Vederlag for politiske udpegninger

Læs mere om byrådsmedlemmers vederlag for politiske udpegninger til byråd, fagudvalg og andre hverv.

Medlemmer af Gladsaxe Byråd modtager vederlag i forbindelse med udpegningen til byrådet og fagudvalg samt eventuelle formandsposter. Vederlagene er fastsat i kommunestyrelsesloven, vederlagsbekendtgørelsen og Gladsaxe Kommunes vederlagsregulativ, og de reguleres årligt i enten januar eller april måned.

Udover de lovfastsatte vederlag kan byrådsmedlemmer modtage vederlag for udøvelsen af hverv (udover medlemsskabet af byrådet), som vedkommende er blevet udpeget til efter valg eller forslag fra kommunen.

Siden 1. januar 2008 har alle byrådsmedlemmer hvert år haft pligt til at oplyse størrelsen af vederlag fra andre hverv (kommunestyrelsesloven § 16 e). Oplysningspligten omfatter også udpegninger af nuværende og tidligere kommunalt ansatte.

Du kan via nedenstående links se størrelsen på byrådsmedlemmernes vederlag i henhold til vederlagsregulativet og kommunestyrelseslovens § 16 e:

Oversigten over vederlag for byrådsmedlemmer opdateres to gange årligt i januar og april måned, og viser byrådsmedlemmers vederlag på baggrund af de aktuelle satser.

Oversigt over vederlag for hverv udpeget af byrådet offentliggøres årligt inden 1. april og viser de vederlag, der er modtaget i det seneste kalenderår.

Hvad modtager byrådsmedlemmer vederlag for?

Byrådsmedlemmernes årlige samlede vederlag består af en række forskellige vederlag, der gives individuelt til byrådsmedlemmerne.

Udover vederlag kan byrådsmedlemmer også modtage diæter for deltagelse i møder samt godtgørelse til dækning af rejse- og transportuddgifter.

Ydes til alle byrådsmedlemmer til dækning af medlemmets udpegning til Gladsaxe Byråd ift. byrådsmøder, varetagelse af kommunale hverv på vegne af byrådet, anden mødevirksomhed etc.

Gives til byrådsmedlemmer med hjemmeboende børn under 10 år.

Alle byrådsmedlemmer kan vælge at modtage godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste, som delvist alternativ til det faste vederlag. I så fald reduceres det faste vederlag for at undgå dobbeltkompensation.

Gives til byrådsmedlemmer, der er udpeget som formand for et fagudvalg. Satserne for formandsvederlag udgør hhv. 10 % eller 20 % af borgmesterens løn afhængigt af udvalget.

Kommunens 1. viceborgmester modtager et tillæg på 10 % af borgmesterens løn.

Et byrådsmedlem modtager udvalgsvederlag for hvert politisk fagudvalg, som byrådsmedlemmet er udpeget til.

Nyheder

Se alle nyheder
Byrådets arbejde