Bagsværd Vandværk

Bagsværd Vandværk blev opført i 1921 og ligger på Bindeleddet i Bagsværd. Vandværket er ejet af Novafos A/S og har netop gennemgået en omfattende renovering med etablering af nye indvindingsboringer, ny vandværksbygning og nyt vandbehandlingsanlæg. De nye indvindingsboringer indvinder alle fra kalkmagasinet og er placeret i umiddelbar nærhed af de gamle boringer. Bagsværd Vandværk har en indvindingstilladelse på 1,22 mio. m3 grundvand om året fra fem aktive boringer i Bagsværd.

Novafos afværgepumper i en af de tidligere vandværksboringer (Boring 13) tilknyttet Bagsværd Vandværk, for at friholde de øvrige indvindingsboringer for forurening. I forbindelse med renoveringen af kildepladsen og vandværket har Novafos fået tilladelse til at anvende avanceret vandbehandling med aktivt kulfilter, så grundvandet kan benyttes til drikkevandsproduktion. Foreløbig er der givet tilladelse til kulfilterrensning til og med 2026.

Bagsværd Vandværks opland er fordelt på naturområder og bymæssig bebyggelse med etageboligbyggerier, store villaområder, Bagsværd bymidte og Bagsværd Erhvervskvarter. Kortet nederst i artiklen viser indvindingsoplandet og det grundvandsdannende opland til Bagsværd Vandværk. Det vand, der siver ned i jorden fra terræn inden for det grundvandsdannende opland, vil på et tidspunkt ende i vandværkets indvindingsboringer, mens indvindingsoplandet er det areal der trækkes vand fra i grundvandsmagasinet. Den nordlige del af indvindingsoplandet strækker sig ind i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Region Hovedstaden driver to afværgeanlæg i oplandet til Bagsværd Vandværk, hvor vand forurenet med chlorerede opløsningsmidler oppumpes og reinfiltreres efter rensning. Disse ligger i Bagsværd Erhvervskvarter (Grusgraven) og på Bagsværd Hovedgade 79, og de indvinder fra det øvre regionale grundvandsmagasin i Sand2. Novafos vil også fortsat afværge på den sydligste af de gamle indvindingsboringer (Boring 13) til Bagsværd Vandværk, som er mest forurenet. Oplandet til Regionens afværgeboringer i ’Grusgraven’ og Novafos' Boring 13 på kildepladsen er også vist på kortet nederst i afsnittet.


En af mange rundvisninger på det renoverede Bagsværd Vandværk

Hydrogeologisk forståelsesmodel for Bagsværd Vandværk
Nedenstående figur viser en hydrogeologisk forståelsesmodel af oplandet til Bagsværd Vandværk, hvor samspillet mellem geologi, hydrologi, vandkemi og punktkilder er illustreret på et geologisk tværsnit.

I den nordlige del af oplandet til Bagsværd Vandværk er grundvandsressourcen i kalken generelt godt beskyttet af et tykt dæklag af moræneler på over 15 m. I den sydlige del af oplandet er lerlagstykkelsen over Sand2 og mellem Sand2 og kalken dog relativt ringe, og grundvandsressourcen er derfor meget sårbar i dette område. Der er flere huller i dæklaget og der er hydraulisk kontakt mellem Sand2 og Kalken. Forureningen med BAM i dette område kan hænge sammen med, at grundvandsressourcen her er mere sårbar en andre steder.

Den hydrogeologiske forståelsesmodel viser hvordan sammenfaldet mellem den store sårbarhed og placeringen af tidligere tiders industri i Bagsværd Erhvervskvarter ved ’Grusgraven’ gør, at grundvandsressourcen i dag er forurenet i dette område. Forureningerne med chlorerede opløsningsmidler er trængt ned gennem det tynde lerdæklag, ned i Sand2 og videre ned i det primære magasin i kalken, hvor det bliver transporteret til indvindingsboringerne ved Bagsværd Vandværk. Forståelsesmodellen antyder, at Regionens afværgeboringer i Grusgraven ikke fanger hele forureningen fra Grusgraven-området, men at noget slipper forbi til afværgeboringen og indvindingen ved Bagsværd Vandværk.

Forståelsesmodellen illustrerer også den usikkerhed, der er med en diffus forurening som BAM. Man ved ikke, hvor pesticidet er blevet brugt eller hvor meget, der er brugt. Det er derfor svært at vurdere, hvordan udviklingen i BAM forureningen vil blive, og man kan ikke sætte ind med en effektiv afværge mod forureningen.

Du kan læse mere generelt om geologi, lerdæklag og grundvandets strømning under Geologi og grundvandsstrømning i Gladsaxe.

Hydrogeologisk forståelsesmodel for oplandet til Bagsværd Vandværk
Hydrogeologisk forståelsesmodel for oplandet til Bagsværd Vandværk. Kilde: Naturstyrelsen, Redegørelse for 2bc Mølleåen - Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2012.

Forureningstrusler for Bagsværd Vandværk

Der ligger mange kendte punktkildeforureninger i indvindingsoplandet til Bagsværd Vandværk. De forurenede ejendomme ses på kortet længere nede. Oplandet belastes især af punktkildeforureninger med chlorerede opløsningsmidler, benzen og MTBE. Disse forureninger er primært lokaliseret i Bagsværd Erhvervskvarter omkring Grusgraven og i Bagsværd centrum. Derudover er der tidligere fundet BAM i grundvandet i koncentrationer over grænseværdien for drikkevand.

På trods af Regionens afværgeboringer ved lokaliteterne Grusgraven og Bagsværd Hovedgade 79, er der et relativt stort forureningspres på vandindvindingen ved Bagsværd Vandværk. Forureningen med chlorerede opløsningsmidler har medført, at der er etableret nye indvindingsboringer til drikkevandsproduktion. Kilderne til forureningen med de chlorerede stoffer ved Bagsværd Vandværk er uafklaret, men det kommer sandsynligvis fra området ’Grusgraven’, hvor der tidligere har været meget industri samt grusgrave, hvor der kan være deponeret farligt affald. BAM-forureningen er en diffus forurening, som formentlig stammer fra brug af sprøjtemidler i villahaver, langs veje m.v. frem til slutningen af 1990’erne, hvor stoffet blev forbudt. På grund af forureningens diffuse karakter er det svært at sætte ind over for den. Samtidig kendes forureningens omfang ikke, og det er derfor uvist om BAM-forureningen har toppet.

Bagsværd Vandværk ligger i område med særlig drikkevandsinteresse (OSD), og opsporing og kortlægning af forureninger har derfor stor prioritet. Region Hovedstaden er færdig med V1-kortlægning i dette område, men forureningernes omfang er endnu ikke velundersøgt.

Grundvandsressourcen i oplandet til Bagsværd Vandværk vil også fremadrettet være belastet af punktkildeforureninger, og drikkevandsproduktion på Bagsværd Vandværk vil formentlig være afhængig af avanceret vandbehandling ud over perioden for den gældende tilladelse, som trådte i kraft 1. januar 2017 og udløber 31. december 2026.


Kort over Bagsværd Vandværk med indvindingsoplande for hver indvindingsboring og for afværgeanlæg samt placering af de mest kritiske forureninger i området.

Baggrundsviden