Indvinding af grundvand i Gladsaxe Kommune

Der har i Gladsaxe Kommune været oppumpet grundvand til almen vandforsyning siden Kilde XIII åbnede i 1896. Den historiske oppumpning på kildepladserne i kommunen er vist på figuren herunder. Her ses med fuldt optrukket linjer indvinding til vandværker og med stiplede linjer afværgepumpninger.

Indvinding i Gladsaxe gennem tiden
Indvinding af grundvand i Gladsaxe gennem tiden. Kilde: Naturstyrelsen, Redegørelse for 2bc Mølleåen - Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2012.

Afværgepumpninger har hovedsageligt to formål; at fjerne forurening fra grundvandet og at forhindre forurening i at nå vores drikkevandsboringer. Det forurenede vand, der oppumpes i afværgeboringerne, renses og sendes derefter retur til grundvandsmagasinet eller bortledes til søer og vandløb. Flere af de store afværgeanlæg i Gladsaxe startede i 1990'erne og er stadig aktive. Der oppumpes store mængder forurening, som primært stammer fra fortidens synder.

Da indvindingen af drikkevand i Gladsaxe Kommune var på sit højeste i perioden 1945-1970, oppumpede man cirka 4 mio. m3 grundvand om året. Oppumpningen i 2016 forventes at være omkring 3,5 mio. m3, fordelt på 2,87 mio. kubikmeter til drikkevandsformål og 0,63 mio. kubikmeter til afværgeoppumpning (se de præcise tal i tabellen nedenfor).

 

Forventet oppumpning 2016 fra indvinding og afværge

 

Vandværker samlet

2 870 000 m3

Søborg Vandværk

750 000 m3

Kilde XIII

450 000 m3

Kilde XIV

450 000 m3

Bagsværd Vandværk

1 220 000 m3

 

 

Afværge boringer samlet

627 200 m3

Boring 13 (Bagsværd Vandværk)

215 000 m3

Søborg Hovedgade 31 (Gladsaxevej 9)

12 500 m3

Grusgraven/Laurentsvej

213 500 m3

Rosenkæret 17

900 m3

Søborg Hovedgade 189

99 600 m3

Bagsværd Hovedgade 79

85 700 m3

 

 

Samlet forventet oppumpning i 2016

3 497 200 m3

Hos GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland) findes historiske indvindingstal for de enkelte vandværker over en årrække. I afsnittene om de enkelte vandværker kan der læses nærmere om vandværkernes historie, hydrogeologi og forureningstrusler.

Gladsaxe Kommune har i 2014 fået udarbejdet en overordnet beregning af vandbalancen, som viser, at der er en lille årlig øget grundvandsdannelse. Balancen kan variere fra år til år, hvor der nogle år vil være en større grundvandsdannelse og andre år en mindre. Det afhænger af årets nedbørsmængde. Beregningen bruger gennemsnitstal for nedbørsmængder og viser, at der overordnet er balance mellem grundvandsdannelse og grundvandsoppumpning.

I Vandforsyningsplanen fremgår Gladsaxe Kommunes mål i forhold til vandbesparelser. Vi har et mål om løbende at nedbringe vores eget vandforbrug samt vandforbruget hos borgere og virksomheder.

Baggrundsviden