for villa-olietanke, dvs. tanke, der er mindre end 6000 l. Sløjfningsfristerne gælder for nedgravede tanke, kældertanke og overjordiske tanke. For at finde sløjfningsfristen for din tank, skal du kende fabrikationsåret på tanken.
Du kan ofte se fabrikationsåret på en mærkat på selve tanken eller på påfyldningsstudsen. Er der fulgt en tankattest med tanken, kan du også se fabrikationsåret der. Du kan eventuelt også finde tankattesten i din elektroniske byggesag (WebLageret). I nogle tilfælde er det muligt, at fastlægge tankens alder på andre måder.

Få adgang til WebLageret med NemID på borger.dk , vælg Min Side / Bolig.

Sløjfningsfrister for olietanke mindre end 6000 l
I skemaet nedenfor er sløjfningsfristerne for de almindeligt forekommende tanktyper angivet.

 Skema med sløjfningsterminer (.pdf)  

BEMÆRK: Kommunen har mulighed for at dispensere fra fristen for sløjfning, i op til 2 år i områder, hvor fjernvarme er på vej.

Andre regler
Der findes også en række andre regler for olietanke under 6.000 l. Blandt andet må der ikke være etableret returrør mellem tank og oliefyr, og hvis tanken er overjordisk, skal der være monteret overfyldningsalarm.

Miljøstyrelsen har udarbejdet en pjece om reglerne.Tjek din olietank (pdf)

Mellemstore olietanke

Olietankbekendtgørelsen har fastsat en række regler for mellemstore tanke (nedgravede tanke mellem 6.000 og 100.000 liter og overjordiske tanke mellem 6.000 og 200.000 liter) gælder . Reglerne drejer sig bl.a. om:

Volumenmåler eller timetæller
Tankene skal have installeret volumenmåler eller timetæller. På aftapningsanlæg skal anvendes volumenmåler. På andre typer anlæg (f.eks. fyringsanlæg) kan også anvendes timetæller – forbruget beregnes her ud fra dysens drifttid. Den lovpligtige beholdningskontrol skal udføres ud fra det aflæste eller beregnede forbrug. Dette skal ske så ofte, som det er nødvendigt for at føre et pålideligt regnskab – dog mindst hver 14. dag.
Du skal føre en journal over målinger og regnskab. Miljøstyrelsen har lavet lavet et regneark, som du kan bruge. Du kan hente regnearket via link her.

Hent beholdningsregnskab (.xml)

Hent vejledning til brug af beholdningsregnskab (.doc)

Du skal foretage en vurdering af, om der systematisk er mindre beholdning eller større forbrug end forventet. Hvis dette er tilfældet skal du informere os samt finde årsagen til afvigelsen.

Inspektion og tæthedsprøvning
Anlæg med enkeltvæggede olietanke skal inspiceres og tæthedsprøves med følgende intervaller:
• Hvis tanken er indvendigt korrosionsbeskyttet: mindst hvert 10. år
• Hvis tanken ikke er indvendigt korrosionsbeskyttet: mindst hvert 5. år

For tanke, som ikke tidligere har været omfattet af krav om regelmæssig inspektion og tæthedsprøvning, gælder kravene pr. 1. april 2010, dvs. hvis inspektion og tæthedsprøvning ikke tidligere er sket indenfor ovennævnte intervaller, skal dette være udført inden denne dato.

Tæthedsprøvningen skal også omfatte tankenes rørsystemer. Hvis tanken har elektronisk pejleudstyr med lækagealarm, bortfalder kravet om tæthedsprøvning af tank og rørsystem dog.

Hvis tank og rørsystemer er dobbeltvæggede og tilsluttet et overvågningssystem bortfalder kravet om tæthedsprøvning og inspektion.

Inspektionen og den tilhørende tilstandsrapport skal være udført efter retningslinjer, som er beskrevet i olietankbekendtgørelsen, og af en særlig sagkyndig. Sidstnævnte medfører, at tankejeren/-brugeren skal sikre sig, at den udførende har erfaring eller uddannelse indenfor området.

Dokumentation
Journaler og dokumentation for funktionsafprøvning skal opbevares i mindst 5 år, og skal forelægges for kommunens medarbejdere på forlangende.

Nedgravede stålrør
Nedgravede væskeførende stålrør, som ikke er galvaniserede eller omfattet af effektiv katodisk beskyttelse, skal udskiftes med typegodkendte rør (f.eks. rør, der både er galvaniserede og plasttape-beviklede) senest 30 år efter installation. Rør, der er installeret for mere end 30 år siden, havde dog en frist indtil 31. december 2010.
  

Olietanke