Indsatser 2017-2020

Indsatsplanen indeholder en række indsatser primært med fokus på chlorerede opløsningsmidler, særligt fra erhvervskvarterene, chlorid fra vejsalt, pesticider og chlorid til brug af ukrudtsbekæmpelse samt formidling til borgere og virksomheder vedrørende grundvandsbeskyttelse.

I bilag 1 findes en tabeloversigt over samtlige indsatser med angivelse af, hvem der er ansvarlig for at gennemføre indsatsen, eventuelle andre aktører, såsom vandselskaber, Region Hovedstaden eller nabokommuner og forventet tidspunkt for gennemførsel af indsatsen. Indsatserne varetages som hovedregel af Gladsaxe Kommunes Miljøafdeling, men en del udføres af eller i samarbejde med Novafos, HOFOR og nabokommuner. Indsatserne består således blandt andet af kampagner, egne undersøgelser og samarbejdsprojekter.

Ved udgangen af hvert år gør vi status over årets indsatser og prioriterer hvilke indsatser vi vil arbejde med i det kommende år. Den foreløbige tidsplan for hver indsats fremgår af bilaget med indsatser. Tidsplanen er har en vis fleksibilitet hen over planperioden for at imødekomme, at der kan opstå behov for at prioritere anderledes efterhånden som vi gennemfører indsatser og opnår ny viden.

Indsatserne er inddelt i syv hovedindsatsområder og herunder følger en overordnet beskrivelse af indsatsområderne. Mere detaljerede beskrivelser for hver indsats findes i bilag med indsatser.

Indsatserne i bilaget er ikke angivet i en prioriteret rækkefølge.

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse 2017-2020