Gladsaxe Musik- og Billedskole, brugerråd

Enhver kommune er efter musikloven og bekendtgørelse om musikskoler forpligtet til at drive en musikskole. Gladsaxe Kommune driver således Gladsaxe Musik- og Billedskole, der er en kommunal institution.

Musik- og Billedskolen har pr. 01.01.2018 to brugerkonstellationer, som ledelsen af Musik- og Billedskolen skal samarbejde med. Et Brugerråd bestående af valgte repræsentanter for brugere, medarbejdere og samarbejdspartnere og et panel, hvor deltagelsen er åben for alle interesserede.

Lederen drøfter alle væsentlige spørgsmål vedrørende strategi og udvikling af skolen med Brugerrådet, herunder undervisningstiltag, projekter og indsatsområder. Brugerrådet kan fremsætte forslag til lederen, og fungerer som høringspart i relevante kommunale høringsrunder. Brugerrådet er repræsenteret i ansættelsesudvalget ved ansættelse af Musik- og Billedskolens leder.

Efter skolens vedtægter § 8 er brugerrådet sammensat som følger:

  • Et medlem valgt af Byrådet
  • Tre medlemmer valgt af Musik- og Billedskolens forældrekreds
  • To medlemmer valgt af Musik- og Billedskolens lærerforsamling
  • Et medlem valgt af Skolelederkredsen.

I brugerrådet deltager endvidere uden stemmeret Musik- og Billedskolens leder, Musik- og Billedskolens souschef, et medlem valgt af Musik- og Billedskolens administration og en tilforordnet fra Børne- og Kulturforvaltningen.

Valgperioden for det byrådsudpegede medlem følger den kommunale valgperiode. 

Medlem

Katrine Skov (A)

Råd