Drikkevandsressourcer

Grundvandsressourcen i Danmark er inddelt i områder med særlig drikkevandsinteresse (OSD), Områder med drikkevandsinteresse (OD) og områder uden drikkevandsinteresse. OSD-områder er udpeget med henblik på, at de skal kunne danne grundlag for den nuværende og fremtidige drikkevandsforsyning. I Gladsaxe er den nordlige del af kommunen udpeget som OSD, mens den sydlige del er udpeget som OD. På figuren nedenfor ses i lyseblåt OSD og områderne uden farve er OD. Desuden vises indvindingsboringer i Gladsaxe Kommune og nabokommuner.

Kort over drikkevandsinteresser. Det blå areal er Område med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og det mere gennemsigtige blå areal markerer Område med Drikkevandsinteresser (OD).

Inden for OSD og indvindingsoplande til almene vandværker udpeges desuden nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) og herunder Indsatsområder med hensyn til nitrat (IO). I Gladsaxe Kommune er der udpeget enkelte nitratfølsomme indvindingsområder, se figuren til højre, mens der ikke er udpeget nogen indsatsområder med hensyn til nitrat. Du kan læse mere om udpegningen af nitratfølsomme indvindingsområder under Baggrundsviden.

Der er ingen væsentlige kilder til nitrat i Gladsaxe Kommune, og NFI vil derfor ikke blive betragtet som særskilte beskyttelsesområder i forbindelse med indsatsplanens indsatser. Det tynde dæklag af ler, der ofte er karakteristisk for NFI, vil dog indgå i den vurdering af forureningstrusler og sårbarhed af grundvandsressourcen, som indgår i implementeringen af flere af indsatserne.


Kort over nitratfølsomme områder.

Relevante links:
Udpegningen af OSD, OD, NFI og IO sker i Bekendtgørelse om udpegning og administration mv. af drikkevandsressourcer.

Her gælder indsatsplanen