Indvindingsopland og grundvandsdannende oplande

I Gladsaxe Kommune indvindes grundvand til drikkevandsformål under det meste af kommunen. Grundvandet pumpes op ved:

  • Søborg Vandværk (Novafos)

  • Bagsværd Vandværk (Novafos)

  • Kilde XIII (HOFOR)

  • Kilde XIV (HOFOR)

Desuden pumpes grundvand fra magasinet under Gladsaxe op i indvindingsboringer på:

  • Ermelundsværket (Gentofte Kommune)

  • Bregnegården Kildeplads (Gentofte Kommune)

  • Lyngby kildeplads (Lyngby-Taarbæk Kommune)

  • Tibberup kildeplads (Furesø Kommune, HOFOR)

  • Hareskov Vandværk (Furesø Kommune)

I afsnittet Baggrundsviden i Gladsaxe er der en beskrivelse af og kort over de fire kildepladser i Gladsaxe.

Indvindingsoplandet er det areal, hvorfra grundvand strømmer til boringerne ved kildepladserne. Det grundvandsdannende opland er det areal på jordoverfladen, hvorfra regnvand vil infiltrere til grundvandsmagasinet inden for indvindingsoplandet. De arealer, der ikke er dækket af et opland til en af indvindingerne i Gladsaxe, er for størstedelens vedkommende del af oplande til indvindinger i nabokommunerne.

Sker der en jord- eller grundvandsforurening i oplandet til en kildeplads, kan forureningen bevæge sig mod kildepladsen. Hvis forureningen ikke bliver tilbageholdt eller nedbrudt i jorden, vil forureningen i fremtiden nå indvindingen på kildepladsen. En forurening i det grundvandsdannende opland til en kildeplads kan derfor udgøre en trussel mod kildepladsen og drikkevandskvaliteten. Da størstedelen af arealet i kommunen er del af et opland til et vandværk, er der potentielt risiko for, at en jord- eller grundvandsforurening kan forurene drikkevandet i Gladsaxe Kommune eller i vores nabokommuner. Læs mere om forureningsforhold, geologi og drikkevandsindvinding i afsnittet Baggrundsviden.

Her gælder indsatsplanen