Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Loven har til formål at sikre, at enhver plan, der ændrer i det bestående miljø, skal vurderes

Loven har til formål at sikre, at en plans betydning for miljøet afdækkes så tidligt, at myndigheden kan beslutte, på hvilken måde eventuelle væsentlige problemer kan afbødes eller helt fjernes, inden myndigheden vedtager planen.
 
En miljøvurdering omfatter en vurdering af en plans sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet set i et bredt perspektiv. Det brede perspektiv omfatter biologiske mangfoldighed, befolkning, menneskers sundhed, fauna, flora, vand, luft, klimatiske faktorer, landskab, kulturarv, arkitektonisk og arkæologisk arv m.v.
 
Loven omfatter alle planer både lovbestemte og ikke lovbestemte. Det vil sige, at kommune- og lokalplaner er omfattet, men også master-, helheds- og sektorplaner samt politikker, der udarbejdes af en offentlig myndighed og fastlægger rammer for fremtidige anlæg.
Loven omfattet således planer som naturplanen, affaldsplan, CO² plan, diverse udbygnings-planer samt for eksempel også helhedsplaner for byomdannelsesområder. Alle disse planer udstikker rammer for fremtidige anlæg, og det er den afgørende parameter for, at der skal gennemføres en miljøvurdering.
 
En miljøvurdering giver ikke i sig selv svaret på, hvilken beslutning, der skal træffes, men den sikrer, at der gennemføres en grundig analyse af de forskellige miljøpåvirkninger. Og den kan give et overblik over konsekvenserne af forskellige alternative løsninger.
 
Første led er en indledende vurdering med udgangspunkt i det brede perspektiv af om en plan kan medføre væsentlige problemer for miljøet. I de tilfælde, hvor vurderingen peger på at der kan komme væsentlige problemer, skal kom­munen udarbejde en miljørapport. Miljørapporten skal fremlægges til offentlig høring, og der sker normalt parallelt med de planforslag, der har udløst dem.
 
Miljøvurderinger bidrager til, at der træffes miljømæssigt bedre beslutninger. Et væsentligt led i processen er offentlige høringer, inden den endelige beslutning træffes.
 
 
Lov om miljøvurdering af planer og programmer trådte i kraft 21. juli 2004.
Lov om ændring af lov om miljøvurdering af planer og programmer trådte i kraft 14. april 2009.
 
Vejledning nr. 9664 af 18. juni 2006 om miljøvurdering af planer og programmer 
Den foreligger ikke en vejledning til lovændringen

VVM