Politisk behandling

Når et borgerforslag inden for tidsfristen på seks måneder har opnået 600 underskrifter, fremsætter Borgmesteren forslaget som et punkt på Byrådets åbne dagsorden på linje med forslag fra byrådsmedlemmer. Det vil sige, at forslaget ikke bearbejdes eller uddybes af forvaltningen, men fremsættes i den form, det er modtaget fra forslagsstilleren. Byrådet kan herefter træffe beslutning direkte på baggrund af forslaget eller beslutte et videre forløb, som eksempelvis at sende forslaget til behandling i et fagudvalg.

Når et forslag ikke opnår 600 underskrifter inden for tidsrammen, vil Byrådet efter fristens udløb blive orienteret om dette i en såkaldt orienteringssag. Tilsvarende gælder for forslag, der ikke lever op til de krav, der stilles til et forslags indhold, og som derfor ikke bliver fremsat som et forslag. At en sag er en orienteringssag har den praktiske betydning, at der ikke vil blive truffet nogen beslutning på baggrund af den orientering, der sker i den.

Borgerforslag