Opsporing og kortlægning af forureninger

Nogle af de stoffer, der giver problemer i grundvandet i dag, var meget anvendt før i tiden. Stofferne er senere blevet forbudte, fordi man har fundet ud af, at de er skadelige for mennesker eller miljø. Der er i dag stor kontrol med brugen af miljøfremmede stoffer og opmærksomhed på korrekt brug, håndtering, opbevaring og bortskaffelse af dem.

Miljølovgivningen indeholder også i dag mulighed for at påbyde forurenere at undersøge og oprense forureninger, der er sket enten ved uheld eller gennem ukorrekt omgang med miljøfremmede stoffer. Desværre har det ikke altid været sådan, og i gennem tiden er der sket mange forureninger, som har haft tid og mulighed for at sprede sig ned i jord og grundvand. På nogle af de gamle forureninger kender man ikke de ansvarlige forurenere, og oftest er det ikke lovmæssigt muligt at påbyde forurenere at undersøge og oprense forureningen. I Gladsaxe, hvor der har været meget industri i gennem tiden, ligger der derfor mange kritiske kendte og sandsynligvis også endnu ukendte jord- og grundvandsforureninger, som ingen har ansvar for. Det er derfor regionernes opgave at opspore, kortlægge, undersøge og eventuelt oprense sådanne forureninger, men midlerne og tiden er begrænset, og Regionen prioriterer derfor indsatsen.

Det tidligere Københavns Amt, nuværende Region Hovedstaden, og Gladsaxe Kommune har gjort meget for at opspore punktkildeforureninger i Gladsaxe. Opsporing af punktkilder er vigtig, for opdager man først en grundvandsforurening i forbindelse med kontrol på vandværket, er det oftest for sent at gøre noget ved forureningen, og de forurenede boringer må lukkes.

Aktiv opsporing af forureninger muliggør overvågning af forureningen og indgriben, inden den bliver kritisk for indvindingen af drikkevand. Som en konsekvens af det store opsporingsarbejde samt kommunens historiske baggrund med megen industri, har vi i dag kendskab til et stort antal jord- og grundvandsforureninger i Gladsaxe. På kortet nedenfor ses de kortlagte grunde i Gladsaxe på tidspunktet for udarbejdelse af denne plan. Arbejdet med at opspore og kortlægge forureninger i Gladsaxe er ikke færdig endnu, så det fulde risikobillede af punktkildeforureningernes trussel mod grundvandsressourcen og drikkevandsindvindingen er ikke kendt.

Kort med forurenede lokaliteter i Gladsaxe Kommune.

Selvbetjening

Betjen dig selv på nettet

Overskrift

Baggrundsviden