Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse 2017-2020

 
(foto Karl Johan Gabel)
 

Introduktion til indsatsplan i Gladsaxe Kommune

Under stort set hele Gladsaxe Kommune findes grundvand, der benyttes til drikkevand. Gladsaxe Kommunes vandselskab Novafos og HOFOR har indvindingsboringer til drikkevand placeret i kommunen, og desuden krydser indvindingsoplande fra vandværker i nabokommuner ind over kommunegrænsen. Grundvand fra Gladsaxe benyttes derfor til drikkevand af borgere og virksomheder både i kommunen og i nabokommuner.

Omkring halvdelen af Gladsaxe Kommune er udpeget som Område med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og den anden halvdel er udpeget som Område med Drikkevandsinteresser (OD). Formålet med udpegningen er at vurdere hvilke områder i Danmark, der skal bidrage til den fremtidige drikkevandsforsyning. Udpegningen af OSD samt den vidtspredte tilstedeværelse af indvindingsoplande i Gladsaxe Kommune betyder, at der kræves en målrettet indsats for grundvandsbeskyttelse for den nuværende og fremtidige drikkevandsforsyning.

Den største trussel for grundvandet i Gladsaxe kommer fra de tre store erhvervskvarterer, hvor man tidligere har håndteret miljøfremmede stoffer på en uhensigtsmæssig måde. Det har resulteret i, at områderne er blevet forurenet af blandt andet chlorerede opløsningsmidler samt olie-, benzin- og pesticidprodukter. Man er senere blevet mere bevidst om de skadelige virkninger ved uhensigtsmæssig håndtering og bortskaffelse af farligt affald og miljøfremmede stoffer, men en del af stofferne findes stadig i jorden og kan med tiden ende i grundvandet.

Kort med forurenede lokaliteter i Gladsaxe Kommune.

Gladsaxe Kommune udgør et område, hvor kvaliteten af grundvandet vægtes højt samtidigt med, at der indenfor kommunen eksisterer trusler for kvaliteten, der ikke kan ignoreres. Grundvandsbeskyttelse prioriteres derfor højt af Gladsaxe Kommune for at sikre en god drikkevandskvalitet nu og i fremtiden.

På de følgende sider kan du læse om, hvad indsatsplanens formål og indhold er. Du kan se, hvilke indsatser Gladsaxe Kommune finder nødvendige og vil udføre for at beskytte grundvandsressourcen. Det er både i form af at forebygge yderligere forurening af ressourcen og afhjælpe den nuværende forureningsbelastning.

Både borgere og virksomheder i Gladsaxe kan gøre en indsats for at beskytte grundvandsressourcen. Det kan især være ved ikke at bruge pesticider eller vejsalt med chlorid eller i hvert fald at bruge dem med omtanke. Især er der en risiko for at pesticider spredes til grundvandet, hvis de bruges på arealer uden plantedække, eksempelvis på gårdspladser og i indkørsler. Desuden er det nemt at reducere en risiko for forurening ved at opbevare farligt affald og potentielt miljøskadelige stoffer og væsker korrekt.

Når vi i denne indsatsplan benytter begrebet pesticider, mener vi relevante bekæmpelsesmidler af enhver art til havebrug eller lignende. Det kan være midler mod skadedyr, ukrudt, svampe eller andre midler, der indeholder aktivstoffer, som kan forurene grundvandet.

Miljø og klima