Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO)

Omkring alle indvindingsboringer til almene vandværker er der i forvejen en lovpligtig 25 meters beskyttelseszone. Her må der ikke anvendes pesticider eller dyrkes og gødes til erhvervsmæssige eller offentlige formål.

Gladsaxe Kommune har desuden udlagt boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) for at imødekomme et behov for ekstra grundvandsbeskyttelse rundt om indvindingsboringer. Hvis der i området tæt på en indvindingsboring sker spild eller anden forurening, kan forureningen hurtigt sprede sig til grundvandet via sprækker i jorden eller løbe ned langs boringens sider, og det kan være svært at nå at reagere og afværge forureningen inden skaden er sket og boringen må lukke. Arealet tæt på en indvindingsboring er derfor ekstra sårbart over for forurening.

Størrelsen og formen på Gladsaxe Kommunes BNBO er ikke givet på forhånd, men afhænger blandt andet af den enkelte borings indvindingsmængde og geologien nær boringen. BNBO udlægges på baggrund af konkrete vurderinger af forureningstruslen mod vandindvindingen fra aktiviteter eller forhold inden for BNBO. I denne vurdering indgår også risikoen for forurening som konsekvens af uheld.

På kortet nedenfor ses med sort de i Gladsaxe Kommune udpegede BNBO.

Kort over boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) i Gladsaxe Kommune.

Hvis Gladsaxe Kommune vurderer, at der i BNBO er grundvandstruende aktiviteter eller andre forhold, som udgør en risiko for forurening af grundvandet, kan vi nedlægge forbud eller give påbud efter § 24 i Miljøbeskyttelsesloven. Det kan eksempelvis være ved uhensigtsmæssig brug eller opbevaring af ukrudtsmidler eller vejsalt. Som udgangspunkt benytter vi ikke påbudsmuligheden, men frivillige aftaler. Restriktionerne skal have til formål at forhindre, at der sker en forurening eller begrænse risikoen for uheld, som kan føre til forurening af vandindvindingen. Restriktioner begrænser sig ikke til enkelte stoffer eller aktiviteter, men der skal være en vurdering af proportionaliteten af restriktionen i forhold til indvindingsboringens betydning, geologiske forhold og det samlede trusselbillede mod indvindingsboringen.

I tilfælde af, at Gladsaxe Kommune udsteder forbud eller påbud mod lovlige forhold, vil grundejer kunne søge erstatning for eventuelle tab som følge af restriktionerne i det pågældende område. Gladsaxe Kommune vil prioritere grundvandsbeskyttelse og egne indsatser særligt højt i BNBO. Nogle indsatser påbegyndes i BNBO og spredes efterfølgende ud til resten af kommunen.

Relevante links:

Boringsnære beskyttelsesområder – BNBO. Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2, 2007

Miljøbeskyttelsesloven, Lovbekendtgørelse 1189 af 27. september 2016

Her gælder indsatsplanen