Handicaprådets Årsberetning

Om Handicaprådet

Handicaprådet rådgiver Byrådet og de politiske udvalg i Gladsaxe Kommune i spørgsmål, der handler om handicappolitik. Handicaprådet skal høres om alle initiativer, som har betydning for mennesker med handicap, og behandler handicappolitiske spørgsmål af generel karakter, men må ikke behand­le personsager. Rådet har løbende dialog med mennesker med handicap og deres organisationer.

Handicaprådet arbejder i en periode på fire år ad gangen, svarende til Byrådets valgperiode.

Vedtægter og forretningsorden

Vedtægter og forretningsorden for Gladsaxe Kommunes Handicapråd findes her.

Gladsaxe Handicapråd 2018-2021

Det nuværende Handicapudvalg konstituerede sig på sit første møde 30.04.2018, og formand Jens Barfoed (Hjernesagen) blev genvalgt til posten. Som næstformand valgtes Kristine Henriksen (A).

Handicaprådets arbejde i 2018

Handicaprådet har i 2018 holdt fire ordinære møder.

Handicaprådet har i sit arbejde i 2018 haft særligt fokus på pårørendesamarbejde og tilgængelighed:

Pårørendesamarbejde

I forbindelse med revisionen af handicappolitikken gjorde Handicaprådet Byrådet opmærksom på, at et handicap ikke alene påvirker det menneske, som fødes med eller rammes af et handicap, men påvirker hele familien og netværket.

Handicaprådet er enige i, at pårørende og netværk er en vigtig ressource for mennesker med handicap, men har gjort Byrådet opmærksom på, at pårørende til et menneske med et handicap også har behov for rådgivning og støtte for at kunne være en sådan ressource.

På den baggrund har Byrådet i forbindelse med revisionen af handicappolitikken indføjet et nyt afsnit i handicappolitikken om vigtigheden af at støtte familie og netværk.

Tilgængelighed og Universelt Design

Tilgængelighed og Universelt Design handler om at sikre, at vores omgivelser udformes, så alle mennesker har lige mulighed for at fungere i dem, uanset funktionsevne. I forbindelse med revisionen af handicappolitikken gjorde Handicaprådet opmærksom på, at handicappolitikken indeholder et princip om sektoransvar, og at alle kommunens politiske udvalg og forvaltninger derfor skal være opmærksom på tilgængelighed og universelt design i forbindelse med deres bygge- og anlægsarbejder og arbejde i øvrigt.

Som led i arbejdet med tilgængelighed og universelt design har Handicaprådet nedsat en arbejdsgruppe, som skal medvirke til at øge fokus på emnet.

Neurorehabilitering

Rådets møde i september blev kombineret med besøg på Dagcentret Christianehøj, hvor forstander Kim Rindbo holdt et indlæg om Neuro-rehabilitering i § 104-regi. Dagcentret Christianehøj arbejder intensivt med neuro-rehabilitering for sen-hjerneskadede; et område, der er kommet til inden for det seneste par år.

FN’s Handicapkonvention

På Handicaprådets møde i december måned holdt Jeppe Kerckhoffs, afdelingschef i Dansk Handicap Forbund, oplæg om FN’s Handicapkonvention, som har til formål at fremme, beskytte og sikre muligheden for, at alle personer med handicap fuldt ud kan opnå alle menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder på lige fod med andre, samt at fremme respekten for deres naturlige værdighed.

Du kan læse mere om FN’s Handicapkonvention her

Planlægningen af Handicaprådets Dialogmøde 2019

Handicaprådet planlagde desuden årets dialogmøde, som havde temaet: ’Betyder andre menneskers holdninger og viden om handicap noget for muligheden for at deltage i samfundslivet, når man har et handicap’?

Mødet blev afholdt 26. marts 2019 med direktør for Spastikerforeningen, Mogens Wiederholt, og Jacob Nossell, foredragsholder og handicapkonsulent.

Høringer i Handicaprådet 2018

Handicaprådet har i 2018 haft en lang række sager i høring. Alle sammen sager, som Gladsaxe Kommunes politiske udvalg har bedt Handicaprådet komme med anbefalinger/kommentarer til.

 • Busterminal ved Buddinge Station
 • Byggeprojekter (Telefonfabrikken)
 • Børne- og skolepolitik
 • Dagtilbudsstrategi 2
 • Forslag til ny budgetmodel på skoleområdet
 • Fremtidens Skole
 • Gladsaxestrategi 2018-2022
 • Handicappolitik, revidering
 • Handicaptoilet, Café Bolden
 • Kvalitetsstandarder for voksne med særlige behov
 • Ledsageordning
 • Nyt Bynet, busbetjening
 • Opdeling af Kridthuset
 • Skolestruktur i Mørkhøjområdet
 • Sundhedspolitik (udkast til)
 • Taxiudbud 2018
 • Værdighedspolitik.

Handicaprådets høringssvar er med til at sikre, at politikerne fortsat er opmærksomme på de respektive målgruppers særlige problemstillinger.

 

Handicaprådet