Arealanvendelse i Gladsaxe og betydningen for grundvand

Gladsaxe Kommune er en bykommune, hvor en stor del af arealet er anvendt til bebyggelse, erhverv og infrastruktur. Kommunen grænser op til København, Herlev, Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Furesø kommuner, og gennemløbes af store vejanlæg som Hillerødmotorvejen, Ring 3 og Motorring 3. Kommunen har fire naturområder ved Bagsværd Sø, Hareskoven, Smør- og fedtmosen samt Gyngemosen. Derudover er der en række parker og andre rekreative områder. Der findes ikke landbrugsarealer i kommunen.

Der er tre store sammenhængende industriområder i kommunen. Her ligger der en del forurenede grunde fra tidligere industri. Desuden har der gennem tiden ligget en del mindre værksteder, renserier, og lignende spredt over kommunen, hvis aktiviteter erfaringsmæssigt kan have medført forurening af jord og/eller grundvand.

Grundvand dannes ved at regnvand infiltrerer fra jordoverfladen og løber gennem de øvre jordlag ned til grundvandsspejlet. Arealanvendelsen har stor betydning for grundvandsdannelsen, da vandet kun vil infiltrere fra ikke befæstede arealer så som naturområder, haver, grøfter, marker, parker og andre grønne områder samt nedsivningsanlæg. Regnvand fra befæstede arealer afledes traditionelt til kloak og vil derfor ikke infiltrere til grundvandet. På sin vej vil regnvandet opsamle naturlige stoffer og eventuel forurening i jorden og transportere det ned til grundvandet. Arealanvendelsen har altså stor betydning for både mængden af grundvand, der dannes i et område, og grundvandets kvalitet.

Baggrundsviden