Gladsaxevej Nord

Et udviklingsprojekt for en del af Gladsaxe Ringby. Byrådet vedtog i 2011 Helhedsplan for Gladsaxe Ringby, der er Byrådets vision for Gladsaxe Erhvervskvarters fremtidige udvikling og bygger på en forudsætning om en letbane i Ring 3. Helhedsplanen er, i Kommuneplan 2013, fulgt op af nye rammer for lokalplanlægningen.

Området omkring Gladsaxevej fra Rosenkæret til Vandtårnsvej er i helhedsplanen benævnt Bygaden. Ifølge planen lægges der op til en karréstruktur med butikker til særlig pladskrævende varegrupper i stueplan og kontorvirksomhed ovenpå. Gaden forbindes med letbanen i et nyt byrum, ved ”Gladsaxevej” letbanestation.

Byrådet vil gerne samarbejde med investorer og grundejere, om at udvikle nye samarbejdsformer og værktøjer, der kan sikre gode rammer for byomdannelsen. Det en stor udfordring at udvikle en plan på arealer, som overvejende er privatejede. Helhedsplanen skal således ses som et grundlag for en dialog med grundejerne og andre interessenter om, hvordan området konkret kan udvikles med henblik på at realisere visionerne i helhedsplanen.

Derfor har By- og Miljøforvaltningen været i dialog med grundejerne omkring den nordligste del af Gladsaxevej og lavet en kortlægning af områdets potentiale. Området omfatter Gladsaxevej fra Ringvejen til og med Ungdomsskolen. Kortlægningen skal resultere i en planlægningen af området som kan danne grundlag for et salg af Ungdomsskolen, og give grundejerne i området en sikkerhed for kommende investeringer. Projektets formål har været at skabe grundlag for ejerskab til en fremtidig plan for området samt at målrette de kommunale investeringer i den forventede omdannelsesproces. Det har desuden været et formål at undersøge mulighederne for at danne partnerskab mellem kommunen og private aktører i området, som kan understøtte udviklingen.

Tidsplan

Arbejdet med kortlægning af omdannelsespotentialet i området blev afsluttet med udgangen af 2014.  Kortlægningen har i første omgang ført til, at der i 2016 udarbejdes en lokalplan for boliger og erhverv på Søborg Møbels nuværende ejendom. På sigt skal kortlægningen også danne grundlag for udarbejdelse af en lokalplan/rammelokalplan for resten af området. Projektet har desuden ført til at der i 2015 er opstartet et projekt med det formål at etablere et partnerskab mellem kommunen og aktørerne i hele Gladsaxe Ringby.

Projekter i Gladsaxe