Beboerklagenævnet

Efter §§ 96 og 97 i lov om leje af almene boliger nedsættes i kommuner med almene boliger mindst ét beboerklagenævn til afgørelse af tvister efter denne lov. Flere kommuner kan i fællesskab etablere fælleskommunale beboerklagenævn.

Beboerklagenævnet i Gladsaxe Kommune er et tvistnævn, som kan træffe afgørelse ved uenighed mellem lejer og udlejer, når det lejede anvendes helt eller delvis til beboelse, og når lejemålet er beliggende i den almene bolig-
sektor. Nævnet træder kun i funktion, hvis en lejer eller udlejer indbringer en sag. Nævnet tager aldrig sager op af sig selv.

Beboerklagenævnet består af en formand og to øvrige medlemmer. De to skal være sagkyndige med hensyn til almene boligforhold.

Formanden, der skal være jurist, beskikkes af direktøren for Statsforvaltningen efter indstilling fra Byrådet.

De to øvrige medlemmer udpeges af Byrådet efter indstilling fra de store boligselskaber i kommunen.  

I sager om husordensovertrædelser udvides nævnet med en social sagkyndig person, som er udpeget af byrådet.

Der udpeges tillige stedfortrædere.

Udpegningen følger den kommunale valgperiode.

Hvilken kompetence har Beboerklagenævet

Beboerklagenævnet træffer især afgørelse om:

  • vedligeholdelse og istandsættelse ved fraflytning
  • vand- og varmeregnskaber, herunder a conto bidrag og installation af målere.
  • formalia i forbindelse med varsling af huslejeforhøjelser
  • installationer i og forbedringer af det lejede m.v.
  • tilbagebetaling af beboerindskud
  • ret til fremleje, bytte og overtagelse af lejemål
  • husordenssager, herunder pålæggelse af retsfølger, blandt andet advarsler og lejemålet kan gøres betinget. Det er vigtigt at være opmærksom på, at man ikke kan være anonym, når en sag om husordensovertrædelser indbringes for nævnet. 
  • tvister om lovligheden af beslutninger truffet af de beboerdemokratiske organer.

Beboerklagenævnet kan kun træffe afgørelse i de sager, der ifølge lov om leje af almene boliger hører under nævnet. Såfremt Beboerklagenævnet ikke har kompetence til at behandle sagen, må nævnet henvise lejeren eller udlejeren til at indbringe sagen for Boligretten.

Der opkræves et beløb for indbringelse af sager for Beboerklagenævnet. Beløbet udgør pr. 1. januar 2019 146 kr. Beløbet reguleres hver den 1. januar.

Når der indbringes en sag for Beboerklagenævnet, skal det ske skriftligt med en præcisering af, hvad nævnet skal tage stilling til. Husk at vedlægge dokumentation (minimum en kopi af lejekontrakten og kopi af relevant korrespondance i sagen).

Databestyttelse af sager i nævnet. Læs her: /Files/Files/CSE/Databeskyttelse/databeskyttelse-nAevnene.docx

Beboerklagenævnet behandler som udgangspunkt sagerne skriftligt, men nævnet kan tage ud og besigetige lejemål/ejendomme.

Når nævnet har behandlet en sag, får begge parter skriftlig meddelelse om afgørelsen i løbet af 6-8 uger efter mødet. 

Er man utilfreds med nævnets afgørelse, kan sagen indbringes for Retten i Glostrup, Stationsparken 27, 2600 Glostrup. Dette kan ikke ske ved henvendelse til nævnet. Der skal i stedet søge hjælp hos en advokat og gerne så hurtigt som muligt, da han eller hun skal have mulighed for at undersøge mulighederne for at få ændret afgørelsen samt muligheden for fri proces og retshjælpsdækning.

Hvis sagen ikke er indbragt inden 4 uger efter modtagelsen af kendelsen, har nævnets afgørelse retskraft. Dvs., at boligretten som udgangspunkt ikke kan ændre kendelsen.

Efterlever modparten ikke afgørelsen, skal sagen – uanset overskridelsen af 4 ugers fristen eller ej – indbringes for boligretten - Retten i Glostrup, Stationsparken 27, 2600 Glostrup.

Sagen sendes på mail til bys@gladsaxe.dk eller Gladsaxe Rådhus, Beboerklagenævnet, Rådhus Alle, 2860 Søborg.

Lejerorganisationer:

Lejernes LO Hovedstaden,
Vester Voldgade 9, 1., 1552 København V
Tlf.: 33 11 30 75  info@lloh.dk

Danske Lejere
Tlf.: 71 99 44 14  info@danskelejere.dk

BOSAM,
Vandkunsten 3, 4. sal., 1467 København K
Tlf.: 33 93 40 04  bosam@bosam.dk

Københavns Retshjælp, Stormgade 20, 1. sal., 1555 København V
Telefon 33 11 06 78

Advokatvagten i Gladsaxe Kommune,
Gladsaxe Hovedbibliotek, Søborg Hovedgade 220, 2860 Søborg  https://gladbib.dk/node/48

Lejernes Frie Retshjælp  lejerens-fr.dk/kontakt/

Mødedatoer for Beboerklagenævnet 2020:

20. februar, 23. april, 18. juni, 3. september, 8 oktober og 10. december.

Medlemmer udpeget af Byrådet

Formand:  Hans H. Jensen
Stedfortræder: Ulla Terese Kræmer (B)

Lejerrepræsentant: Klaus Pedersen
Stedfortræder: Mette Ribergaard

Udlejerrepræsentant: Ryno Scheil
Stedfortræder: Annie Aarestrup

Socialt sagkyndig: Tina Krag
Stedfortræder: Birgitte Vallø

Nævn