VVM Afgørelser

 

 

 

Gladsaxe Kommune har offentliggjort følgende afgørelser på VVM området:

Novafos A/S har ansøgt Gladsaxe Kommune om tilladelse til at etablere et underjordisk forsinkelsesbassin på HOFORs kildeplads XIII ved Stavnsbjerg Allé i Mørkhøj. Projektet er omfattet af bilag 2, pkt 10g i miljøvurderingsloven, bekendtgørelse nr. 1225 af 25/10/2018. (Intrastrukturprojekter – Dæmninger og andre anlæg til opstuvning eller varig oplagring af vand. Projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).

Formålet med forsinkelsesbassinet er at aflaste fælleskloaksystemet i området, hvor der i forbindelse med kraftige regnhændelser i dag sker overløb med opblandet spildevand til Kagså. Forsinkelsesbassinet er planlagt til at kunne rumme 5.500 m3, hvilket forventes at blive udnyttet fuldt ud ved en 10-års regn om 50 år. 

Afgørelse
Gladsaxe Kommune har foretaget en screening af projektet og vurderer, at det ikke kan udelukkes, at projektet vil kunne påvirke kildeplads XIII. Projektet kan derfor ikke gennemføres uden udarbejdelse af miljøkonsekvensrapport. Udkast til afgørelse har været i høring hos berørte myndigheder. Afgørelsen er truffet efter § 21 miljøvurderingsloven.

Klage- og søgsmål
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klageberettigede er, jf. lovens kapitel 18, miljø- og fødevareministeren, enhver med retlig interesse i sagens udfald, og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Der kan kun klages over retlige forhold i sagen, det vil sige spørgsmål om overholdelse af gældende regler om behandling af VVM-sager. Klagen sendes via klageportalen, der findes via borger.dk eller virk.dk. Klagefristen er 4 uger fra den dato hvor afgørelsen er offentliggjort, det vil sige d. 25. november 2019.

Yderligere oplysninger om klageregler herunder gebyr fremgår af nævnets hjemmeside: https://kpo.naevneneshus.dk

Hvis I ønsker at indbringe sagen for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra modtagelsen af denne afgørelse. 

Afgørelse - oktober 2019

Screeningsskema

 

BAUHAUS Danmark A/S ønsker at etablere et byggevarehus i Gladsaxe Kommune beliggende på Turbinevej 4-6. Den ønskede bygning er på ca. 12.500 m² med tilhørende parkeringsplads samt tilkørsel for vareleverancer. Tilkørsel for alle trafikanter foregår fra Turbinevej.   

Gladsaxe Kommune har screenet projektet og vurderer, at det kan gennemføres uden væsentlig påvirkning af miljøet. Projektet kan derfor gennemføres uden udarbejdelse af miljøkonsekvensrapport. Afgørelsen er truffet efter § 21 i VVM-bekendtgørelsen. Denne afgørelse er offentliggjort 02.01.2018

Etablering af byggemarkedet kræver ny lokalplan, som er i høring indtil 27.02.2018.

Flere oplysninger om afgørelsen kan fås ved henvendelse til Byplanafdelingen på telefon 39 57 50 42 eller på e-mail til byplan@gladsaxe.dk 

 1. Afgørelse
 2. Anmeldelse
 3. Oversigtskort
 4. Screeningsskema
 5. Klagevejledning

Forsyningsselskaberne Novafos A/S (tidligere Nordvand A/S) og HOFOR A/S samt Gladsaxe og Herlev kommuner har i marts 2015 søgt om tilladelse til at gennemføre projektet Kagsåparkens Regnvandsprojekt. Årsagen til projektet er, at staten stiller krav om, at overløb med opblandet spildevand til Kagsåen skal reduceres. Ved at gennemføre projektet kan statens krav opfyldes.

Projektet ligger i Kagsåparken på grænsen mellem Gladsaxe og Herlev kommuner. Projektet omfatter etablering af en stor bassinledning til spildevand og en landskabelig bearbejdning, der tilsammen giver mulighed for at overholde lovkrav om miljømål og desuden tilbageholde store mængder regnvand i overensstemmelse med tværkommunale aftaler i Harrestrup Å samarbejdet.

Projektet forudsætter, at forsyningsselskaberne finansierer hele projektet. Det kan kun lade sig gøre ved, at vandløbet og de omkringliggende arealer bliver optaget i kommunernes spildevandsplaner som et spildevandsteknisk anlæg, og at vandløbet efterfølgende nedlægges juridisk.

Kagsåparkens Regnvandsprojekt får dermed et nyt udledningspunkt, beliggende under Motorring 3 på grænsen mellem Gladsaxe og Herlev Kommune. Der skal derfor gives en udledningstilladelse fra regnvandsanlægget til Kagså i dette punkt.

Du kan læse mere om projektet på Novafos.dk

VVM (Vurdering af Virkninger på Miljøet)

Projektet er VVM-pligtigt, og der er derfor udarbejdet en VVM redegørelse.

Gladsaxe og Herlev kommuner vedtog i januar at sende VVM-redegørelsen i offentlig høring fra 20. januar til 28. marts 2017, og der blev afholdt borgermøde om projektet tirsdag den 28. februar 2017 på Herlev Byskole, Afd. Elverhøj.

Efter endt høring blev der konstateret enkelte, men betydelige regnefejl i afsnittet om trafik i VVM-redegørelsen. Gladsaxe og Herlev kommuner besluttede, på grund af regnefejlene, at revidere trafikafsnittet og sende den samlede VVM-redegørelse i fornyet høring i perioden fra 20. juni til 15. august 2017.

Der kom 20 høringssvar under den første høring, og yderligere 24 under den anden. Samlet er der kommet høringssvar fra 38 forskellige afsendere, heraf er ca. 10 af dem fra myndigheder, foreninger og interesseorganisationer, og resten er fra private borgere. Et enkelt af høringssvarene indeholder underskrifter fra 41 borgere. Flere af høringssvarene er overordnet positive i forhold til projektet men udtrykker modvilje mod de miljøgener, det vil medføre. Man kan læse en gennemgang af høringssvarene i den politiske dagsorden for Byrådsmødet den 29.11.2017. Høringssvarene er udførligt refereret og kommenteret i hvidbogen.

Tillæg til spildevandsplan

For at projektet Kagsåparkens Regnvandsprojekt kan realiseres, er det nødvendigt, at Kagsåen bliver optaget i kommunernes spildevandsplaner for så vidt angår projektets udstrækning. Dette sker gennem et tillæg til de to kommuners spildevandsplanener.

Tillægget har således udelukkende til formål at sikre, at Kagsåen og området omkring får status som et spildevandsteknisk anlæg.

Forslag til tillæg nr. 2 til spildevandsplan 2015 har været i 8 ugers høring sammen med VVM-redegørelsen. Der er ikke kommet specifikke høringssvar til tillægget. Tillægget til spildevandsplanen kan ikke påklages.

Udledningstilladelse

Som en konsekvens af at Kagsåen bliver til spildevandsteknisk anlæg, bliver der efterfølgende meddelt udledningstilladelse til anlægget.

En udledningstilladelse bliver normalt ikke sendt i høring. Af hensyn helheden i sagen har udkast til udledningstilladelse for Kagsåparkens Regnvandsanlæg været medsendt som et oplysende dokument i høringsfasen for VVM-redegørelsen. Den endelige udledningstilladelse meddeles samtidig med, at tillæg til spildevandsplan bliver vedtaget.

Bemærkninger til udkast til udledningstilladelse er behandlet som en del af VVM-høringen.

Vandløbsreguleringssag

Som endnu en konsekvens af at Kagsåen bliver til spildevandsteknisk anlæg,  bliver der truffet afgørelse om, at Kagsåen nedlægges som vandløb. Herved nedlægges Kagsåen juridisk som vandløb som følge af, at den er blevet optaget i Gladsaxe og Herlev kommuners spildevandsplaner som et spildevandsteknisk anlæg.

Forslag til afgørelse om at nedlægge Kagsåen som vandløb har været i høring i 8 uger sammen med VVM-redegørelsen.

Bemærkninger til forslag til afgørelse om at nedlægge Kagsåen som vandløb er behandlet som en del af VVM-høringen samt indarbejdet i afgørelsen om nedlæggelse af Kagså.

VVM-tilladelse, Tillæg til spildevandsplan, Udledningstilladelse og Afgørelse om vandløbsregulering er offentliggjort 13.12.2017

 1. VVM-redegørelsen
 2. VVM-tilladelsen
 3. Tillæg til spildevandsplan
 4. Udledningstilladelse
 5. Afgørelse om vandløbsregulering
 6. Hvidbog
 7. Politisk dagsorden BR 29.11.2017
 8. Klagevejledning

I forbindelse med projektering og detaljering af projektet Danmarks Rostadion på Bagsværd Sø, ønsker bygherre at foretage visse ændringer i forhold til det grundlag, som er fastlagt i VVM-redegørelsen ’Opgradering af Rostadion på Bagsværd Sø’ fra nov. 2014.

Ændret afvandingsmetode for opsuget sediment fra søen

Som en del af projektet skal der fjernes sediment fra søbunden i søens vestlige ende. I VVM-redegørelsen er det beskrevet, at afvanding af sedimentet skal ske uden brug af flokkuleringsmiddel, men at det skal undersøges, om det konkrete sediment egner sig til at kunne afvandes på denne måde. Et flokkuleingsmiddel har den virkning, at sedimentet samler sig i klumper, hvilket hindrer en tilstopning af de geotekstilposer, som anvendes til afvanding af sedimentet.

Undersøgelser af sedimentets sammensætning viser imidlertid, at det vil være nødvendigt for afvandingsprocessen at benytte flokkuleringsmiddel. Bygherre ønsker derfor en ændring i VVM-tilladelsen på dette punkt for at kunne gennemføre processen med at drive vandet ud af sedimentet, som pumpes op fra søbunden. Brugen af flokkuleingsmiddel ændrer ikke på VVM-redegørelsens øvrige vilkår om at rejektvand og afvandet tørstof skal henholdsvis ledes til kloak og bortskaffes til godkendt modtager. Vedlagte rapport viser de forsøg, der er udført af sedimentet, samt Rambølls vurderinger om de ændrede sedimentmængder.

Ændrede mængder af sediment og fast bund

I VVM redegørelsen er det estimeret, at der vil skulle bortskaffes ca. 1000 m3 materiale fra søbunden, heraf 322 m3 fast bund. Dvs. 678 m3 sediment og 322 fast bund. Nye beregninger viser imidlertid, at der i stedet vil være tale om ca. 4.000 m3 sediment og 1.500 m3 fastbund. Bygherre søger derfor om tilladelse til at fravige VVM-redegørelsen på dette punkt. Der vil således være tale om en forøget mængde materiale fra søbunden til bortskaffelse på hhv. ca. 3.322 m3 sediment og 1.178 m3 fast bund.

Ændret opgravningsmetode for fast bund

I VVM redegørelsen er det forudsat, at den faste bund fjernes med skæresuger, som det er tifældet med sedimentet. Det har imidlertid efterfølgende vist sig, at det ikke er teknisk muligt at anvende skæresugeren til dette formål. Bygherre ansøger derfor om i stedet at afgrave den faste bund med en gravko, som står på land og graver under vandoverfladen ved at række gravearmen ud i søen. Afgravningen af den faste bund vil ske umiddelbart efter sedimentfjernelsen, og spredning af sediment og fast materiale til vandet i resten af søen vil begrænses af det opsatte gardin.

Ændret baneplacering

Robanernes fremtidige placering er fastlagt i VVM-rdegørelsen. Bygherre ønsker at forskyde robanerne med ca. 10 meter i vestlig retning. Den ændrede baneplacering giver ikke i sig selv anledning til ændringer i de sedimentmængder der skal fjernes i målområdet.  Dette skyldes, at det under alle omstændigheder vil være nødvendigt at fjerne sedimentet af hensyn til arbejdet med udgravning af den faste bund. Parallelforskydningen af banen med 10 meter mod vest medfører heller ikke, at der skal udgraves mere af den faste bund. Der ændres ikke på udformning af brinker og terrænforhold beskrevet i VVM’en.

Ændret bortkørsel af jord og sedimentrester

Efter aftale med Naturstyrelsen, som ejer det areal hvor der foretages afgravning på land, kan jord og sedimentrester bortkøres gennem skoven via skovvejen ’Søvej’, i stedet for villavejene Arveprins Knuds Vej og Skovbrynet. Naturstyrelsen fastsætter i forbindelse med kørsel regler for hvornår og hvordan der køres gennem skoven. Bygherre ønsker dog at fastholde muligheden for at bortkøre ad villaveje, som beskrevet i VVM’en, hvis der mod forventning opstår et behov for dette.

 

Gladsaxe Kommune har screenet de ønskede ændringer til projektet og vurderer, at de kan gennemføres uden væsentlig påvirkning af miljøet. Projektet kan derfor gennemføres uden at der udarbejdes en ny VVM-redegørelse. Denne afgørelse er offentliggjort 19.12.2017

Flere oplysninger om afgørelsen kan fås ved henvendelse til Byplanafdelingen på telefon 39 57 50 42 eller på e-mail til byplanoglandskab@gladsaxe.dk

 1. Afgørelse om 'Ikke VVM-pligt'
 2. VVM ansøgning
 3. Oversigtskort
 4. Screeningsskema
 5. Klagevejledning

Byrådet vedtog 10.06.2015 VVM-redegørelsen for Bagsværd Rostadion, som har været i offentlig høring.  VVM redegørelsen beskriver de miljømæssige konsekvenser af den opgradering, som Danmarks Rostadion I/S har ønsket for rosportens anlæg på Bagsværd Sø.

Projektet medfører blandt andet udretning og forlængelse af robanerne, afgravning på land i målområdet, fjernelse af slam i målområdet og fjernelse af startanlæg i startområdet. Desuden indgår en omfattende renovering/nybygning af Rostadions bygninger på Skovallèen 40-42.

Byrådet har vedtaget VVM-redegørelsen uden tilføjelse af særlige vilkår for VVM tilladelsen. Den endelige vedtagelse blev offentligt bekendtgjort 16.06.2015.

Du kan finde oplysninger om de begrundelser, der ligger til grund for afgørelsen i den sammenfattende redegørelse herunder.

Hvis du vil klage over retlige spørgsmål skal du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Se klagevejledning her.

Du kan hente plandokumenterne i By- og Miljøforvaltningen, Rådhus Alle 7, 2860 Søborg.

Sammenfattende redegørelse kan ses her

VVM redegørelsen kan ses her

Afgørelse
Anmeldelse
Oversigtskort
Screeningsskema

CTR (Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S) ønsker at etablere et spids- og reservelast varmeanlæg på Transformervej 7A i Mørkhøj Erhvervskvarter.  Spids-og reservelast anlægget skal sikre, at varmeproduktionen hurtigt kan øges i de perioder, hvor kunderne efterspørger ekstraordinært meget varme, eller når de store kraftvarmeblokke falder ud. Spidslastperioderne finder typisk sted om morgenen, om aftenen og på kolde og blæsende vinterdage.

Gladsaxe Kommune har screenet projektet og vurderer, at det kan gennemføres uden væsentlig påvirkning af miljøet. Projektet kan derfor gennemføres uden kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse.

Flere oplysninger om afgørelsen kan fås ved henvendelse til Byplanafdelingen på telefon 39 57 50 42 eller på e-mail til byplanoglandskab@gladsaxe.dk

 1. Ansøgning
 2. Afgørelse
 3. Screeningsskema
Byplanlægning