Miljøvurdering

Med henvisning til Lov om miljøvurdering af planer og programmer, lovbekendtgørelse nr. 1533 af 10. december 2015, er det Gladsaxe Kommunes vurdering, at Planstrategi 2016 med sit overordnede og strategiske sigte ikke fastlægger bindende rammer for fremtidige anlægstilladelser. Gladsaxe Kommune vurderer derfor, at Planstrategi 2016 ikke er omfattet af §3, stk. 1, og at der derfor ikke skal foretages en screening og miljøvurdering af strategien med dertil hørende miljørapport.

I overensstemmelse med loven vil Gladsaxe Kommune gennemføre screeninger af de kommende planer, der folder strategien ud og fastlægger bindende rammer for fremtidige anlægstilladelser.

Beslutning