Hvad er en frikommune?

I perioden 2012-2015 var ni kommuner udvalgt som frikommuner. Kommunerne fik lov til at blive undtaget statslige regler, hvis de var stødt på lovgivningsmæssige barrierer. Kommunerne fik med andre ord fritagelse fra forskellige paragraffer i forskellige lovgivninger, hvilket betød, at kommunerne fik mulighed for at arbejde på en anden måde, end de hidtil havde gjort. Formålet med frikommuneforsøgene var at få ny viden og erfaringer, som kunne bane vejen for en bedre opgaveløsning i kommunerne gennem bl.a. effektivisering, regelforenkling og bedre styring.

Gladsaxe Kommune var blandt de ni udvalgte frikommuner sammen med Gentofte Kommune, som Gladsaxe havde indgået et partnerskab med. Frikommunernes forsøg lå inden for seks udvalgte forsøgstemaer: Den aktive beskæftigelsesindsats, folkeskole, vækst, øget inddragelse af civilsamfundet, digitalisering og sundhed.

På baggrund af evaluering af forsøgene har regeringen og Folketinget taget stilling til, hvilke erfaringer og resultater fra forsøgene, der skal udmøntes i generelle tiltag for alle kommuner

I 2016 besluttede regeringen og Kommunernes Landsforening at igangsætte en ny runde frikommuneforsøg i perioden 2016-2020. Her får udvalgte kommuner igen en udstrakt frihed til at afprøve nye måder at løse deres opgaver på.

Som noget nyt er frikommuneforsøgene i 2016-2020 organiseret i frikommunenetværk, der samles om at lave forsøg indenfor et fælles tema. I netværkene skal konkrete indsatser nytænkes, og kommunerne skal løbende gennem forsøgsperioden videndele og følger op på forsøgenes fremdrift, resultater og metoder. Alle frikommuner i et netværk gennemfører dog ikke nødvendigvis de samme forsøg inden for temaet.

I efteråret 2016 godkendte regeringen otte frikommunenetværk. Gladsaxe Kommune blev godkendt som frikommune i netværk med Ikast-Brande og Guldborgsund Kommune under det fælles tema Børn som vores vigtigste ressource og i netværk med Rudersdal, Gentofte og Lyngby-Taarbæk Kommune under det fælles tema Nye samarbejdsformer på det somatiske akutområde.

Økonomi- og Indenrigsministeriet og øvrige relevante ressortministerier indgår løbende i dialog med frikommunenetværkene i forhold til videndeling og sparring om forsøgsudviklingen.

Frikommune