Ansøgning om partistøtte

Læs mere om politiske partiers ret til partistøtte og hvordan man ansøger om støtte til politisk virksomhed

Hvem kan opnå partistøtte?

Politiske partier i Gladsaxe Kommune kan modtage tilskud til deres politiske arbejde (partistøtte), hvis;

  • partiet (kandidatlisten) har deltaget i det seneste byrådsvalg, og
  • ved valget opnået 100 stemmer eller flere.

Sådan søger man partistøtte

Partier (kandidatlister) søger om partistøtte ved at indgive ansøgning til Gladsaxe Kommunes Byrådssekretariat.

Ansøgning om tilskud skal indgives årligt for det kalenderår, hvor støtten ønskes udbetalt. Ansøgningen skal indsendes inden kalenderårets udgang, og støtte kan ikke søges for tidligere år eller forud for kommende år.

Tilskuddets størrelse

Tilskuddet udgør i 2018 7,25 kr. for hver stemme, som partiet opnåede ved kommunalvalg 2017. Satsen reguleres årligt af Økonomi- og Indenringsministeriet, og er for 2019 blevet fastsat til samme niveau som i 2018.

Partistøtten er et tilskud til dækning af faktiske udgifter til politisk arbejde, og udbetales kun, hvis tilskudsmodtageren påregner at afholde udgifter til politisk arbejde i kommunen i det kalenderår, som tilskuddet vedrører.

Betingelser for partistøtte

Ansøgning om partistøtte er betinget af, at tilskudsmodtagere oplyser (indgår som en del af ansøgningsskemaet):

  • erklæring om forventede udgifter til politisk arbejde i kommunen i kalenderåret (nye ansøgninger),
  • erklæring om, at udgifter til politisk arbejde i seneste kalenderår mindst svarer til tilskuddet i seneste kalenderår (hvis der i valgperioden tidligere er modtaget partistøtte),
  • erklæring om modtagelse af private tilskud i det foregående kalenderår
  • erklæring om modtagelse af private tilskud til kandidater i det foregående kalenderår

Læs mere om partiernes (kandidatlisternes) oplysningspligt ved ansøgning om partistøtte og kommunens offentliggørelse af oplysninger om partistøtte.

Læs også mere om kravene i Økonomi- og Indenrigsministeriets orientering om ansøgning om partistøtte.

Partistøtte