Handicaprådet

Gladsaxe Handicapråd

  • 14 medlemmer
  • Rådgiver byrådet i handicappolitiske spørgsmål
  • Arbejder for at skabe lige muligheder for mennesker med handicap
  • Arbejder med alle handicaprelaterede spørgsmål
  • Et årligt dialogmøde med et aktuelt emne

Efter § 37a i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område nedsætter Byrådet et handicapråd. Handicaprådet rådgiver Byrådet i handicappolitiske spørgsmål, ligesom Byrådet hører Handicaprådet om alle initiativer, som har betydning for mennesker med handicap.

Gladsaxe Kommunes Handicapråd består af 14 medlemmer, som udpeges således, at handicaporganisationernes medlemmer udgør samme antal som de medlemmer, der repræsenterer Byrådet. Medlemmerne og deres stedfortrædere skal være myndige og bosiddende i kommunen. Handicaprådet vælger selv sin formand.

Handicaprådet består af følgende medlemmer:

6 medlemmer indstilles af Danske Handicaporganisationer
1 medlem udpeges blandt de lokale handicaporganisationer
Byrådet udpeger 7 medlemmer

Der udpeges tillige personlige stedfortrædere. Valgperioden følger den kommunale valgperiode.

Her kan du se alle medlemmer af Handicaprådet

Gladsaxe Kommunes Handicapråd skal arbejde for at skabe lige muligheder for handicappede. Rådet kan arbejde med alle handicaprelaterede spørgsmål i Gladsaxe Kommune. Rådet kan selv tilrettelægge sit arbejde inden for disse rammer.

Handicaprådet videresender henvendelser om tilgængelighed til Danske Handicaporganisationers lokalafdeling i Gladsaxe, som giver råd og vejledning om tilgængeligheden for handicappede ved ny- og ombyggerier i såvel offentlige institutioner som private virksomheder. 

Handicaprådets tilgængelighedsgruppe

Tilgængelighedsgruppen i Gladsaxe Kommune undersøger tilgængeligheden for handicappede ved ny- og ombyggerier i såvel offentlige institutioner som private virksomheder.

Du kan få gruppen på besøg i forbindelse med ny- og ombyggerier for at sikre tilgængeligheden for borgere med handicap.

Læs mere

Handicaprådets seneste dialogmøde om 'Ulighed i sundhed... for handicappede'

Torsdag 23. marts 2017

22. marts 2017 afholdt Handicaprådet et velbesøgt dialogmøde om 'Ulighed i sundhed... for handicappede'. Tv-lægen Peter Qvortrup Geisling holdt et længere indlæg om ulighed i sundhed efterfulgt af et indlæg om Gladsaxe Kommunes fokus på forebyggelse af sygdom og livsstilssygdomme samt selve det konkrete arbejde på kommunens botilbud.

 Medlem af Handicaprådet Guri Spiegelhauer holdt afslutningsvis et indlæg om, hvordan det er at være pårørende til et barn med autisme.

Dialogmødet blev afsluttet med en god dialog og debat fra salen.

Råd