Ny planstrategi i høring

Gladsaxestrategi 2018-2022, er Byrådets strategi for Gladsaxe Kommunes udvikling de næste 4 år. Den er en samling af kommunestrategi, planstrategi og Agenda 21-strategi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De kan se Gladsaxestrategi 2018-2022 her.

 

 

 

Vækst og velfærd går hånd i hånd i Gladsaxe. Vi giver borgerne den optimale service. Samtidig sikrer vi, at Gladsaxe også i fremtiden er en kommune i social, miljømæssig og økonomisk balance.

Planstrategi 2016

Gladsaxe skal være en kommune, der tør markere sig, og som går ambitiøst til opgaverne. Det kræver samarbejder med mange parter og på mange niveauer. Det er noget vi har tradition for i Gladsaxe og det bliver der kun mere af i fremtiden.

Vi er bevidste om, at mange af den kommende tids udfordringer kun kan løses ved samarbejde. For at nå vores ambitiøse mål skal vi gøre aktivt brug af de ressourcer, der findes hos alle relevante aktører. Det gælder både lokale løsninger, og projekter der rækker ud over kommunegrænsen. Nogle udfordringer kan vi kun finde langsigtede og holdbare løsninger på, hvis vi samarbejder over kommunegrænserne.

Vækst er højt prioriteret – ikke bare her i Gladsaxe, men også på tværs af hovedstadsregionen, i hele Danmark og på internationalt plan. Der er brug for vækst, så vi kan skabe en positiv samfundsudvikling med flere i arbejde og et økonomisk råderum til fortsat at sikre velfærden. Men arbejdet med vækst er et langt, sejt træk. Mange faktorer er i spil – nogle har vi indflydelse på, andre ikke. En vellykket planlægning er afgørende for at skabe en velfungerende by med de bedste rammebetingelser for vækst.

Det, vi gør i Gladsaxe, virker. Vi har gode daginstitutioner, gode skoler, gode forhold for ældre og handicappede, en meget bred vifte af virksomheder og en stærk erhvervskultur og masser af kultur og idrætstilbud.

Udviklingen går den rigtige vej. Det giver både flere virksomheder og borgere lyst til at flytte til Gladsaxe. Lige nu flytter cirka 900-1.000 nye borgere til Gladsaxe om året, og vores opgave er at være der for borgerne og erhvervslivet. Vi ønsker også i fremtiden at være kendt som en kommune, der rummer relevante og attraktive tilbud til virksomheder, og en kommune, som involverer virksomhederne i udviklingen af servicetilbud.

Vi er tidligere blevet kåret som Danmarks 2. bedste kommune til at tiltrække børnefamilier og 4. bedste til at tiltrække nye virksomheder. Ministeriets tal viser, at vi er den kommune i Danmark, hvor der er blevet skabt flest nye private arbejdspladser fra 2009 til 2013. Sidste år blev Gladsaxe udnævnt som årets Friluftkommune, og vi modtog også den danske arkitekturpris for vores byudviklingsarbejde. Og i år modtog vi udnævnelsen som landets bedste cykelkommune. Vi står på et stærkt grundlag. Gladsaxe er et godt sted at bo og arbejde.

Vi har dog stadig udfordringer, som vi skal gøre vores bedste for at afhjælpe. Flere borgere og arbejdspladser giver udfordringer på trafikområdet, hvor der allerede er trængselsproblemer. Hvad enten du er i bil, på cykel eller kollektiv trafik skal rejsetiden ned, så folk kan komme hurtigere frem. Samtidigt skal vi have flere til at cykle og benytte den kollektive trafik. En velfungerende kollektiv trafik er afgørende for hele by- og erhvervsudviklingen i regionen.  Det kræver store investeringer og tæt samarbejde med vores nabokommuner.

Letbanen langs Ring 3 vil sikre hurtig og fleksibel kollektiv trafik og skabe vækst og arbejdspladser i Gladsaxe. Det er afgørende, at vi får det bedst mulige ud af letbanens potentialer. Den bliver en ny livsnerve, og letbanen vil give helt nye bygge- og anvendelsesmuligheder omkring stationerne i Gladsaxe. Her kan der bygges mere intensivt og skabes mange nye arbejdspladser. Det åbner op for udvikling og vækst, som vil komme til at præge hele Gladsaxes fremtid.

Gladsaxe er dermed ikke længere en fuldt udbygget kommune, sådan som vi længe har sagt til os selv. Vi skal skabe nye muligheder for boligbyggeri, og vi har fokus på udvikling af tætte, bæredygtige bymidter og områder omkring stationerne. Samtidig skal vores eksisterende boligområder være tidssvarende og attraktive i fremtiden. Det kræver, at vi fortsat skaber en levende by med de bedste rammer for et aktivt fritidsliv.

 

Karin Søjberg Holst

Borgmester

 

Hvad er en Planstrategi?

Planstrategien er Byrådets politiske strategi for den fremtidige fysiske udvikling af Gladsaxe Kommune. Planstrategien skal ifølge planloven indeholde oplysninger om den planlægning, der er gennemført siden sidste revision af kommuneplanen. Den skal også indeholde Byrådets vurdering af og strategi for udviklingen. Herudover skal den indeholde en beslutning om, hvordan kommuneplanen skal revideres. Byrådet skal udarbejde en planstrategi hvert fjerde år, som rækker 12 år frem.

Dette er den fjerde strategi i rækken. Formålet med denne planstrategi er at fastlægge de overordnede visioner og strategiske valg for den kommende planperiode. Dette foldes ud og konkretiseres i kommuneplanen og i en række temaplaner.

Byrådet har valgt at integrere planstrategien og den lokale Agenda 21-strategi. En Agenda 21-strategi er en strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede. Agenda 21-strategien skal ifølge planloven forholde sig til en række emner, som det også er naturligt at forholde sig til i planstrategien:

  • Mindskelse af miljøbelastningen
  • Fremme af en bæredygtig byudvikling og byomdannelse
  • Fremme af biologisk mangfoldighed
  • Inddragelse af befolkningen og erhvervslivet i det lokale Agenda 21-arbejde
  • Fremme af et samspil mellem beslutningerne vedrørende miljømæssige, trafikale, erhvervsmæssige, sociale, sundhedsmæssige, uddannelsesmæssige, kulturelle og økonomiske forhold

Byrådet vil fortsat udarbejde agenda-handleplaner, der beskriver, hvordan strategien udmøntes.

 

Hvordan er strategien bygget op?

Planstrategi 2016 står på det strategiske grundlag, der er lagt med Kommunestrategi 2014-2018 og Vækststrategien "Levende by i vækst". Derfor indledes planstrategien med vores overordnede strategiske ramme: "Gladsaxe - Vækstcentrum i Greater Copenhagen". Her beskrives, hvorfor og hvordan vi i Gladsaxe Kommune ønsker at skabe velfærd og vækst.

I Gladsaxe Kommune er vi bevidste om, at vi ikke kan løse alle vores udfordringer alene. Samarbejde er en overordnet ramme for, hvordan vi møder vores udfordringer og når vores mål. I afsnittet "Gladsaxe - Sammen om udviklingen" beskrives derfor, hvorfor og hvordan vi ønsker at samarbejde på alle niveauer. 

Byrådet har udpeget fire temaer, der tilsammen udgør det strategiske fokus for den fysiske udvikling af Gladsaxe Kommune i den kommende planperiode:

Selv om vi udpeger fire temaer og beskriver dem hver for sig, lægger vi stor vægt på at se de kommende udfordringer og problemstillinger i et helhedsorienteret perspektiv. Derfor kan det opleves som om, nogle af de strategiske valg gentages under flere temaer. Dette skal dog ses som udtryk for, at løsningerne går på tværs af fagområder og kompetencer. Dette er beskrevet i afsnittet "Det vil vi". Samtidig bygger mange af de strategiske valg, vi fokuserer på med denne planstrategi, videre på det arbejde, vi allerede er godt i gang med. Dette er beskrevet under afsnittet "Det har vi gjort".  

For hvert af de fire temaer fastlægges en vision, og Byrådet udpeger de strategiske handlinger, som vil være i fokus i den kommende planperiode. Herudover beskrives de aktuelle udfordringer, som har ført til valget af de strategiske handlinger. 

Afslutningsvis findes Byrådets beslutning om, hvordan der skal arbejdes med den kommende kommuneplan, samt beslutning omkring miljøvurdering af Planstrategi 2016.

Byplanlægning