Baggrundsviden

Gladsaxe er en bykommune med stor befæstelsesgrad, få større naturområder og ingen landbrug. Der har ligget meget industri og erhverv igennem tiden, som har sat sit præg i form af mange punktkildeforureninger af jord og grundvand.

I 2016 forventes der at blive indvundet 2,9 mio. kubikmeter drikkevand fra fire kildepladser i Gladsaxe Kommune. Derudover blev der oppumpet ca. 630.000 kubikmeter grundvand til afværge af forureninger. En del af afværgevandet bliver dog reinfiltreret til grundvandet efter rensning. Historisk set har der været oppumpet grundvand til almene vandværker i kommunen siden 1896. Indvindingen toppede med cirka 4 mio. kubikmeter pr. år i perioden 1945-1970.

Drikkevandet oppumpes fra kalklaget, som begynder 20-70 meter under terræn. Over kalken findes vekslende lag af sand og ler aflejret under istiderne. Et af disse lag kaldes Sand2 og udgør et øvre regionalt grundvandsmagasin i hele kommunen, men som der ikke indvindes drikkevand fra. I store dele af kommunen er der et tykt lerlag over kalken. Lerlaget virker som en beskyttende spærrelag, der mindsker spredning af forurening til grundvandsmagasinet i kalken. I nogle få områder er lerlaget meget tyndt eller slet ikke tilstede, og her er drikkevandsressourcen meget sårbar overfor forureninger. Den naturlige grundvandskvalitet er generelt god, og niveauerne af naturligt forekommende stoffer som arsen, fluorid og nikkel er et godt stykke under grænseværdierne for drikkevand.

Drikkevandsressourcen er på landsplan og i Gladsaxe kommet under pres i løbet af de seneste årtier som følge af menneskeskabte forureninger med især chlorerede opløsningsmidler og pesticidnedbrydningsproduktet BAM. Region Hovedstadens arbejde med opsporing og kortlægning af forureninger forventes færdig i 2017.

På de næste sider kan der læses detaljeret om de betydende forhold for grundvandskvalitet i Gladsaxe kommune:

  • Geologien og grundvandsstrømninger i Gladsaxe Kommune

  • Indvinding af grundvand i Gladsaxe Kommune

  • Arealanvendelse i Gladsaxe og betydningen for grundvand

  • Forureningstrusler i Gladsaxe

  • Opsporing og kortlægning af forureninger

Desuden kan du læse om de enkelte vandværker, den lokale geologi og de udfordringer der er for grundvandskvaliteten lokalt på de sider der tilhører de enkelte vandværker:

  • Søborg Vandværk

  • Bagsværd Vandværk

  • Kilde XIII og Kilde XIV

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse 2017-2020