Spillestedet Telefonfabrikken

Gladsaxe Kommune etablerer med organisatorisk opstart primo 2018 en selvejende institution for et spillested fortrinsvis for unge i Telefonfabrikken. Spillestedet forventes klar til fysisk ibrugtagning i august 2018.

Spillestedet organiseres som selvejende institution med egen bestyrelse og daglig ledelse.

Der udpeges en bestyrelse bestående fem eller syv medlemmer, der sammensættes således: Spillestedets Stormøde udpeger to bestyrelsesmedlemmer og Gladsaxe Kommune udpeger administrativt to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene er formand for bestyrelsen. Det skal være en person med erfaring med bestyrelsesarbejde og samarbejde med unge mennesker. Herudover udpeges en ledende medarbejder fra kultur-, fritids- og ungeområdet med indsigt i kommunale forhold. Disse fire medlemmer udpeger yderligere et eller tre medlemmer med udgangspunkt i at sikre de nødvendige kompetencer i bestyrelsen i forhold til viden om og erfaring med musik, frivillighed, økonomi og jura. Bestyrelsesmedlemmer udpeges for en toårig periode.

Gladsaxe Byråd udpeger en observatør til bestyrelsen. Af hensyn til kontinuiteten i Byrådets indsigt i Spillestedet og dets drift sker udpegningen af Byrådets repræsentant for en 4-årig periode, der følger den kommunale valgperiode.

Det er ikke et krav at observatøren er medlem af Byrådet.

Observatør

Katrine Skov (A)

Andre