Seniorrådet

Seniorrådet i Gladsaxe er et folkevalgt organ, der er etableret i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Alle borgere, som er fyldt 60 år (seniorer) og har fast bopæl i kommunen er valgbare til Seniorrådet og har stemmeret ved valgene, der finder sted hvert fjerde år, samme år som kommunalvalget. Seniorrådet i Gladsaxe har syv medlemmer.

Mødekalender

Seniorrådets mødeplan følger Seniorudvalgets mødeplan og Rådet holder altid møde mandagen før Seniorudvalgets møder om torsdagen. På møderne drøfter og behandler vi aktuelle spørgsmål, høringer og forslag. Rådets møder er ikke offentlige, men du kan her på hjemmesiden læse dagsordener og referater fra Seniorrådets møder. Desuden har Rådet møder med borgmesteren, Seniorudvalget og Trafik- og Teknikudvalget hvert år.

Seniorrådet afholder også fire til seks temamøder om året med aktuelle emner af relevans for seniorer. Alle er velkomne til temamøderne, og der er gratis adgang. Temamøderne annonceres i lokalavisen Gladsaxe Bladet, på hjemmesiden og i aktivitetskalenderen.

Her kan du se mødedatoer i 2019

Seniorrådets medlemmer

Her kan du se seniorrådets medlemmer

Referater og dagsordener

Her kan du se Seniorrådets referater og dagsordener

Vil du kontakte Seniorrådet

Du kan skrive til Seniorrådets elektroniske postkasse seniorraadet@gladsaxe.dk

Seniorrådet har tavshedspligt og er uafhængigt af partipolitik

Rådets medlemmer har tavshedspligt. De vælges som enkeltpersoner og er uafhængige af partipolitiske, religiøse og organisatoriske interesser. Medlemmerne skal alene vurdere sagerne ud fra, hvad der er seniorernes ønsker og behov.

Opgaver

Det er Seniorrådets opgave at:

 • rådgive Byrådet i seniorpolitiske spørgsmål
 • formidle synspunkter mellem borgere og Byrådet om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører seniorer i kommunen
 • medvirke til at øge medindflydelsen og medansvaret for kommunens seniorer
 • medvirke til, at dialogen og samarbejdet mellem seniorer udbygges
 • varetage seniorernes interesser og synspunkter og tale på seniorernes vegne

Høringsforpligtelse

Byrådet har pligt til at høre Seniorrådet om alle forslag, der vedrører seniorer i kommunen. Seniorrådet skal høres, hvad enten beslutning træffes i Byrådet, i et udvalg eller af en forvaltning. Serniorrådet er et led i den demokratiske beslutningsproces på seniorområdet.

Her kan du få overblik over Seniorrådets høringssvar.

Vision

Seniorrådets vision er at være en demokratisk vagthund, der påvirker politikerne til at optimere forholdene for seniorer i Gladsaxe kommune.

Samarbejdspartnere

Seniorrådet er medlem af DANSKE ÆLDRERÅD og deltager i møderne i Region Hovedstadens Ældreråd samt i Nordøstregionen, som omfatter seniorrådene i Gladsaxe og nabokommunerne.

Mærkesager

Seniorrådet har særlig fokus på disse mærkesager:

 • at Gladsaxe kommune styrkes som en levende kommune med høj livskvalitet og et stort tilbud af aktivitetsmuligheder for alle 60+ borgere
 • påvirke politikerne til at optimere vilkårene for et værdigt liv med særlig fokus på kvaliteten i hjemmeplejen samt pleje og omsorf for svage seniorer på seniorcentrene
 • fokus på forbedring af trafikbetjeningen, blandt andet til Telefonfabrikken
 • medvirke til at sikre, at ingen hægtes af som følge af digitalisering.
 • sikre, at velfærdsteknologi først indføres, når teknologien er modnet og kan forbedre seniorernes livskvalitet og ikke som erstatning for social kontakt ('varme hænder')
 • øge samarbejdet med borgergrupper, seniorforeninger og seniorcentre

Råd